BIBLICKÝ KŘEST – velice důležitý krok

1. JEŽÍŠŮV POSTOJ KE KŘTU A JEHO USTANOVENÍ

 

Mt 3,13-17                sám Ježíš se nechal pokřtít jako náš vzor, křtem se s námi ztotožnil

Mt 28,19                    křest je část misijního povolání Ježíše

Mk 16,16; Sk 2,38    pokání a víra jsou předpokladem pro křest

Sk 2,38-41                 apoštolové uposlechli Ježíšův příkaz

Sk 8,12.36-38           Sk 9,18           Sk 10,47.48

Sk 16,15.33               Sk 19,5

 

2. PRO KOHO JE KŘEST DŮLEŽITÝ?

 

Sk 2,38           Člověk, který se obrátil k Bohu, se má nechat pokřtít.

Víra a poznání spasení (jistota spasení) jsou biblickými předpoklady pro křest. Ke křtu nesmí být člověk donucen – necháváme se pokřtít z radostné oddanosti a vděčné lásky k Pánu.

 

3. CO JE SMYSLEM A ÚČELEM KŘTU?

 

Křest je obrazným dosvědčením toho, co vnitřně prožil právě znovuzrozený člověk.

  • pohřeb a vzkříšení spolu s Kristem (Ř 6,3-6)
  • svlečení starého života a oblečení Krista (Ga 3,27)
  • smytí svých hříchů (Sk 22,16)
  • záchrana z hříšného světa (naplnění předobrazu Noemovy záchrany), odpověď dobrého svědomí Bohu, ale i náš závazek před Bohem k dobrému svědomí (1Pt 3,20.21)
  • připojení se k společenství (1K 12,13; Sk 2,41)
  • zapečetění novozákonní smlouvy s Bohem (Ko 2,11-12)

Pročti si 6. kapitolu Římanům. Co je zde řečeno o křtu?

 

4. JAK MÁ BÝT KŘEST VYKONÁN?

 

Mt 3,16                      řecké slovo BAPTIZEIN znamená „ponořit“

Mt 28,19 + Sk 19,5   stane se to ve jméno trojjediného Boha, resp. ve jméno Ježíše skrze jednorázové ponoření

 

5. CO DĚLAJÍ VĚŘÍCÍ RODIČE SE SVÝMI DĚTMI?

 

Mk 10,13-16             Přinášejí je Pánu.

 

Zde si můžete stáhnout leták v PDF formátu k vytištění…