STARŠOVSTVO – Některé body o ustanovování starších

CO JE TŘEBA SI PAMATOVAT O BIBLICKÉM STARŠOVSTVU:
Starší nejsou na prvním místě výkonnými úředníky.
Jsou staršími bratry, kteří se starají o rodinu, jejíž Otec je v nebi.
Jsou nejvyšší lidskou autoritou ve sboru.
Duch svatý vybírá starší, my je rozpoznáváme. Biblické starší nelze ani najmout, ani vyhodit.
Nejzávažnější problémy v církvi po celém světě mají kořeny ve špatném ustanovování a fungování starších.
Toto je jedna z oblastí, kde si nemůžeme dovolit riskovat a dělat chyby. Následky jsou příliš závažné. Je to jako s manželkou, nemůžeš zkoušet manželství za běhu. Nezkoušejme starší. Odčinění následků takové zkoušky je velice bolestné.
Musíme se odnaučit všechny chybné představy, které jsme o starších shromáždili v minulosti.
Rady svévolníků (Žalm 1)
Naše zkušenosti ovlivněné světskými strukturami (doma, škola, klub, armáda, zaměstnání)
Musíme obnovit naše myšlení skrze Boží slovo a zjevení
Církev je smluvní rodina se vztahy, ne organizace.
JAK VYBÍRÁME A USTANOVUJEME STARŠÍ?
Seznam věcí, které jsou pro vyučování starších, nebo které bychom měli ve starších hledat, když uvažujeme o jejich ustanovení. A také seznam cílů, který bychom si měli uchovávat v mysli, když je vychováváme a vyškolujeme do služby ve staršovstvu:
Při konfrontaci a vyučování … apeluj na to, co vidíš, že skrze ně dělá Duch svatý … a tvou zodpovědností je pomáhat jim uspět.
Identifikujeme muže a jeho ženu! Oni musí být tým!
1. MUSÍ MÍT SKUTEČNÉ VOLÁNÍ BÝT PASTÝŘEM BOŽÍHO STÁDA1.1. Způsob, jakým byli povoláni, není tak důležitý jako mít pevné přesvědčení, že opravdu slyšeli Boha.
1.2. Mnozí se minuli cíle, protože neslyšeli jasné volání, týká se to hlavně manželek!

Zeptej se jí přímo, nezávisle na jejím manželovi, jestli ví, že ji Bůh povolal pást Jeho lid!
Někdy je potřeba pomoci ženám potencionálních starších, aby ohledně této záležitosti hledaly Boha. Mnohé o tom ani nepřemýšlely a jenom přijaly tu skutečnost, že jejich muž cítí povolání, a protože jsou dobrými a věrnými manželkami, budou je doprovázet a podporovat. Ale to nestačí. Nezvládnou to. Víra se rodí slyšením osobního Božího slova, které Bůh promluví přímo k nám. Taková víra bude potřeba pro vytrvalost a k získání milosti potřebné v těžkém období a ve „zlý den!“ (Ef 6:13).
2.1. MUSÍ MÍT SVOJE „OVČÍ POTŘEBY“ VYŘEŠENY2.1.1. Začneme s kvalifikací pro nás uvedenou v 1.Tim 3. Tyto požadavky musíme vidět pro všechny oblasti života, ve kterých musí dosáhnout dospělosti.
2.1.2. Nesmí být nikdy součástí problému (s nevyřešenými “ovčími potřebami”), ale vždy součástí řešení.

2.2. OSOBNOST2.2.1. Musíme hledat, a tyto věci vyučovat vedoucí a potencionální vedoucí.
2.2.2. Osobnost je rozsáhlý faktor v úspěšném vedení.
Nesmí mít závažné návyky. (Tragédií obdarovaných pomazaných vedoucích, kteří nakonec svedou své následovníky na scestí kvůli nesnesitelným návykům, je, že měly být již dávno vyřešeny!)

2.2.3. Pros Boha, aby mocně působil v jejich osobnosti. Bůh může dramaticky změnit osobnost. (Existují o tom dostatečné důkazy).
Když nemáme víru na to, že budou změněni, tak ohledně vedení do nich neinvestujme, ani jim nedávejme marné naděje.

2.2.4. Mají „srdce pastýře“? › Mají srdce pro lidi?
To je základní přirozenost pastýřství, mít srdce pro lidi jako Bůh má srdce pro lidi. To je vyjádření lásky Jeho srdce a Jeho charakteru.

