Toužíš po Hospodinu?

1S 7,2b Tu celý izraelský dům zatoužil (Kral: teprve se roztoužil) po Hospodinu.

Nedávno jsem četl v knize Francise Frangipana myšlenku, která mne hluboko zasáhla: „Pravé hledání Boha se rodí z lásky. Naše cesta za Bohem není záležitostí kázně, nýbrž touhy. … Musíte Jej hledat, neboť taková je přirozenost lásky.”

Jestliže miluješ Boha, pak po Něm toužíš a hledáš Jeho tvář. Nic tě neuspokojí, jenom živý Bůh. Nejde o to mít občas nějaké zvláštní „dotyky”, ale mít živého Boha. Když se tě Bůh dotkne, nezastav se, ale hledej ještě dále a více jeho přítomnost. Nezastav se dokud nebudeš uchvácen od Ježíše. Apoštol Pavel vyznává: (F 3,12 Kral.) „Ne že bych již dosáhl, aneb již dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i uchvátiti mohl, načež uchvácen jsem od Krista Ježíše.”

Jak se můžeš roztoužit po Pánu? Tím, že poznáš Ježíšovu touhu po nás! Ježíš jako ženich nám říká: Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář (Kral: oblíčej tvůj žádostivý)! (Pís 2,14)

Učarovala jsi mi, sestro má, nevěsto, učarovala jsi mi (Kral: Jala jsi srdce mé, sestro má choti, jala jsi srdce mé) jediným pohledem svých očí, jediným článkem svého náhrdelníku. Oč krásnější je tvé laskání, sestro má, nevěsto, oč lepší je tvé laskání než víno. Vůně tvých olejů nad všechny balzámy. (Pís 4,9-10)

Ježíš touží po své nevěstě nade vše. Vydal se jí až na smrt. Jeho cílem je připravit církev jako svoji nevěstu pro svatbu. Připravuje nás skrze zjevení své horlivé touhy, vášně a sebevydání církvi a skrze posvěcení svojí krví a skrze očištění svým slovem. Pavel nám tento Kristův cíl zjevuje v Ef 5,25b-27: Kristus miloval církev a sebe samého za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil obmytím vody v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

Kristovým cílem je slavná nevěsta se zralou láskou. Nechť tvým cílem je Kristus! Být mu podobný. Milovat ho, následovat ho, být mu poslušný. To se musí projevit v celém tvém životě: ve vztahu k tvému partnerovi, k dětem, k rodičům, k bratřím a sestrám, k autoritám, ve vztahu ke svému majetku, financím, zaměstnání, volnému času atp. Ukaž svými skutky, jak miluješ svého Pána.

Kéž se celý náš sbor roztouží po Hospodinu! Kéž se tato touha projeví i v rozhlašování dobré zprávy o záchraně v Ježíši. Kéž se projeví ve tvém nasazení při zářijových evangelizacích. Kéž se projeví ve tvém vztahu ke sboru (protože celá církev je nevěstou). Kéž se projeví ve tvém modlitebním nasazení. Kéž tě vypudí na pravidelná modlitební setkání. Nezapomeň, že tě Bůh chce oblažit radostí ve svém domě modlitby (viz Iz 56,7)!

Tvůj pastýř Tomáš