Uzdravení skrze službu starších

Jakub píše na závěr svého listu Božímu lidu: Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. (Jk 5,14-16)

 

Otázka „Je někdo mezi vámi nemocen?“ nemohla být podle svého tvaru položena církvím, kde by většina lidí byla nemocných, jak to dnes často v našich sborech bývá. Tato otázka předpokládá zdravé církve, kde nemocní jsou v menšině a i při nich chce Bůh jednat.

 

V tomto krátkém textu je obsaženo a shrnuto mnoho z toho, co jsme již výše probírali. Jestliže je někdo z Božího lidu nemocen, ať jedná ve víře podle Božího slova, aby byl uzdraven. Pojďme si probrat jednotlivé kroky a všimněte si, s jakou jistotou se Jakub vyjadřuje o výsledcích těchto kroků k uzdravení:

  • Zavolej starší sboru – tedy potřebuješ být zasazen v konkrétní místní církvi. Máš své starší, jejichž službu a autoritu respektuješ a jimž jsi poddán. Tělo Kristovo má vždy konkrétní podobu v místním sboru. Tímto krokem respektuješ tento Boží řád a otevíráš se tak pro život a uzdravení od hlavy církve – Krista. Máš aktivně své starší zavolat a projevit tak svoji pokoru a víru. Nečekej pasivně, až přijdou sami, ty sám je aktivně zavolej.
  • Starší sboru se nad tebou pomodlí a pomažou tě olejem v Pánově jménu – starší uplatňují autoritu v Ježíšově jménu a mažou nemocného olejem, čímž nárokují pro tělo nemocného udělení Božího zdraví skrze Ducha svatého.
  • Modlitba víry tě zachrání a Pán tě pozdvihne – víra na straně nemocného i starších koná zázraky. Je to víra v neviditelné skutečnosti vykonané Kristem na kříži. Modlitbou víry tyto skutečnosti („Jeho rány mne uzdravily.“) přijímám teď v přítomnosti.
  • Jestliže ses dopustil hříchů, bude ti odpuštěno. Proto vyznávej své hříchy druhým – vyznání konkrétních hříchů před druhým člověkem nás vede k upřímnosti a vykazatelnosti. Vidíme, že v procesu uzdravení toto může být velmi důležitý krok, bez něhož bychom k uzdravení nedospěli. Musíme se v pokoře a upřímnosti ptát Ducha svatého, jestli jsme ho nějakým svým hříchem nezarmoutili.
  • Modli se za druhé, abys byl uzdraven ty i druzí. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. Náš postoj dávání a služby druhým je důležitým krokem k našemu uzdravení a je také klíčový pro jeho udržení. Byl jsi uzdraven? Modli se za uzdravení druhých!

Čím více budou lidé rozumět jedinečnosti Kristovy církve, a to získají pouze na základě zjevení z Písma, tím více budou rozumět uzdravení skrze službu starších. Bůh v dnešní době obnovuje církev na apoštolsko-prorockém základu, což bude mít za následek (mimo mnohé jiné), že mnozí budou uzdraveni ze svých nemocí skrze službu svých starších – což jsou v těle Kristově ramena, na kterých spočívá vláda (viz Iz 9,5). Mnoho Boží moci leží ladem pro nezávislé a v místní církvi nezakořeněné křesťany.

 

Úryvek z knihy „Studnice uzdravení“, více informací naleznete zde…

 

Tomáš Korčák, 2008