Které kvality považujeme za prioritu u potencionálních vedoucích církve:
Umí on/ona přitáhnout a vést lidi? Jsou magnetem pro lidi?
Shromažďují lidi jakéhokoli druhu? Nesmí být selektivní ve svých vztazích (tzn. mít speciální přátele a zanedbávat ostatní).
Zajímají se o druhé, také o ty, kteří nejsou z jejich stáda, nebo o lidi, kteří jim byli dáni na starost? Projevují opravdovou „starost“ o své lidi (např. na domácí skupince)?
Mají rádi lidi a povzbuzují je?
Mohou se ztotožnit s trápením lidského srdce?
Mají velkou kapacitu pro lidi?
Mají trpělivost pro obtížné lidi? Nevzdávají se snadno?
„… jsme ve službě lidem, Bůh nás povolal pást jeho lid. Váhal bych poslat budovat sbor člověka, který neumí přitáhnout lidi. Když začínáš, nikdo ti nevěří, nemáš vůbec žádnou reputaci, nikdo tě pořádně nezná, vlastně nikdo opravdu nechce “outsidera”. Musíš infiltrovat lidské životy…“
Základem je, že pastýři shromažďují lidi skrze své pomazání, svou lásku, svým srdcem, a mají kapacitu pro lidi a všechny jejich problémy.2.2.5. Jsou vedoucí? Následují je lidé?
Ujisti je, že nejsou druhořadými vedoucími hozenými do vedoucích pozicí. Výsledkem toho je selhání a zranění, a za to jsme zodpovědní my.
2.2.6. Mají k tomu vlastní motivaci? Nebo jen poslouchají instrukce?
Jsou schopni dávat věci do pohybu? Přicházejí s dobrými myšlenkami a řešeními?

2.2.7. Jsou schopni inspirovat druhé?
Když ne, tak nejsou vedoucí, ale manažeři.

2.2.8. Mají dar komunikovat?
Dovednosti se můžeš naučit a rozvíjet, ale musí tam být základní obdarování k vedení lidí.

2.2.9. Projevují se vřele a přátelsky?
Jak jednají s lidmi? Milují je?
Když jsou zraněni, musí dostat uzdravení. Musí v nich být dostatek místa, aby mohli znovu milovat lidi. (Podívej se na jejich manželství)

2.2.10. Jsou jejich postoje pozitivní?
Někdy mohou „jít dolů“, ale nesmí tam zůstávat příliš dlouho. Negativní a depresivní lidé nemohou vést následovníky. Toto je možné se naučit a může to být součástí osobní proměny.

2.2.11. Je důležité, aby měli důvěru v Boha, v Jeho slovo, v Jeho proroctví.
Nelze neustále hledat víc a víc zjevení a potvrzování.

2.2.12. Vytrvalost.
Snaž se, aby v nich vyrůstala.

2.2.13. Týmové myšlení.
Informují druhé o tom, co dělají? Sdílejí se s ostatními o „tajemstvích úspěchu“ pro dobro všech, nebo je skrývají?

2.3. CHARAKTER PŘED OBDAROVÁNÍMMusíme hledat, a vyučovat vedoucí a potencionální vedoucí následující věci:
2.3.1. Ještě jednou: charakter může být formován a proměňován Bohem, Jeho slovem a Duchem a dobrým učednictvím.

2.3.2. I když s některými slabostmi můžeme žít, závažné charakterové vady jsou nepřijatelné. Je nutné se s nimi vypořádat. (Jinak je výsledkem tragédie obdarovaných a pomazaných vedoucích, kteří nakonec diskvalifikují sami sebe.)

2.3.3. Touží „učinit se velikými“ nebo zapřeli sami sebe, položili své životy a vzali na sebe kříž pro svého Pána? To je nejpodstatnější a nezbytný charakterový požadavek. Mnoho lidí nemá úspěch ve službě nebo usilují dostat se „někam“, protože mají tento základní problém.
Touha po slávě a velikosti…

lidé, kteří jí trpí, ji často u sebe sami nerozpoznají
je produktem vzpoury
ovlivňuje naše motivy (Př 6)
ovlivňuje naše hodnoty
“dělat” je pro ně důležitější než “být”
“dělat” je světská hodnota, která vyvyšuje nás
služba je pro ně důležitější než láska a oddanost našemu Pánu
„vyhněte se všemu, co soutěží s oddaností Ježíši Kristu. Největší soupeř oddanosti Ježíši Kristu je naše služba Jemu… Jsme naší službě vydaní více než Ježíši Kristu?“ (Oswald Chambers)
chytře vybíráme příklady pro naše kázání, které vyvyšují nás samotné, to, co děláme, nebo co jsme udělali

otevírá nás klamům .. slyšíme ďábla a myslíme si, že je to Bůh
vede nás k falešným očekáváním, zklamáním, neúspěchům, obviňování ostatních, hořkému překrucujícímu cynismu
ovlivňuje nás, abychom si vytvořili a osvojili falešné vize a cíle, které nám nedal Bůh!
manipulativně nás tlačí, abychom dělali nebiblické věci nebo věci, které nejsou součástí Jeho vůle, abychom naplňovali náš záměr – být slavnými … my potom musíme dělat další kompromisy, abychom přiměli lidi, aby nás následovali (pokořte se pod všemocnou ruku Boží)
nevidíme potřebu činit pokání … protože nevidíme, co je špatné .. Saul .. uspokojíme ostatní “pseudo-pokáním” … “Zhřešil jsem“
jsme stále manipulování namísto jednoduché poslušnosti .. Saulova zkušenost
2.3.4. Upřímnost

