MILOST

1. MILOST K ZÁCHRANĚ (základní teze Písma)

 • Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6,23)
 • Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. (Ř 3,23-24)
 • Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. (Ef 2,8-9)
 • Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. (Jk 4,6; 1Pt 5,5)
 • Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. (L 5,31-32)
 • Ježíš z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. (Žd 2,9 B21)

2. TŘI PŘÍBĚHY O MILOSTI

 

L 18,9-14: Farizeus a celník

 • Ke komu se modlil farizeus a jak?
 • Ke komu se modlil celník a jak?
 • Kdo byl vyslyšen a proč?
 • Proč Ježíš říkal toto podobenství?
 • K čemu vede srovnávání se s druhými?

J 8,1-12: Žena přistižená při cizoložství

 • Kdo byla ta žena?
 • Kde byl muž, se kterým cizoložila?
 • Co podle Mojžíšova zákona zasloužila?
 • Kdo je bez hříchu?
 • Proč všichni odsuzující žalobci odešli?
 • Co Ježíš svými slovy této ženě projevil?
 • Jak tato žena reagovala?
 • Jak se v Ježíšově jednání projevila milost a pravda společně?
 • Co to znamená chodit ve světle?

L 7,36-50: Hříšná žena ve farizeově domě

 • Jak tato žena projevila svoji lásku k Pánu?
 • Proč velmi milovala Pána?
 • Kdo více miluje Pána?
 • Co víra a láska této ženy vypůsobila?

Ježíš řekl: Komu se málo odpouští, málo miluje. Z toho též vyplývá, že komu se hodně odpouští, hodně miluje. Nejde o počet hříchů ani o jejich srovnávání ani o lidskou klasifikaci závažnosti, ale o uvědomění si hrůzné odplaty hříchu.

 

3. ŽIVOT Z MILOSTI

 • Ježíš je plný milosti a pravdy (J 1,14.16-17). Milost jde ruku v ruce s pravdou. Když poznáme pravdu o sobě, potřebujeme milost. Boží milost můžeme poznat jen v pravdě (Ko 1,6).
 • Pavel přijal velikou Boží milost, protože mu bylo hodně odpuštěno (1Tm 1,12-16).
 • Ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze Ježíše Krista (Ř 5,17.21).
 • Neodmítejme Boží milost, ale žijme život víry, ve kterém vyznáváme: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. (Ga 2,20-21)
 • Nepřijímejme Boží milost nadarmo, ale spolupracujme s ní (2K 6,1; 1K 15,10).
 • Nenechme se připravit o Boží milost skrze hořkost a neodpuštění (Žd 12,15).
 • Nezaměňujeme Boží milost za bezuzdnost. Nemáme milost hřešit, ale naopak byla nám dána Boží milost nehřešit (Ju 1,4).
 • Boží milost nás posiluje (2Tm 2,1), upevňuje (Žd 13,9), vychovává (Tit 2,11-12) a pomáhá nám (Žd 4,16).
 • Rosťte v milosti a poznání Ježíše Krista (2Pt 1,2; 3,18).

Zde si můžete stáhnout leták v PDF formátu k vytištění…