Mobilizování týmů pětinásobné služebnosti k zasažení světa evangeliem

Přikázání Ježíšovo zní „jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15). Když půjdeme, máme činit učedníky ze všech národů (Mt 28,19-20). Tyto příkazy a instrukce nemohou být ignorovány. Nestačí jen přijmout jejich pravdivost. Musejí být vykonávány. Ježíš řekl: „…zbuduji svou církev…“ (Mt 16,18) Takže víme, že církev má být zbudována, a že má dosáhnout dospělosti. Musíme se ptát, jak bude Kristova církev zbudována a jak dosáhne dospělosti. Není sporu, že k takovému výsledku je třeba mnoha faktorů. Jaké zaopatření nám Ježíš dal, aby umožnil církvi dosáhnout svého cíle v evangelizační a učednické zralosti?
Ježíš dal své církvi dary, které ji duchovně uschopnily k dosažení tohoto cíle. Duch svatý zjevil apoštolu Pavlovi, jakým způsobem se to stane. Je důležité si uvědomit, že nemluvíme o organizacích, metodách nebo programech. Nemluvíme o tom, co lidé ve službě dělají, ale kým ve službě jsou. Ježíš buduje svou církev skrze dary vložené do svých lidí.
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. (Ef 4,11-16)
Všimněme si pasáží v těchto verších napsaných tučně. Duch svatý zjevil, že Ježíš dal své církvi dary. Těmito dary byli muži a ženy, kteří byli duchovně vybaveni milostmi podle Ježíšovy míry. A on dal jedny … aby dokonale připravili … dokud … se určité věci nestanou … což přinese určité výsledky. Jak vidíte, je tu vývoj a závislost jedné pasáže na druhé. Každá pasáž reprezentuje určité pojetí, doktrínu a učení, kterému musíme porozumět. To je jediný způsob, jakým může církev dosáhnout záměru a cíle, který má Ježíš na mysli. Lidskými způsoby nedosáhneme toho, po čem Ježíš touží. On je rozhodnutý naplnit církev sebou samým, přebývat s člověkem a naplnit zemi svou slávou. Nenaplňuje zemi náboženskými a církevními aktivitami, ale sebou samým.
Ježíš řekl, že zbuduje svou církev a poté vystoupil do nebe. Ef 4,7-10 říká, že poté, co vystoupil, dal dary lidem. Tyto dary jsou vyjádřením Ježíše vůči jeho tělu. Skrze tyto dary buduje Ježíš svou církev. Toto je činí extrémně důležitými. Jsou více než jen důležité, protože jsou skutečným vyjádřením Ježíšovy přítomnosti v jeho církvi.
Musíme tyto dary vidět fungovat tím nejzralejším, nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem. Proč? Protože bez nich církev nikdy nebude moci dosáhnout takové zralosti, jakou pro svou církev chce Ježíš. Tyto dary musí být rozpoznány a pochopeny. Teologické a praktické pravdy o těchto darech musí být známy. Poté musí být kvůli Pánu Ježíši Kristu uvedeny do praxe.
Každý z těchto darů je nezbytný ke zralosti církve. Bez fungování každé z těchto služeb se církev nikdy nestane tím, čím by měla být. Je třeba vybrat, vycvičit a uvolnit do služby týmy, kde se jednotlivé dary navzájem doplňují. Poté musí být tyto týmy vyslány na „pole, která se bělejí ke žni“.
Tento program je určený k rozpoznání lidí s povoláním k pětinásobné služebnosti, k zorganizování jejich výcviku a k uskutečnění jejich vyslání do světa. Každý z nás musí dosáhnout svého Jeruzaléma, Judeje, Samaří a posledních končin země.
Pokud má být celý svět zasažen poselstvím o spasení skrze Ježíše Krista, pokud má být církev v plnosti naplněna Boží přítomností a má-li církev vyrůst do plné míry postavy Krista, je každý dar služebnosti nezbytně nutný. Musí fungovat a vkládat příslušné milosti do životů jednotlivých členů církve. Pokud žádná, nebo jen jedna služba z pětinásobné služebnosti v církvi nefunguje, pak se církev nikdy nemůže stát tím, čím je určena být. Jakmile Kristus vyjadřuje sebe skrze tyto dary církvi, je její určení naplněno.
