GENERÁLNÍ ÚKLID

Pokání z konkrétních hříchů starého života je potřebné k úplnému osvobození a rozvázání pout. Je předpokladem pro vítězný život nezatížený minulostí. Pracovně to nazýváme generálním úklidem (Př 5,22; Sk 8,23; 19,18-20; 2Tm 2,25-26).

 

Jenom Ježíš nás může zcela osvobodit od stínů minulosti (1J 3,8b):

 1. svoboda od věčného zavržení (J 3,36) – vykoupení z našich hříchů; člověk ji přijímá ve chvíli znovuzrození
 2. svoboda od nutnosti hřešit (Ř 6,11); člověk ji přijímá ve chvíli křtu, zároveň je to věc každodenního života ve víře
 3. svoboda od démonů (Mt 12,28)
 4. svoboda od prokletí (Ga 3,13-14)

Démonická nesvoboda i prokletí souvisí s některými našimi osobními hříchy minulosti, nebo může souviset s hříchy našich předků v několika (maximálně čtyřech) nejbližších pokoleních (Dt 5,9).

 

Proč vyznávat tyto hříchy, když nám Bůh všechny hříchy odpustil?

 • důležité je vyznávat hříchy jeden druhému: určité hříchy nevyznané před druhým mohou někdy blokovat uzdravení (Jk 5,16); nejde o veřejné vyznávání, ale o vyznávání před duchovním člověkem, ke kterému máme důvěru
 • některé hříchy mají charakter smlouvy se silami temnoty, kterou je nutno zrušit; mohou být zdrojem prokletí nebo démonické vazby, s nimiž je potřebné výslovně jednat; nemůžou křesťana připravit o spásu, ale můžou být zdrojem problémů na jeho pozemské pouti

K osvobození dochází prostřednictvím života v poslušnosti Božího slova. O tom, zda dojde nebo nedojde k osvobození, nerozhoduje především duchovní moc nebo duchovní rozeznání pastýře, ale ochota postiženého člověka přijmout lásku k Boží pravdě a uplatnit ji v životě (J 8,31-32; Ž 81,14-15). Satan dostává právo působit na základě hříchu (Ef 4,27). Problémem tedy nejsou poražení démoni, ale náš neposvěcený způsob života. Skutky těla jsou živnou půdou, ve které se temným mocnostem velmi dobře daří (Ga 5,19-21). (Hartwig Henkel)

 

Čtyři hlavní zdroje problémů:

 

1. OKULTNÍ PRAKTIKY (Ex 20,1-5; Lv 19,26.31; Dt 18,9-13)

Okultismus neustále mění své cesty. Proto nebude nikdy možno poskytnout konečný nebo úplný seznam okultních praktik. (Derek Prince)

 

Čarodějnictví (1S 15,23) – větev orientovaná na moc

 • hypnóza, sugesce (souvisí s manipulací), autogenní trénink…
 • okultní léčitelství, návštěva u léčitele, četba léčitelských knížek a praktikování poznatků, uzdravování krystaly, akupunktura, akupresura, reflexní – zónová terapie, homeopatie
 • některé druhy psychoterapie založené na okultních metodách, holotropní terapie
 • psychotronika, parapsychologie, paranormální jevy, automatické psaní, telepatie
 • magie, čarodějnictví, zaříkávání, kabala…
 • asijská bojová umění: judo, karate, kung-fu aj.
 • makrobiotika založená na principu Jin a Jang (taoismus) – 1Tm 4,4

