DAR DUCHA SVATÉHO – síla a vyzbrojení ke službě

1. OHLÉDNUTÍ SE ZPĚT DO HISTORIE

Starý zákon: Otec se zjevuje jako Bůh nebe a země,
Ježíš a Duch svatý jsou zaslíbeni.
Evangelia: JEŽÍŠ přichází jako největší Boží dar
– naplňuje své poslání
– nemohl zůstat, přichází jiný – Duch svatý (J 16,7-15)
Skutky apoštolů: Sk 2,33 Ježíš vylévá Ducha svatého
Sk 2,1-4 poprvé o Letnicích
Sk 2,38 počáteční zkušenost všech křesťanů
Z toho plyne: nastalo období Ducha svatého!

2. PROČ BYL DÁN DUCH SVATÝ?

2K 13,13 Duch svatý má velikou touhu po společenství s námi
J 14,16 je Utěšitel (řecky PARAKLÉTOS – ten, který je pozván ku pomoci)
J 14,26 naučí nás všemu (1J 2,27)
J 16,14 oslavuje Krista
2K 4,13 pomáhá věřit v Boží slovo
Ř 8,14 vede nás podle Boží vůle
Ř 5,5 vylévá do našich srdcí Boží lásku
1Pt 1,2 působí posvěcení našich životů
Sk 1,8 dává moc ke svědectví o Kristu
J 16,8 ukazuje, v čem je hřích, spravedlnost a soud
Ř 8,27 vede nás a posiluje v modlitbě
Sk 13,52 přináší radost
Sk 20,28 ustanovuje do úřadů v církvi
Sk 9,31 působí růst sborů
1K 12 pomáhá skrze své dary

3. JAKÉ DARY PŘIDĚLUJE DUCH SVATÝ? (1K 12,7-11)

Dary zjevení: slovo moudrosti
slovo poznání
rozlišování duchů
Dary moci: víra
dary uzdravování
působení mocných činů
Dary mluvení: proroctví
druhy jazyků
výklad jazyků

4. JAK MŮŽEŠ PŘIJMOUT DAR DUCHA SVATÉHO?

  • pros o Něj Otce skrze Ježíše (Lk 11,13)
  • věz, že každý znovuzrozený člověk je připraven tento dar dostat
  • Ducha svatého obdržíš vírou (Ga 3,2.14)
  • očekávej, že budeš hovořit v nových jazycích (Sk 2,4: 19,6)
  • odlož všechen strach před nezvyklým!
  • přijmi!