Desatero desátků

Desatero desátků

Tomáš Korčák

 

Zvláště v dnešní materialistické době jsou desátky třaskavým, avšak právě proto velice důležitým tématem. Nejčastější námitka proti desátkům je ta, že prý desátky jsou pouze starozákonní záležitostí, protože jsou ustanoveny v Mojžíšově zákoně. Desátky jsou však záležitostí zjevení, víry a vděčnosti, vycházející z našeho vztahu s Bohem a byly již dávno před Mojžíšovým zákonem. Jistě že byly také v Mojžíšově zákoně, avšak to není žádný důvod, proč by neměly platit také v novozákonní době. Argument, že nejsou zmíněny na Jeruzalémském koncilu ve Skutcích 15, naprosto nic nevypovídá. Tam se zabývali jinými věcmi, ne však desátky. V Mojžíšově zákoně se také mluví o tom, že například máme milovat Boha, vychovávat své děti a že nemáme krást. Jistě to také patří i pro novozákonní dobu a platilo to i pro dobu před Zákonem.

 

Pojďme se podívat do Písma, které nám může ukázat podstatu, smysl a význam desátků. Pro zjednodušení jsem formuloval 10 tezí, které vycházejí z výkladu příslušných biblických míst.

 

1. Desátky jsou odpovědí naší víry na zjevení, kým je Bůh

 

Když se Abram vracel po vítězství nad Kedorlaómerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je Dolina královská. A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu: “Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.” Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy: “Dej mi lidi, a jmění si nech.” Abram však sodomskému králi odvětil: “Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl: »Já jsem učinil Abrama bohatým.« Sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, kteří šli se mnou; Anér, Eškól a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl.” (Gn 14,17-24)

 

Abram měl zjevení Hospodina jako Boha Nejvyššího, jemuž patří nebesa i země, a na to odpověděl desátky. Což teprve my, když nám bylo skrze přijetí Ježíše zjeveno, že se Hospodin stal naším nebeským Otcem? Desátky jsou projevem naší víry. Kým je pro tebe Hospodin?

 

Abram od krále Sodomy, jenž je představitelem hodnot padlého světa, nevzal nitku ani řemínek k opánkům (srov. 3J 1,7). Avšak Malkísedekovi, jenž je starozákonním zjevením Ježíše Krista, dává desátek. I to, že Malkísedek přinesl víno a chléb, není náhodné, ale představuje tělo a krev Krista.

 

Abram (resp. Abraham) je nazván otcem všech věřících, kteří kráčejí také ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham (Ř 4,10-12). Následuj Abrahama v jeho víře a věz, že víra bez skutků je mrtvá a neúčinná (viz Jk 2,20.26).

 

2. Desátky vyjadřujeme, že cele patříme Bohu

 

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: “Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.”

 

Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: “Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!” Bál se a řekl: “Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.” Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží). Původně se to město jmenovalo Lúz. Jákob se tu zavázal slibem: “Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. (Gn 28,10-22)

 

Jákob měl zjevení Hospodina jako Boha Abrahamova a Izákova a dostal úžasná zaslíbení. Poté Jákob vyznal Hospodina svým Bohem a slíbil, že ze všeho, co mu dá, odvede poctivě desátek. Desátky dáváme, protože jsme požehnáni známostí a zjevením Boha v našich životech. Dáváme je proto, že Hospodin je naším Bohem a přijal nás za své syny. Dávání desátků má být pro nás radostí. Uvolňuje to pak v nás víru v Boží moc, ochranu a smlouvu s námi. Nekupujeme si Boha, ale vydáváme se mu.

