Slova na dobrou noc

Jestliže máš neklidná spaní a tvoje sny tě děsí, hledej Hospodina a vcházej do jeho světla. David v jedné své písni zpívá: „Můj Bůh prozařuje mou temnotu.“ (Ž 18,28) Pros Boha, aby ti ukázal, máš-li něco ve svém životě změnit. Možná je potřeba z něčeho činit pokání, někomu odpustit či hodit starosti ve víře na Pána. Možná je potřeba ve jménu Ježíše Krista vyhnat zlého ducha, který tě trápí nutkavými představami.

 

Pozorně rozvažuj nad následujícími místy Písma. Boží slovo ve tvém srdci vypůsobí pokoj a bude tě chránit. Budeš pak prožívat Boží přítomnost i při svém spánku. Tato Slova můžeš i nahlas vyznávat. Vyhledej si všechny podmínky klidného odpočinku a učiň je při sobě skutečností. Syť se pouze tím, co nasycuje a vyhledávej to, co působí pokoj (viz Iz 55,1-3; Ř 14,19). Slovo od milujícího nebeského Otce v tobě vzbudí víru, a tak zaslíbené pravdy osobně zakusíš.

 

Ježíš je nám dobrým příkladem, jak pokojně spát uprostřed jakýchkoli nepokojných bouří (viz Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; L 8,22-25). Ve zkouškách různých bouří jsme vyzýváni k aplikaci jednoduché víry v Pánovu ochranu vyjádřenou v jeho zaslíbeních. Skrze víru v ochranu a moc našeho Pána a skrze uplatňování naší autority ve jménu Ježíše Krista, můžeme zakoušet vítězství nad strachem, skutečný odpočinek a sytý spánek.

 

Jestliže budete žít podle mých ustanovení, zachovávat mé příkazy a plnit je… budete bydlet ve své zemi v bezpečí. Dám v zemi pokoj, ulehnete a nikdo vás nevyděsí. Způsobím, že zmizí ze země divá zvěř a meč nebude procházet vaší zemí. (Lv 26,3.5-6)

 

Kniha tohoto zákona se nevzdálí od tvých úst. Budeš o něm přemítat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. (Joz 1,8)

 

Ulehl jsem a usnul. A probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se desetitisíců lidu, které se kladou kolem mě. (Ž 3,6-7)

 

V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. (Ž 4,9)

 

Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. (Ž 16,7) Dobrořečím Pánu, že mi radí, že mi k srdci mluví za noci. (Renč)

 

Zkoumal jsi mé srdce, navštěvovals v noci, tříbils mě, nic jsi nenalezl. záměry nepředcházejí má ústa. Já ale spatřím tvou tvář v spravedlnosti; až procitnu, budu nasycen tvým zjevem. (Ž 17,3.15) … nasycen budu tvou podobou, až se probudím (B21)

 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši… (Ž 23,1-3)

 

Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. (Ž 42,9)

 

Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A rty? Radostným křikem chválí má ústa, když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám za nočních hlídek, jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel… (Ž 63,6-8)

 

Tobě patří den, tobě patří i noc. Tys upevnil světlo i slunce. (Ž 74,16)

 

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. … Nebudeš se bát nočního děsu… (Ž 91,1.5)

 

V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine, a zachovávám tvůj zákon. (Ž 119,55)

 

Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. (Ž 121,5-7)

 

Bůh dává svému milému spánek. (Ž 127,2)

 

Můj synu, ať (poučení, příkazy, moudrost a rozumnost) nesejdou z tvých očí; střež obezřetnost a rozvahu a budou životem pro tvou duši a ozdobou pro tvůj krk. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou a tvoje noha neklopýtne. Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemný. Neboj se náhlého strachu, ani když přijde ničivá bouře na ničemy. Neboť Hospodin ti bude po boku a bude chránit tvou nohu před polapením. (Př 3,21-26)

 

Můj synu, střež příkaz svého otce, nezavrhuj poučení své matky. Přivaž si je nastálo ke svému srdci, připoutej si je ke krku. Když budeš chodit, povede tě; když budeš ležet, bude tě chránit a když se probudíš, zaujme tvou pozornost (bude k tobě promlouvat). Vždyť příkaz je lampou, poučení světlem, pokárání a naučení cestou života. (Př 6,20-23)

 

Sladký spánek ten, kdo pracuje, ať bude jíst málo nebo mnoho. Hojnost nedopřává bohatému, aby se vyspal. (Kaz 5,11)

 

Spím. Mé srdce ale bdí. (Pís 5,2)

 

Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě v svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. (Iz 26,9)

 

Ten, kdo žije správně (kdo jde správnou, přímou cestou), dojde pokoje, odpočine na svém loži. (Iz 57,2)

 

Vždyť napojím vyčerpanou duši a každou ochablou duši naplním. Nato jsem se probudil a rozhlédl; můj spánek mi byl příjemný. (Jr 31,25-26)

 

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. (Mt 11,28-30)

 

A bude v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. (Sk 2,17; srov. Jl 3,1)

 

‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. (Ef 4,26-27)

 

Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. (1Te 5,5.9-10)

 

Leták si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…

 

Tomáš Korčák, 2011