Věštění – větev orientovaná na poznání

 • astrologie (horoskopy – i z legrace, kameny zvěrokruhu, přívěsky se znamením zvířetníku – Iz 47,12-13); kondiciogramy (víra v osud – fatalismus)
 • věštění (mantika): geopatogenní zóny + proutkaření, kyvadélko, karty, křišťálová koule, kávová sedlina, jasnovidectví, dotazování se jiných bohů, čtení z ruky, věštění z rukopisu (grafologie), frenologie (věštění z tvaru lebky), předpovídání pohlaví dítěte pomocí kyvadélka, snáře – Oz 4,12-14; Lv 19,31; Dt 18,10-14: zrušit moc konkrétní věštby
 • okultní diagnostika (mnoho způsobů, např. irisdiagnostika – věštění z oční duhovky)
 • tanatologie (knihy Moodyho a Rossové) – Mt 25,41.46; J 3,3
 • spiritismus – komunikace s mrtvými (i se zemřelými příbuznými na hřbitově): L 16,26; Iz 8,19-22; Lv 20,6
 • satanismus (všechny formy včetně oslovení ďábla – i z legrace; heavy metal)
 • New Age
 • ufologie
 • sekty: svobodné zednářství, moonisté, branhamisté, mormoni (Církev sjednocení), Svatý grál, unitáři, Křesťanská věda, rosekruciáni, Baháí, Svědkové Jehovovi, Rodina lásky…
 • dianetika – scientologie, teosofie, antroposofie (waldorfské školství), víra v převtělování – He 9,27
 • východní náboženství, uctívání jiných bohů (budhismus, hinduismus, konfucianismus, hare kršna, islám, šintoismus, tao, Zen, transcendentální meditace): sošky Budhy, obrazy jiných bohů – zničit, i když jsou jen pro ozdobu (jen když jsou tvoje)
 • jóga (i hathajóga) – Ez 8,14-16
 • některé ideologie (nacismus, marxismus – členství v KSČ) jsou kultovně náboženské povahy – Ko 2,8

Čarování – větev působící prostřednictvím hmotných předmětů apod.

Zničit okultní předměty (Sk 19,18-20; Dt 7,26) – nerozdávat ani neprodávat (jen když jsou moje, ne např. rodičů)!

 • talismany, amulety, fetiše (pro ochranu, štěstí…)
 • krystaly pro uzdravování, měsíční kameny, nilský kříž…
 • okultní umění (hudba New Age; obrazy spiritistů; okultní literatura)
 • symboly pro štěstí (např.: podkova, kominík, střepy…)
 • pověry (černá kočka, ťukání o dřevo, vánoční a velikonoční pověry…)
 • drogy

Náboženství – modlářství a nebiblické tradice

(náboženská forma nepodložená postojem srdce je vždy zdrojem prokletí – Iz 1,10-16)

 • modlářství (uctívání soch, obrazů, oltáře, hostie, ostatků svatých…) – Dt 5,7-9; Iz 2,8
 • modlitby ke svatým, zesnulým (zádušní mše)
 • modlitby k andělům (Zj 22,8.9)
 • různé formy mariánského kultu (růženec, uctívání Marie…) – 1Tm 2,5; Jr 7,16-18
 • magie skrze svěcenou vodu, posvěcené předměty aj.

2. HŘÍŠNÉ ČINY

 

Sexuální nečistota – Dt 5,18 – při rozhovoru a modlitbě odmítat popis intimností, nepřipustit mluvení o jakýchkoli detailech; vyznat i u předků, zničit pornografické časopisy, památky po partnerech…

 • masturbace, pornografie, oplzlé vtipy
 • sexuální vyzývavost, koketérie (skrze oblékání, líčení…)
 • sexuální život před manželstvím
 • cizoložství
 • sexuální zvrácenosti (incest, homosexualita, znásilnění, pedofilie, masochismus, sadismus, styk se zvířaty, nekrofilie, exhibicionismus, nudismus…) – vyznat i u předků – Ř 1,23-32

Vražda a nenávist

 • vražda, interrupce (netýká se jen žen, ale i mužů, kteří svolili k záhubě svého dítěte), sebevražedné tendence (vyznat Ž 118,17)
 • neodpuštění, nenávist, hořkost – 1J 3,15; Mt 18,21-35 (neodpuštění vyznat jako hřích – neseš zodpovědnost za své reakce); odpustit rodičům, partnerovi (i bývalým), sourozencům, sousedovi, různým skupinám, úřadům…
 • rasismus, antisemitismus
 • horory, násilí ve filmech

Mamon a závislosti

 • láska k penězům – 1Tm 6,10; Mt 6,21; závist – Dt 5,21
 • krádeže, podvody, úplatky
 • závislost na počítačových hrách, mobilu, sociálních sítích…
 • hazardní hry, hrací automaty, sázení, loterie (víra ve štěstí)
 • opilství, obžerství, kouření

Hříšná slova

 • braní Božího jména nadarmo (citoslovce, zaříkávací formule)
 • lež, pomluvy, křivé svědectví, zrada, nedodržení smluv
 • prokletí, svazující výroky – zrušit výslovně platnost jednotlivých kleteb
  – kletby lidí v autoritě: rodičů, učitelů, lékařů…
  – kletby okultně zatížených lidí
  – svazující výroky (např.: ty jsi nemehlo, z tebe nikdy nic nebude…)
  – negativní výroky o sobě (přijal jsi sám sebe?)

