AUTORITA PÍSMA SVATÉHO – základ nového života

1. PROČ JE DŮLEŽITÉ STUDOVAT BOŽÍ SLOVO?

Ježíš Kristus je Boží Slovo. Proto přijmout Ježíše jako Pána znamená uznat celé Boží Slovo – Písmo svaté – za závazné měřítko a dovolit mu, aby působilo proměnu tvého života (Zj 19,13: J 1,1.14). Jaký máš vztah k Božímu Slovu, takový máš vztah i k Pánu Ježíši. Tvůj vztah k Božímu Slovu určuje celý tvůj křesťanský život. Proto tě ďábel chce držet v nevědomosti o pravé podstatě Božího Slova. Božímu Slovu patří první místo před vlastními myšlenkami, pocity a zkušenostmi. Usměrní tvoji vůli tak, aby se ti dobře dařilo. Boží Slovo často přesahuje náš rozum (Iz 55,8.9).

2. TŘI DŮVODY PROČ BY MĚL ČLOVĚK VĚŘIT BIBLI?
a)  vlastní svědectví Písma (2.Tm 3,16: 2.Pt 1,20.21): Lidé, kteří napsali Bibli byli inspirováni a vedeni Duchem svatým, aby psali pravdu přesně tak, jak jim ji Bůh dával. Každé slovo je pravdivé, naplněné Boží mocí a autoritou.
b)  naplněná proroctví: Bible předpovídá nesmírné množství událostí, které se v průběhu dějin naplnily. Bůh nám tak nabízí důkaz své existence a věrohodnosti.
c)  zkušenosti: Boží zaslíbení se prokázala jako spolehlivá prostřednictvím osobních, přesto však prokazatelných zkušeností těch, kteří jednali podle Božího Slova a prožili na základě toho pokoj, odpuštění hříchů, moc Ducha svatého, uzdravení a mnohá vyslyšení svých modliteb.

3. CO BŮH ŘÍKÁ O SVÉM SLOVU?

J 17,17 Boží Slovo je pravda (objektivní měřítko)
Mt 24,35 Je neměnné, má věčný význam a autoritu
Jr 1,12 Bůh za svým Slovem stojí! On je věrný!
Ž 33,9 Boží Slovo má stvořitelskou moc
Sk 20,32 Má moc zbudovat a dát ti dědictví
Ž 119,105: Ž 19,8.9 Skrze své Slovo tě Bůh vede a občerstvuje
Mt 8,16.17: Ž 107,20 Skrze své Slovo uzdravuje
J 8,31.32: J 15,3: Ž 119,11 Osvobozuje a očišťuje
Mt 4,4: 1.J 2,14: Ef 6,17 Je mocnou útočnou zbraní proti nepříteli
Mt 4,4 Každé Slovo Boží je potravou pro tvého znovuzrozeného ducha

4. JAKÝ MÁME MÍT VZTAH J BOŽÍMU SLOVU?

Iz 66,2.5 Měj úctu a bázeň před Božím Slovem!
1.Pt 2,2 Měj velikou touhu poznávat Boží Slovo!
2.Tes 2,10 Miluj Boží Slovo – tyto Boží pravdy tě ochrání před podvodem bludů
J 7,17: Jk 1,22 Buď rozhodnut Boží Slovo činit!
J 16,13: Ž 119,18 Pros Ducha svatého, aby ti dal porozumění!
Žd 4,2 Spoj Boží Slovo ve svém srdci s vírou

5. JAK PRAKTICKY ZACHÁZET S BOŽÍM SLOVEM?
Př 4,20-22:  Joz 1,8
Pravidelně každý den věnuj čas Božímu Slovu. Ono tě uschopní k poslušnosti a vypůsobí proměnu, uzdravení a osvobození. A sice tehdy, když zakoření ve tvém srdci prostřednictvím jeho vyslovování a rozjímání nad ním a tak uvolní svou moc. Potřebuješ též biblické vyučování ve společenství. Písmo čti systematicky, začni Novým zákonem. Budeš-li číst tři kapitoly denně, přečteš celou Bibli za rok. Čtení Písma je jako pojídání ryby. Když nalezneš v Písmu obtíž, odlož ji stranou a nazvi ji kostí. Proč by ses měl kostí dávit, když je tam pro tebe tolik výživného masa?