ZKOUŠKY A POKUŠENÍ V ŽIVOTĚ KŘESŤANA

1. PROTIVENSTVÍ A POKUŠENÍ JSOU PRO KŘESŤANA NORMÁLNÍ!

 • Ježíš byl Duchem vyveden do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla (Mt 4,1)
 • Ježíš byl zkoušen ve všem, jako my – proto nám rozumí a pomáhá (Žd 2,18; 4,15)
 • Abraham – otec věřících – byl zkoušen (Gn 22,1; Žd 11,17 ?19)
 • Bůh obrací zlé v dobré u těch, kteří v něho doufají – viz Josef a jeho bratři (Gn 50,20)
 • Skrze vytrvalost Jób vešel do hlubokého poznání Pána, osobní proměny a do požehnání ve všech oblastech (Jk 5,11; Jób 42)
 • Pavlova protivenství (2K 11,23-33)

2. CO ZNAMENAJÍ ZKOUŠKY:

 • Zkoušky nás pokořují a odhalují, co je v našem srdci. Hospodin nás vychovává jako své syny. Božím cílem je, aby ti nakonec prokázal dobro – viz Izrael na poušti (Dt 8)
 • Bůh nás vychovává skrze poslušnost jeho slova (Písma) za jakýchkoli okolností (2Tm 3,16-17; Př 3,11-12; 1K 11,31-32)
 • Cílem Boží výchovy je život, podíl na jeho svatosti a pokojné ovoce spravedlnosti (Žd 12,1-13)
 • Protivenství působí požehnání, když nehledíme na věci dočasné a viditelné, ale věčné a neviditelné (2K 4,16-18; 5,7)
 • Pro Boží slovo v našem srdci, přichází soužení nebo pronásledování od nepřítele (Mt 13,21)
 • Zkoušky působí vytrvalost a ta nás uvádí do proměny a požehnání (Ř 5,2-5; Jk 1,2-4)
 • Máme vědět, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému (Ř 8,28)
 • Osvědčenost vaší víry je vzácnější než pomíjející zlato (1Pt 1,6-9)

3. CO POKUŠENÍ NENÍ:

 • hřích
 • důvod vzdát

4. CO MÁM VE ZKOUŠKÁCH DĚLAT?

 • Sílu a pomoc hledej u Hospodina (Ž 84,6; 2K 1,9-10)
 • Vědomě se raduj v Pánu (Jk 1,2; L 6,22 -23; 1Pt 4,12-19)
 • Vzepři se hříchu a ďáblu! Hledej Boží přítomnost, která očisťuje! (Jk 1,12-15; Jk 4,7-8; Pl 3,39-41)

5. TŘI JISTOTY UPROSTŘED ZKOUŠEK:

 • Nepotkala nás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou nám připraví i východisko a dá nám sílu, abychom mohli obstát. (1K 10,13; 2Pt 2,9; Zj 3,10)
 • Bůh nám dal štít víry k uhašení všech hořících šípů nepřítele (Ef 6:16)
 • Bůh nás nikdy neopustí! (Žd 13:5-6; Mt 28:20; 1J 4,4)