Kam na dovolenou?

Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný; a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Žd 10,23-25)

Drazí bratři a sestry v Kristu, modlím se, aby Bůh požehnal vás a vaše rodiny v hojnosti a abyste všichni mohli prožít báječné léto.

Moje rodina, pět lidí, se přestěhovala do Plzně 30.července 1993. Je to tedy již několik let, co jsme v České republice. Děkuji Bohu, že nám dal tak mnoho drahých přátel a nádherné obecenství na mnoha místech. On nás také vede a dal nám všechno, co potřebujeme. Jak mocnému Ježíši sloužíme! On je věrný a nádherný. Hallelujah!

Od té doby, kdy jsme začali žít v České republice, jsem poznal řadu věcí, z nichž některé jsou kladné, a některé také záporné. Jedna z nich je ta, že v Evropě a České a Slovenské republice je letní období pro duchovní život křesťanů velmi nebezpečný čas.

V létě, kdy je doba dovolených a bývá krásné počasí, většina lidí hodně cestuje. Rozumím tomu, že někdy potřebujeme jet na dovolenou a letní čas je pro cestování ten nejlepší. Avšak po celý ten čas, kdekoli jsme a kdykoli někam jedeme, si musíme pamatovat, že jsme Boží děti a musíme žít křesťanský život.

Jako křesťan víš, co musíš a co nesmíš dělat. A ty víš, jaký způsob dovolené bys měl mít a s kým na dovolenou jet společně nesmíš, abys nedal satanu příležitost na tebe útočit. Mnoho křesťanů však ztrácí svoji víru v Boha kvůli hříchu, který udělali během svého cestování a dovolených. A také nedávají na první místo shromáždění křesťanů a zanedbávají službu, kterou jim Bůh dal, aby mu sloužili. Jde o jakýsi druh nedobrých vlivů nebo pevných návyků, které kontrolují jejich životní styl. Při cestování jsou otevřeni každému přání a zanedbávají Boží slovo.

Jestliže ty a tvoje rodina nectí a opomíjí Boží přikázání, také Bůh nepoctí a opomine tvou rodinu.

Jak potom můžeš ty a tvá rodina mít vítězný a radostný život v Kristu?

Drazí bratři a sestry v Kristu! Satan chce zničit tebe a tvoji rodinu, a tak čeká ve tvém životě na vhodnou příležitost. Dává ti různé myšlenky, a tak se může stát, že přijmeš, co ti vnucuje. Nepřijímej jeho myšlenky a plány do svého života. Ježíš řekl: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (J 10,10) Ježíš zná přesně satanovy plány a jeho cíle. Musíš mít na vědomí, že jsi pro Boha velmi vzácný a Bůh má nádherný plán pro tebe a pro tvoji rodinu. Buď silný a odvážný a otevři své srdce doširoka pro přijetí Božích vizí a plánů.

Chci vás a vaši rodinu pro období léta přesvědčit o určitých věcech, abyste vy i vaše rodina mohli mít po celý čas Boží požehnání.

1. Když chcete jet na dovolenou, měli byste být velmi opatrní na to, s kým na dovolenou jedete. Nejlepší možnost je se svou rodinou. Dokonce ačkoli členové tvé rodiny nejsou ještě křesťané, jeď na dovolenou s nimi. To je pro tebe nejpříhodnější čas, jak jim ukázat Boží lásku a dát jim svědectví o Kristově dobré zprávě. Tak jim můžeš ukázat, že opravdu miluješ svoji rodinu, vážíš si jí a modlíš se za její spasení. Také je to nejlepší čas proto, že jejich srdce jsou široce otevřená, a tak s nimi můžeš vytvářet dobré vztahy, i když nepřijali Krista jako osobního spasitele. A když pojedeš někam se svou rodinou, nebudeš mít kolem sebe mnoho pokušení.

Avšak mnoho lidí jede se špatnými lidmi a upadnou do hříchu. Potom se trápí kvůli svým hříchům proti Bohu. To se stává zejména tam, kde je více mladých křesťanů, kteří nejsou ženatí a vdané, ale odjíždějí společně na dovolenou, na týden i déle, tak jak to dělá mnoho lidí ve světě. Dostávají špatný vliv od světa bez dohledu (zábran) rodičů nebo starších či pastorů. Myslí si, že toto jsou jejich životy, a tak by jim neměli ostatní říkat, co mají se svými životy dělat. Tyto věci se dějí ve zdejších sborech jako tradice, to je hrozné.

2. Když jedete na dovolenou, měli byste být velmi opatrní, co se týče výběru místa. Musíte vědět jasně, že ne každé místo je dobrým místem pro váš křesťanský život. Svět má svůj vlastní systém a chce vás a vaši rodinu zapojit do tohoto systému. A tak lidé tohoto světa dělají vše pro to, aby tě přitáhli a dali ti krátké potěšení a způsobili, abys hřešil proti Bohu. Kolem sebe máš spoustu pokušení. Buď pozorný!

Ty, jako Boží dítě, potřebuješ místo, kde si můžeš odpočinout nejen tělesně, duševně, ale také duchovně a posílit svou víru a přijmout Boží slovo pro svou budoucnost. Potřebuješ místo, kde můžeš obnovit svůj přerušený vztah s Bohem, členy rodiny a druhými křesťany.

Nejezděte proto na dovolenou na jakékoli místo. Modlete se za to, které místo je pro vás a vaši rodinu dobré. Nedělejte rozhodnutí podle situace. Když se rozhodnete jet na dovolenou na místo, kde je plno pokušení, je to vaše zodpovědnost a budete jíst ovoce tohoto rozhodnutí. Jestliže se však modlíte a uděláte rozhodnutí podle Boží vůle, může to úplně změnit váš život a budete mít nádherný a vítězný život v Pánu.

Když někam jedete, mějte s sebou stále Bibli a čtěte ji každý den a rozjímejte nad ní (viz Žalm 1). Choďte každý den ve Slově Božím. Mějte obecenství s Duchem svatým. On vás bude vyučovat a vést po jeho cestách.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Ježíš se vrátí brzy. Jeho den se stále více a více přibližuje. Nezanedbávejme proto společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku, ale povzbuzujme se navzájem … (Žd 10,25) Tím více přicházejte věrně na shromáždění ve svém sboru a přijímejte Boží moc k vítězství nad satanovými pokušeními. Bůh vám žehnej.

Sang Hee Nam je Korejský pastor a misionář, který slouží v České republice a v Plzni založil sbor.
Článek je s povolením převzat z časopisu “Velvyslanci na místě Kristově” 6-7/99.