2.3.5. Bezúhonnost, čestnost

Čisté motivy
Okamžité pokání! Ne jenom udělat šou, protože to ostatní zjistili!
Např. problémy s pastory, kteří opakovaně padají
Ochota udělat nápravu tam, kde mají moc tak udělat. Když to neudělají, je problém v jejich charakteru.
Ted Engström podává dostatečnou definici čestnosti (integrity): „Jednoduše řečeno, čestnost znamená dělat to, co řeknu, že udělám. To znamená držet svoje sliby. Když jsi slíbil své manželce věrnost, čestnost říká, že s touto osobou zůstaneš, ať se děje cokoliv – v dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i zdraví. Jestliže jsi Pánu slíbil, že mu dáš slávu, čestnost znamená, že to budeš dělat stále, ať už jsi úplně na dně, nebo jsi vyvýšen na nejvyšší vrcholek světa. Jestli jsi slíbil svému příteli, že mu zavoláš zpět, čestnost znamená, že to uděláš. Jestli jsi svému dítěti slíbil, že strávíte sobotu společně, čestnost znamená to, že dodržíš tento slib. Slib je svatá věc, ať už jej dáš předsedovi výboru nebo dítěti.“Viz.: Neh 5:2, Př 20:7, Ř 12:17, Heb 10:23
2.3.6. Pravá pokora

Přijímání zodpovědnosti za své chování. Neobhajují vždy sami sebe a neobviňují ostatní? Jak reagují, když jsou přistiženi a konfrontováni?
Přijímání korekce. Vyzkoušej je a pomáhej jim vidět, jak reagují, a uč je “přijmout naťuknutí”
Jak vidí sami sebe: vedoucí úředníci nebo služebníci?
Jsou druhem lidí, kteří umí zacházet se světskými aspekty růstu? Vyzkoušej je!
2.3.7. Věrnost Bohu, Jeho slovu,

Vám jako starším
Ostatním z Těla Kristova
Naší společné vizi. Nemusí ji plně pochopit, ale nesmí proti ní bojovat!
2.3.8. Mravnost hlavně vůči opačnému pohlaví!
To by je jistě sestřelilo. (Podívej se na jejich manželství!!!!) 2.3.9. Skutečnost. Dokáží být v realitě nebo žijí ve snovém světě super duchovnosti?

Pomoz jim s tím, sedni si s nimi a buď opravdový (Kvůli Božímu království, Božím záměrům a pro jejich úspěchy v Bohu), jinak zanecháváme v jejich srdcích nereálné myšlenky a očekávání, které jim nakonec přinesou zranění a rozčarování.
Důvěřuj Bohu, že dá do jejich životů rozpoznání, jinak toho musíme nechat. Bůh nás dal do úřadu, který toto vyžaduje, my to musíme očekávat a praktikovat to!
Jaký je jejich skutečný zájem o život a jeho problémy. Někteří stále dělají věci, které nejsou náležité a důležité (relevantní); klamou sami sebe tím, že si o sobě myslí, jak jsou duchovní a vysoce efektivní!
Realita o jejich vlastních slabostech
Jak slyší Boha. Ne nějaké euforické sny o tom, jak je Bůh “mocně” používá, založené na nějakém nejasném proroctví.
Jaká je pravá přirozenost vedení
O naší společné i osobní efektivitě, ať ví, že nejsme “superhvězdy”!! Musíme být reální ohledně našich schopností. Musíme jim připomínat: Ježíš buduje církev ve svém čase, na svém místě, svým způsobem!!!
2.3.10. Velkomyslnost, štědrost, téměř až výstřední.
Mt 10:8 Ježíšovy instrukce, které dal učedníkům, když je povolal.

