BIBLICKÝ KŘEST – nepopsatelně důležitý krok

1. JEŽÍŠŮV POSTOJ KE KŘTU A JEHO USTANOVENÍ

Mt 3,13-17                  sám Ježíš se nechal pokřtít jako náš vzor

Mt 28,19                      křest je část misijního povolání Ježíše

Sk 2,38: Mk 16,16:      pokání a víra jsou předpokladem pro křest

Sk 2,38.41                   apoštolové uposlechli Ježíšův příkaz

Sk 8,12.36-38

Sk 9,18

Sk 10,47.48

Sk 16,15.33

Sk 19,5

 

2. PRO KOHO JE KŘEST DŮLEŽITÝ?

Sk 2,38      Člověk, který se obrátil k Bohu, se má nechat pokřtít.

Víra a poznání spasení (jistota spasení) jsou biblickými předpoklady pro křest. Ke křtu nesmí být člověk donucen – necháváme se pokřtít z radostné oddanosti a vděčné lásky k Pánu.

 

3. CO JE SMYSLEM A ÚČELEM KŘTU?

Křest je obrazným dosvědčením toho, co vnitřně prožil právě znovuzrozený člověk.

  • pohřeb a vzkříšení spolu s Kristem (Ř 6,3-6)
  • svlečení starého života a oblečení Krista (Ga 3,27)
  • smytí svých hříchů (Sk 22,16)
  • záchrana z hříšného světa (naplnění předobrazu Noémovy záchrany), odpověď dobrého svědomí Bohu, ale i náš závazek před Bohem k dobrému svědomí (1Pt 3,20.21)
  • připojení se k společenství (1K 12,13: Sk 2,41)
  • zapečetění novozákonní smlouvy s Bohem (Ko 2,11-12)

4. JAK MÁ BÝT KŘEST VYKONÁN?

Mt 3,16      řecké slovo BAPTIZEIN znamená: „ponořit“

Mt 28,19 + Sk 19,5 stane se to ve jméno trojjediného Boha, resp. ve jméno Ježíše skrze jednorázové ponoření

 

5. CO DĚLAJÍ VĚŘÍCÍ RODIČE SE SVÝMI DĚTMI?

Mk 10,13-16     Přinášejí je Pánu.