Tvoje identita v Kristu

Ježíš řekl: Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. (Mt 12,25) Člověk, který nenávidí sám sebe a neustále se s někým srovnává, nad druhého povyšuje, nebo se před někým neustále zatracuje, je rozdělený sám v sobě a ve svém životě neobstojí. Proto je pro každého z nás zásadně důležité, abychom přijali sami sebe a sami se sebou se smířili. Jak můžeme milovat druhé, když sami sebe nenávidíme? To je naprosto nemožné! Ježíš řekl: Miluj svého bližního jako sám sebe. (Mt 22,39)

 

Byl jsi stvořen pro Krista (viz Ko 1,16). Jsi tady na zemi Jeho velvyslancem (viz 2K 5,20). Jsi stvořen k tomu, abys miloval lidi vně i uvnitř církve. Jsi vyslán získávat učedníky v tomto světě (viz Mt 28,18-20) a budovat církev (viz 1K 12-14). Jsi povolán k tomu, abys sloužil – tedy z toho, co máš, dával druhým. A ty jsi již mnoho přijal! Nebo ne? Nezapomínej na žádné Boží dobrodiní (viz Ž 103,2). Co však často člověku brání sloužit Bohu i druhým, je komplex méněcennosti.

 

Člověk s pocitem méněcennosti hledá svoji hodnotu a identitu v sobě samém a ve srovnávání se s druhými, místo aby ji hledal v Hospodinu a jeho Slovu. Jsi Boží mistrovské dílo (viz Ef 2,10)! Jsi jedinečný! Jsi Božím synem nebo dcerou! Synem nebo dcerou Krále králů! Proto hledej, co o tobě říká Bůh v Písmu, a proměňuj se tak obnovou své mysli (viz Ř 12,2).

 

Vyhledej si verše na konci tohoto článku. Jestliže ses znovuzrodil skrze pokání a přijetí Krista, pak jsi v Kristu (viz 1K 1,30), tato slova ti náleží (viz 2K 1,20) a mluví o tvé identitě. Rozjímej nad nimi. Vyslovuj je nahlas. Modli se je. Udělej si z nich své osobní vyznání a zapiš si je. Buď v tom pilný, proměna pokroucené a deformované duše je dřina. Ježíš řekl následující podobenství: Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. (Mt 13,33) Představte si to: Tři měřice je téměř 40 litrů. Prohníst takové množství mouky s kvasem je pořádná dřina. Ale jen tak můžeme vidět ve svém životě výsledky.

 

Před mnoha lety jsem si vyhledával každý den jeden verš, který popisoval, co jsem, co mám a co můžu v Kristu. Věnoval jsem těmto slovům čas a „snědl“ jsem je. To vypůsobilo proměnu a revoluci v mém myšlení.

 

Probuď se, probuď, oděj se silou, … oděj se svými skvostnými rouchy, … setřes prach a povstaň, usídli se, … rozraz pouta na své šíji… (Iz 52,1-2 ČEP) Vyjdi z vězení démonického útlaku. Pán otevřel dveře tvého vězení. Ve jménu Ježíše vyjdi! V jeho autoritě přemáhej nepřítele. Pán stojí za tebou, dal ti vše potřebné k zbožnému životu (viz 2Pt 1,3), ale TY povstaň! Choď duchem a vládni nad svojí nestálou duší. Při svém rozhodování se nech vést Božím slovem, a ne pocitem méněcennosti. Nech se vést Duchem svatým, a ne tělem – strachem, co si o tobě řeknou druzí. Buď svůj bez jakékoli masky. Odhoď každou náboženskou masku a přijmi svoje obdarování i omezení. Pán tě stvořil dobře, on se nespletl (viz Ř 9,20).

 

Co jsme a co máme v Kristu:

 

Mt

8,17

11,28-30

18,11.18-20

28,18-20

 

Mk

1,8

9,23

11,22-24

16,17-18

 

L

10,19-20

 

J

1,4.5.16

3,6.14-17

4,14

6,35.40.47.54-57.63

7,37-39

8,31-32

10,10

14,6.12-14.20.23.27

15,4-5.7-11.16

16,23-24.33

17,21-23.26

 

Sk

17,28

 

Ř

3,22.24

5,1.2.5.9.11.15.17-19.21

6,4.6.8.11.23

7,4

8,1.2.9.11.15-17.32.37-39

15,5

 

1K

1,2.4-9.30

3,16

6,11.17.19

8,6

15,22.57

 

2K

1,20-22

2,14-15

3,14

4,6

5,17-19.21

8,9

9,8

13,3.4

 

Ga

2,4.16.20

3,13.14.26-29

4,5-7

5,1.6.24

6,14.15

 

Ef

1,3-7.10.11.13.20

2,5-7.10.13.15.18.21-22

3,6.12.16

4,16

5,8

6,10

 

Fp

1,11

2,5.13

3,9.12-14

4,4-7.13.19

 

Ko

1,13-14.16-20.26-28

2,3.6-7.9-15.17.19.20

3,1.3.4.17.24

 

1Te

4,15-17

5,16-18

 

1Tm

1,14

 

2Tm

1,7.9.13.14

2,1.10-12

3,15

4,18

 

Tit

2,14

3,4-7

 

Fil

6

 

He

1,3

2,9-11.14-15.18

4,14-16

7,19.22.25

8,6

9,11-12.14-15.24.26.28

10,10.14.19-20

13,5-6.8.15-16.20-21

 

Jk

4,7.8

 

1Pt

1,3-4.8-9.21

2,5.9.24

3,18

5,7.10

 

2Pt

1,8

 

1J

1,5.7.9

2,1.5.6.8.12-14.20.27.28

3,1.2-3.5.6.9.14.24

4,4.9.10.13.15.16

5,1.4-5.10-15.18-20

 

2J

9

 

Zj

1,4-6.8

 

Zde si můžete článek stáhnout jako leták v PDF formátu…

 

Tomáš Korčák, 2005