BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ – důležitý organismus pro tebe

1. CO TO JE CÍRKEV A PROČ JI POTŘEBUJEME?

 • Církev (řecky: ekklésia) znamená: shromáždění svolané za určitým účelem.
 • Ježíš vybuduje svoji církev (Mt 16,18). On je základním i úhelným kamenem církve. Církev je budována na základě apoštolů a proroků, kteří podle Boží milosti jako moudří stavitelé pokládají základ, kterým je Kristus (Ef 2,20; 1K 3,10-12).
 • Účelem evangelia je přivést nás do obecenství s Bohem a do obecenství s druhými (1K 1,9; 1J 1,3). Rozhodnutí přijmout Ježíše Krista je zároveň rozhodnutím pro život v církvi.
 • Dvě hlavní platformy obecenství: shromáždění celé místní církve a setkání po domech (Sk 2,46; 5,42).
 • Mít obecenství znamená závazek k ostatním lidem. Skutečné obecenství (FELLOWSHIP) je podobno lodi (SHIP), z níž kamarádi (FELLOWS) nemohou utéci. Stejná smlouva, která přivádí jednotlivce do spojení s Bohem, je také přivádí do vzájemného spojení s ostatními. Vodním křtem vstupujeme do smlouvy a památkou Večeře Páně obnovujeme svou smlouvu s Pánem a s každým, kdo se jí také účastní. Zavazujeme se tak věrností Pánu i sobě navzájem (1K 11,17-34; 12,13).
 • Závazný život ve společenství je Boží cestou ke svobodě křesťana. Pochopit a přijmout Boží řád pro církev a pro život v obecenství s bratry a sestrami je předpokladem procesu vnitřního uzdravení. Cílem je, aby na nás byl stále zřetelněji vidět Ježíšův charakter. Předpokladem trvalé svobody v našem životě je změna životního stylu – místo vzpurnosti (odporu a reptání proti řádu a autoritě) mírnost, místo pýchy pokora. Tímto způsobem ztratí ničivé satanské mocnosti své oficiální právo nás trápit. (Hartwig Henkel)
 • Skutečné obecenství můžeme však prožívat jen tehdy, když chodíme ve světle (1J 1,7; Mt 18,15-17; Jk 5,14-16; Ef 5,8-14).
 • Jestliže chceme udržovat oheň, uhlíky musí být spolu a ne odděleně, aby nevyhasly. Zájem, praktická láska a povzbuzení má být skrze tebe vyjádřeno (Žd 10,24.25; Ř 14,19). Blaženější je dávat než brát (Sk 20,35b).
 • Jak poznat Kristovu církev? Vede se v ní ke znovuzrození, Bible se přijímá jako Boží slovo (ne lidské tradice) a usiluje se o svatost (nežijí ve vědomém hříchu).

2. TŘI ROVINY CÍRKVE:

 • universální církev: všichni znovuzrození věřící, ve všech dobách, na různých místech, všech rozdílných konfesí.
 • místní církev: ten, kdo ochotně a rád přijímá Boží slovo, se nechá pokřtít a připojí se k místní církvi – přijme závazné místo ve společenství (Sk 2,41); společné Bohoslužby; sloup a opora pravdy (1Tm 3,14-15).
 • církev v domě: domácí skupinka, buňka těla, součástí místní církve, úzké vztahy, růst a dělení

3. STRUKTURA BIBLICKÝCH MÍSTNÍCH CÍRKVÍ (např.: Fp 1,1):

 • správci (dohližitelé / episkopos) – synonymum: starší (presbyteros), pastýři, vedoucí, dary služebností (Žd 13,17; Sk 20,28; Ef 4,11)
 • služebníci (diakonos) – praktické činnosti
 • svatí – funkce v těle
  Vedle starších stojí apoštolové. Navzájem jsou závislí a přitom suverénní.

4. BIBLICKÝ ŽIVOT VE SPOLEČENSTVÍ STOJÍ NA ČTYŘECH SLOUPECH:

Sk 2,42
 1. učení apoštolů – učení Ježíše (Mt 28,19-20)
 2. společenství – životní styl
 3. lámání chleba – společné stolování a památka Večeře Páně
 4. modlitba (Mt 18,19-20)

5. RŮZNÉ ASPEKTY CÍRKVE VYJÁDŘENÉ RŮZNÝMI OBRAZY:

 • církev jako tělo (Ef 1,22-23; 2,15 – “jeden nový člověk”; 4,11-16)
 • církev jako rodina (Ef 2,19)
 • církev jako stavba (Ef 2,20-22)
 • církev jako nevěsta (Ef 5,22-33)
 • církev jako armáda (Ef 6,10-18)