Vzpoura – negativní vztah k autoritám, pohrdání autoritami

šest rovin autority: 1) člověk – Bůh, 2) manžel – manželka, 3) rodiče – děti, 4) pastýř – ovce, 5) občan – vláda, 6) zaměstnavatel – zaměstnanec

 

3. PŘEDCHOZÍ HISTORIE RODINY

 • vztah k rodičům (úcta – Ex 20,12; chyběla poslušnost v dětství – Ko 3,20; Ef 6,1-3); uhození rodiče (Ex 21,15); zlořečení rodičům (Ex 21,17; Lv 20,9); zlehčování rodičů (Dt 27,16) – po vyznání rozlomit kletbu a omluvit se rodičům
 • zranění v dětství způsobené rodiči: odmítnutí, nenávist, zanedbávání, lhostejnost, podceňování, spory, hysterie, rozvod, rozmazlování, podmíněná láska, nedostatek tělesné lásky, hrozby, zastrašování, manipulace, sexuální zneužití, přetěžování, despotismus, agresivita, křivdy, svazující výroky – odpustit, pozvat do vzpomínek Ducha svatého, rozvázat, žehnat, přijmout uzdravení z Ježíšovy záměny na kříži
 • vztah ke svým dětem – omluvit se, přijmout odpuštění

4. PÝCHA ŽIVOTA

– těžko se přesně vymezuje, je to postoj svévole a nezávislosti na Bohu

 • nadhled nad Biblí – staví se nad Boha: já jsem měřítkem toho, co je správné (kdo rozhoduje o tom, co je pravda: člověk nebo Bůh?)
 • samospravedlnost: stačím si sám, jsem v pořádku
 • povýšenost nad lidmi (já jsem inteligentnější, starší, bohatší, mám lepší způsoby aj.), pohled svrchu: já jsem měřítkem toho, jací jsou druzí – to se může týkat i křesťana v pohledu na nevěřící: jako by byl víc než oni
 • život ve vlastní síle (spoléhat sám na sebe, přehnaná důvěra ve své schopnosti)
 • neschopnost odpočívat (v extrémní poloze závislost na práci – workholismus)
 • nezdravé vztahy k lidem (závislost na lidech je nezávislostí na Bohu) – Jr 17,5-8
 • odmítání zodpovědnosti

OSVOBOZENÍ

Důležitá je pokora (ponížit se, přiznat si: potřebuji vysvobození) a upřímnost.

Pod vedením Ducha, ve jménu Ježíš:

 • vyslovit odpuštění: 1J 1,9 (máme autoritu: J 20,23)
 • jedná-li se o démonizaci (vše nutkavé a znečisťující), svázat a vyhnat démony (vše okultní, sexuální nečistota a prokletí na sebe váže démony)
 • vyslovit, že prokletí je zlomeno (Ga 3,13-14)
 • zničit příslušné předměty, vrátit ukradené, omluvit se, přerušit kontakty s lidmi a skupinami, které by mne pokoušeli opět k hříchu

Pozor na extrémy (šťourání v minulosti aj.) – Boží moc není v míře podrobnosti ani v metodě, ale v poslušnosti a ve víře ve jméno Ježíš. Osvobození je věcí našeho aktivního postoje. Někdy démoni odejdou, aniž by je kdo vyháněl – skrze naše pokání a život v poslušnosti před Bohem ztratí nárok a moc (Jk 4,7)

 

Život v poslušnosti:

 • denně se nechat naplňovat svatým Duchem
 • nenávidět hřích, usilovat o svatost, odpouštět
 • žít v jistotě odpuštění hříchů a děkovat Bohu
 • milovat a číst Bibli
 • mít své místo v konkrétním společenství Božího lidu

Život v poddanosti Bohu také působí, že se démoni, kteří odešli, již nevrátí (Mt 12,43-45). Na rozpálené plotně nevysedávají žádné mouchy. (Reinhard Bonnke)

 

Doporučená literatura:
Wolfhard Margies: Osvobození, Logos, 1991.
Derek Prince: Požehnání nebo prokletí, vyber si!, Postilla, 2021.
Graham Powell: Křesťane, vysvoboď sám sebe! – Jak dosáhnout Kristem vybojované svobody od démonického útlaku, Juda, 2024.

 

Zde si můžete stáhnout leták “Generální úklid” v PDF formátu k vytištění…

 

tk, 2005, juda.cz