 

Desátky dáváme Hospodinu, protože mu patří a protože mu patříme i my. Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. (Lv 27,30)

 

3. Desátky ukazujeme, kde je naše srdce

 

Ježíš řekl: „Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ (L 12,34) Když dáváme desátky, má to být čas obecenství s Bohem a našeho vyznání: „Pane, já ti takto ukazuji své srdce.“ V orientálním myšlení dáš-li desetinu, dáš všechno. Svými desátky vyznáváme, že Bohu patří i zbývajících devět desetin – tedy vše, co máme a čím jsme. Jestliže již nežijeme my, ale žije v nás Kristus (viz Ga 2,20), nemáme s tím žádné problémy. Nejsme vlastníky svého majetku, ale správci. Žádáme Boha o moudrost a v Písmu hledáme vedení pro věrné spravování toho, co nám bylo svěřeno.

 

4. Desátky uctíváme Boha

 

Desátky vyjadřujeme naši vděčnost Hospodinu. Je to jedna z forem uctívání. Šalomoun vyučuje svého syna: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.“ (Př 3,9-10) Též když dáváme chudým, uctíváme Hospodina (viz Př 14,31).

 

Věřím, že prvotiny jsou souběžným výrazem pro desátky. Je to první částka, kterou oddělím pro Boha, kterého mám na prvním místě a kterého miluji první láskou. Proto mu odděluji částku z hrubého platu, dříve než dám daně státu („císaři“) a poplatky na sociální zabezpečení a své zdravotní pojištění.

 

Hospodin vyhledává na své svaté hoře – posvěcené církvi – prvotiny a dary, které jsou pro něj libou vůní a pro které nachází zalíbení ve svém lidu. Když přinášíme své desátky ve víře a svatosti, vypůsobí to ještě hlubší poznání Hospodina a svědectví pro náš okolní svět – „budu ve vás posvěcen před očima pronárodů“. (viz Ez 20,40-42)

 

Z 26. kapitoly Deuteronomia se můžeme naučit pěti krokům při dávání desátků:

  • vezmeš z prvotin – vezmi svoje desátky
  • přijdeš ke knězi – přijď ke svému Veleknězi Ježíši Kristu
  • pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem – vyznej před svým Bohem například: „Otče, tys mne vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Tys mi daroval všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání Ježíše Krista. Pohlédni na tyto mé desátky z příjmu, který jsi mi dal. Shlédni z nebes a požehnej svému lidu, jak jsi zaslíbil.“
  • pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem – děkuj, chval a uctívej svého Boha
  • budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu

Tato kapitola o přinášení prvotin je zakončena nádherným zaslíbením: A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a on tě vyvýší nade všechny pronárody, které učinil. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou, budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak mluvil. (Dt 26,18-19)

 

5. Desátky se navracíme k Hospodinu

 

Izrael v době proroka Malachiáše opustil Boha a přestal být věrný v dávání desátků. Tak je to i v dnešní době. Když křesťané odpadají od první lásky, vychládají a jsou chyceni materialismem a láskou k penězům, jedním z prvních projevů je to, že přestanou dávat desátky. Začnou vymýšlet a hledat různé argumenty, proč vlastně desátky dávat nemusejí a proč jsou zcela ve všem v pořádku. Tímto způsobem se však můžou dostat do sebeklamu a to je velice závažný stav. Bůh proto říká: „Navraťte se ke mně!“

 

Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: »Jak se máme vrátit?« Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. (Mal 3,7-10)

 

Když se Izraelci ptali „Jak se máme vrátit k Hospodinu?“, Hospodin odpověděl „Přinášejte mi desátky a oběti!“ Jestliže říkáš, že miluješ Boha, ukaž důkazy. Desátky ukazuješ, kde je tvoje srdce a čemu a komu vlastně věříš.

 

6. Desátky nás osvobozují od kletby strachu a mamonu

 

Hospodin dále říká svému odpadlému lidu: „Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte.“ Izraelci se zase ptají: „Jak tě okrádáme?“ Hospodin odpovídá: „Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!

 

Jsou to šokující Hospodinovy výroky. Když nedáváme desátky a oběti, okrádáme Hospodina, který stvořil nebesa a zemi a kterému vlastně patří všechno. Jenom mu nepatří srdce vychladlých křesťanů, kteří nedávají desátky.