Takže nestačí jen vysílat evangelisty, aby lidé mohli být spaseni, nebo posílat pastory, aby pastýřsky vedli místní církve. Nestačí jen vysílat všeuměly, nebo misionáře pro všechny možné skupiny, aby udělali veškerou práci. Ježíš dal své církvi dary konkrétně a záměrně, aby splnil svůj úkol. Dary služebnosti, apoštol, prorok, evangelista, pastýř a učitel jsou pro budování církve kategorickým příkazem.
Musíme se modlit, aby Bůh povolal pracovníky. Poté musíme tyto pracovníky vycvičit a rozvinout v nich příslušná obdarování. Pak je musíme vyslat do světových měst a vesnic. A potom jim musíme poskytnout pečlivý dohled a péči, aby svoji službu mohli uskutečnit.
Vize je následující: Poslat služebné týmy k národům v plné výbavě všech darů služebnosti. Takové týmy mohou být vyslány do jakékoliv zeměpisné oblasti v jakémkoliv národě, kde mohou zakládat církve a školy k zasažení a vyučení národa. Tyto vycvičené týmy mohou také v těchto národech rozpoznat a vycvičit místní lidi povolané k některé z pětinásobných služebností. Protože je každý dar služebnosti nezbytný, my vedoucí musíme dohlížet na to, aby byl každý z těchto darů přítomen a aby fungoval ke správnému růstu Těla Kristova. Musíme se modlit, věřit, vycvičit, vyslat a podpořit takové týmy. Ježíš řekl, že dal tyto dary ke zbudování své církve, takže tyto služebnosti musí fungovat v nejvyšší míře zralosti.
Jak se takové věci stanou?

 1. Musí vzniknout vztahy. Rostoucí vztahy dosud vznikly s více než 6 000 církvemi ve více než 90 zemích.
 2. Vedoucí církví se musí rozhodnout účastnit se na uskutečňování takového výcviku a vyvíjet snahu vysílat týmy pětinásobných služebností.
 3. Každá církev musí rozpoznat ty, kteří fungují a jsou povoláni do některé z pětinásobných služebností. Ustanoví se následující úrovně:
  • Úroveň 1: hlavní starší (správce, hlavní pastor)
  • Úroveň 2: starší
  • Úroveň 3: pětinásobné služebnosti
  • Úroveň 4: povolaní pracovníci s potřebou být vycvičeni k přípravě týmu
 4. Musí fungovat strukturovaný výcvikový program.
 5. Pro církve budou dostupné výukové a učednické materiály a postupy.
Nyní, když se rozvíjejí vztahy mezi církvemi a lidmi z těchto církví, je na čase se soustředit, vykrystalizovat, vycvičit a vytvořit týmy k zakládání církví v každém národě světa. Společně můžeme připravit muže a ženy připravené sloužit a zbudovat Boží služebníky v každém národě světa. Tento úkol je velký, proto se mu říká „Velké poslání“.
Otázkou není, zda máme naplnit příkaz našeho spasitele Ježíše Krista. Otázkou a výzvou je, jak takový úkol uskutečnit. Jak dostat pravdu o světové evangelizaci a učednictví z oblasti teologické a teoretické do praxe? Ještě významnější otázkou je, jak takový úkol zvládneme?
Musíme mít více týmů vpravdě ztotožněných, zrajících a efektivně sloužících v místních církvích v národech světa. Jelikož Ježíš dal tyto dary, musíme se modlit, aby stále více a více lidí reagovalo na Ježíšovo povolání a poté věrně toto povolání naplnilo. My, kteří máme poznání, musíme dělat čest svému povolání a být poslušni slov Ducha svatého, která mluvil skrze apoštola Pavla: „Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné.“ (2Tm 2,2)
Uskutečníme to! Můžeme to zvládnout! Můžeme mít tisíce pracovníků vycvičených a připravených pro vyslání k národům! Reaguj dnes na tuto velkou výzvu. Bůh nás nežádá, abychom o tom mluvili, ale abychom to dělali!
Článek je převzatý z internetových stránek ICLC – www.iclcnetwork.com; přeložil Lukáš Bílek.
Dr. Sam Matthews je vůdčí osobností apoštolského společenství International Christian Leadership Connections (ICLC).