MODLITBA – kontakt s Bohem a dynamit k proměně

1. SPOLEČENSTVÍ A VZÁJEMNÝ ROZHOVOR S BOHEM
Podobně jako potřebuje mít manželský pár nepřetržitý kontakt, také i ty potřebuješ být v pravidelném vztahu k Bohu v modlitbě. K tomu si potřebuješ naplánovat a připravit určitý čas a být rozhodný tyto chvíle s Pánem strávit. Nenech se odradit překážkami a všechny své starosti uvrhni na Pána (1Pt 5,7)!

Mt 6,6 uzavři se nerušeně do komůrky
Lk 5,16 Ježíš se uchýlil do ústraní, aby měl kontakt s Otcem
J 5,30 Ježíš činil to, co přijal v modlitbě od Boha
Sk 16,24.25 tvé společenství s Bohem je však nezávislé na prostředí, ve kterém se právě nacházíš

2. RŮZNÉ DRUHY MODLITEB:

 • děkování – děkujeme Bohu za to, co nám dal a co učinil v našem životě.
 • chvála – oslavujeme Boha pro to, jaký je. (Ž 100,4.5)
 • uctívání – hluboké a důvěrné sebevydání a vyjádření lásky a úcty Bohu. Zažíváme Jeho svatou přítomnost.(J 4,23.24)
 • prosba – prosíme za své osobní potřeby, které nám chce Bůh naplnit.(Mk 11,24: Fp 4,6)
 • přímluva – se soucitem se přimlouváme za druhé před Boží tváří. (1Tm 2,1)
 • ztišení a očekávání na Boha – vyjadřujeme zde Bohu svoji naprostou závislost, hledáme Jeho vůli a Jeho přítomnost, čekáme na Jeho odpověď. (Ž 25,5)
 • vylévání srdce před Pánem – upřímně říkáme Bohu vše, co máme ve svém srdci. (Ž 62,9)
 • modlitba v jazycích – nadpřirozená modlitba v neznámém jazyce, který dává Duch svatý. Je určena pro naše osobní budování. (1K 14,4)
 • duchovní boj – boj proti mocnostem temnoty za pomoci duchovních zbraní (Jk 4,7) : svazování a rozvazování (Mt 18,18), meč Ducha – Slovo Boží (Ef 6,17), krev Beránkova (Zj 12,11).

3. DŮLEŽITÁ KRITERIA PŘI MODLITBĚ:

 • modli se Boží slovo (Lk 1,37)
 • jednej ve víře (Jk 1,6)
 • ptej se na Boží vůli pro TEĎ! (Jk 4,3: 1J 5,14.15)
 • modli se ve jménu Ježíš (J 16,23)
 • měj čisté vztahy (1Pt 3,7: 1J 3,21.22)
 • buď vytrvalý (Lk 18,1-8)
 • zesil své modlitby skrze půst (Mt 17,21) Bible hovoří mocným způsobem o naléhavost a mnohotvárnosti modlitby. V tomto smyslu má být také určován tvůj osobní modlitební život.

4. PROGRAM (návod) NAŠEHO MODLITEBNÍHO ŽIVOTA (Mt 6,9-13):

 • děkování, chvála, uctívání (Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.)
 • přímluva (Přijď tvé království.)
 • hledání Boží vůle a prosba za její uskutečnění (Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.)
 • prosba o naše potřeby (Náš denní chléb dej nám dnes.)
 • zpytování svého srdce – případně pokání (A odpusť nám naše viny, …)
 • zpytování našich vztahů (… jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.)
 • duchovní boj (A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého.)
 • proklamace, chvála (Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.)