2.3.11. Jistota a bezstarostnost, ve své podstatě, dokonce i v obdobích nejistoty.

2.3.12. Disciplína, v duševním, citovém i fyzickém životě.

2.3.13. Zdravá bázeň Boží.

3. ZÁSADNÍ VĚCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI HLEDAT, VYUČOVAT A DOPLŇOVAT U MANŽELSKÝCH PÁRŮ VE VEDENÍ.3.1. Rozlišení Otcovy vůle
Jak tím, že Jej slyší, tak tím, že rozpoznávají Jeho jednání.
Neschopnost rozpoznávat Boží vůli je naprosto vyřazuje z vedení Božího lidu. Jestli se tímto neřídíme, nemáme žádné právo vést!!!
3.2. Pomazání pro starší

Buď ho mají, nebo nemají. Může se zvětšovat jeho míra, ale my ho dávat nemůžeme.
3.3. Sféra vlivu

Mají nějaký vliv? Pomoz jim vidět, jak velká je sféra jejich vlivu. Často mají v hlavě nafouklé myšlenky!
3.4. Osvědčenost.

Jsou úspěšní?
Poučili se ze svých chyb?
Musí být prozkoušeni. To je jediný způsob, jak se opravdu ujistit o jejich povolání, charakteru a pomazání.
vedení domácí skupinky: shromažďují lidi?
je u nich místní “dílna” před “zámořím” (služba začíná doma)?
3.5. Zacházení s autoritou.

Jak zacházejí s autoritou, když jim je dána? Slouží jako správné příklady autority? Nebo panují ze svého postavení?
Chápou smluvní rodinu a biblické vedení nebo mají výkonnou úřední mentalitu? Tzn. chápou vedení na základě vztahů nebo na základě hodnosti?
3.6. Zacházení s opozicí.

Jak reagují při konfliktu, kritice, opozici?
3.7. Úspěšný rodinný život.

Pevné vztahy, řád, disciplína, biblické vedení.
3.8. Schopnost týmové práce.

Mají týmové myšlení? Nebo myšlení o vlastním kralování? Jsou schopni pracovat s ostatními?
3.9. Smlouva nebo firma?

Chápou strukturu církve jako světskou organizaci nebo jako organickou a smluvní rodinu?
Mají srdce pro království ?
jsou připraveni obětovat, vydat svoje vlastní zdroje a finance do budování?
v rození je vždy zahrnuta bolest a cena, speciálně když něco zakládají. Problém ve světsky-organizačním typu myšlení je, že firma to musí zaplatit!!! V království Božím nejdříve své životy pokládáme, a pak teprve je znovu zvedáme!!!
3.10. Vystrojeni pro vedení Božího lidu?

Základní systematická teologie, znalost základních doktrín. Ať čtou klasiku, potom to s nimi probírej (Buswell, Thiessen, Erickson atd.). Bez toho mají často ve svém myšlení zmatek a chaos. Formuje to základní kostru většiny toho, čemu věří. Musí to zahrnovat i “apoštolsko-prorockou” teologii.
Znalost Božího jednání s vedoucími. Ať čtou životopisy Božích mužů a žen. Z toho pochopí, jak Bůh pracuje se svým lidem, a bude je to inspirovat k úplnému odevzdání se, poddání se a ochotě trpět. Pomůže jim to zlomit jakékoliv romantické představy.
Rozvoj komunikačních dovedností. Uč je, jak zkoumat, připravovat, kázat a vyučovat Boží slovo. Dej jim knihy, příležitosti, atd. (Chtějí lidé přijít a poslouchat je?) Použij videokameru!!!
Hlasová přeměna, nepohrdej trénováním řeči a léčením!
Rozeznání jejich obdarování a rozvíjení obdarování. Musíme jim v tom pomáhat.
Organizační dovednosti. Základní principy sborových financí, právní požadavky, svatby, pohřby, atd.
Vedení církve a dělání rozhodnutí. Biblický proces pro starší.
Evangelizační dovednosti. Všichni pastýři by měli evangelizovat, nemusí to být veřejné evangelizace, ale stylem života. Vedou lidi ke Kristu?
4. VĚCI, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ
Oba musí slyšet Boha!!! Pomoz jim, aby si byli jisti, jinak nevytrvají!
Musí mít pevné, nadprůměrné manželství, zkušení v týmové práci.
Musí mít realistický pohled na službu. Propíchnout bublinu! Pomoz jim ji odhalit a propíchnout.
Jsou připraveni přinést potřebnou oběť?
Ujisti se, že rozumějí apoštolské službě a autoritě a její potřebě. Jinak si budou počínat biblicky nekompletně.
Potřebují mít vizi učednictví národů, jinak si budou budovat svoje vlastní království.
OTÁZKY, KTERÉ JIM DÁVÁME:

Máš ve skříni nějaké kostlivce? Pro své vlastní dobro se jich zbav. Jinak přijdou zpět a budou tě strašit a satan je bude používat!!!
Nějaké závazky (dluhy)?
Pracovní verze: 2. opravené vydání 2003 – Křesťanský sbor Dobrá zpráva Jablonec nad Nisou