Přečti Písmo za jeden rok!

Název Bible pochází z řeckého “biblos” – kniha. Je to vlastně celá knihovna. Obsahuje 66 knih obsažených do 1189 kapitol. Starý zákon obsahuje 39 knih a Nový zákon 27 knih. Bible byla napsána v období delším než 1600 let. Vznikla tedy během více než 60 generací. Napsalo ji více než 40 pisatelů, kteří zastupují různé společenské vrstvy a profese.

Chceš-li přečíst Bibli za 1 rok, čti denně tři kapitoly a v neděli pět. Snaž se, abys nevynechal ani jeden den. Přitom ti pomůže kalendář čtení. Když přečteš celou Bibli, začni znovu – čti celý život.

Čtení Písma je jako pojídání ryby. Když nalezneš v Písmu obtíž, odlož ji stranou a nazvi ji kostí. Proč by ses měl kostí dávit, když je tam pro tebe tolik výživného masa?

Hlavním tématem Bible je Ježíš Kristus – Boží Syn (Lk 24,27).

JAK ZACHÁZET S BOŽÍM SLOVEM?

Lituj, vyznej a odděl se od každého hříchu a měj velikou touhu poznávat Boží Slovo!
Odložte tedy každou špatnost a každou lest, přetvářku, závist a každou pomluvu, a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste v něm vyrostli k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. (1Pt 2,1-3)

Měj úctu a bázeň před Božím Slovem!(Iz 66,5)

Vždy, když otevřeš Bibli, pros Boha, aby ti otevřel srdce a mysl.
Hospodine, otevři mi prosím oči, abych viděl! (podle 2Kr 6,17)
Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. (Ž 119,18)

Buď rozhodnut Boží Slovo činit! (J 7,17)
Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc zachránit vaše duše. Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří sami sebe klamou. (Jk 1,21-22)

Miluj Pravdu Božího Slova nade všechny názory a to tě ochrání před různými svody. (2Te 2,9 -10; J 17,17)

Přijímej celou Bibli jako skutečné Boží slovo pro tebe! (1Te 2,13; 2Tm 3,16-17; Sk 20,32)

Spoj Boží Slovo ve svém srdci s vírou. (Žd 4,2; 2K 1,20)

Pravidelně každý den věnuj čas Božímu Slovu jako své duchovní stravě. (Joz 1,8; Mt 4,4; Sk 17,11) Ono tě nasytí, uschopní k poslušnosti a vypůsobí proměnu.