 

Izraelci byli stiženi kletbou, protože okrádali Hospodina. Strhli ji na sebe svými obavami o finance a budoucnost. Strach a starosti již jsou sami o sobě kletbou, která leží na celé naší společnosti. Obavy a strach jsou velikou závorou pro Boží působení v našich životech.

 

Vzpomínám si, jak jsem jednou hovořil s jedním bratrem, který vězel v dlouhodobých finančních potížích. Když jsem se ho zeptal: „A dáváš desátky?“, odpověděl mi: „Nemohu dávat desátky!“ Na to jsem mu řekl: „Ty si nemůžeš dovolit nedávat desátky! To je cesta průlomu ve tvých financích.“

 

Desátky jsou prvním krokem do místa Boží moci. Bez tohoto kroku je zde nebezpečí, že nás bohatství zničí. Jsme chráněni před svodem materialismu. Apoštol Pavel popisuje toto vážné nebezpečí slovy: Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. (1Tm 6,9-10)

 

7. Desátky dáváme Bohu příležitost, aby nám požehnal

 

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. (Kral: Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.) (Mal 3,10)

 

Máme dávat úplné desátky – to jsou desátky se srdcem. Ukazujeme jimi, že Bohu patří celé naše srdce a všechno, co máme. Desátky nás uvolňují pro dávání dalších obětí a darů – uvádějí nás do životního stylu dávání.

 

Desátky tě nemají svazovat, ale osvobodit od peněz k dávání. Je to krok víry, který uvolňuje Boží moc a požehnání. Bůh chce požehnat, ale pokud nechodíme v oblasti jeho moci – což je v jeho Slově – ať vědomě nebo nevědomě, zavíráme dveře nebes. Bůh chce požehnat, ale nemůže. Neokrádejme tedy Boha o příležitost a potěšení nám požehnat!

 

Dávání desátků je otázkou Boží moci a ne zákona. Můžeš uvolnit Boží moc ve svém životě, aby jednala. Pán říká: „Vyzkoušejte mne!“ Za dnů Noe Hospodin otevřel nebeské průduchy a přišla voda soudu skrze potopu. Zde však Bůh zaslibuje vylití požehnání z nebes. Dávání desátků a obětí otevírá nebeské průduchy. A bude po nedostatku!

 

8. Desátky uvolňují autoritu v duchovním světě

 

Malachiáš dále pokračuje: Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.” (Mal 3,11-12)

 

Někdy jsme v pokušení si myslet, že peníze a desátky jsou neduchovní a tělesnou záležitostí. Opak je však pravdou. Tvoje věrné dávání desátků bude mít vliv i na tvé nepřátele. Hospodin se oboří na škůdce kvůli lidem, kteří dávají desátky a oběti. Bude odstraněna neplodnost a prokletí a přijde pozitivní vliv a svědectví na tvoje okolí, které zatouží po životě, který žiješ.

 

Tvoje správné zacházení s penězi uvolňuje ve tvém životě autoritu nad zlými duchovními mocnostmi, neboť tvými skutečnými nepřáteli nejsou lidé, ale právě ony (viz Ef 6,12). Nejen peníze, ale dokonce i čistota a pořádek tvé domácnosti má vliv na vítězství nad tvými nepřáteli (viz Dt 23,13-15)!

 

9. Desátky ukazujeme svoji věrnost

 

Ježíš řekl svým učedníkům: Učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (L 16,9-13)

 

To nejmenší a cizí (neboť my již nejsme z tohoto světa) v čem máme být věrni je správný vztah k penězům a jejich moudré spravování. Tato věrnost nás uschopňuje být věrnými ve velkých záležitostech a otevírá nás pro skutečná bohatství. Ten, kdo není věrný ve spravování majetku podle Písma, bude nepoctivý i ve velkých záležitostech a nemá mu být v Božím království svěřena žádná zodpovědnost. Takový člověk slouží mamonu a tím pohrdá Pánem, neboť nelze sedět na dvou židlích. Správné spravování peněz v sobě jistě obsahuje na prvním místě dávání desátků, ale i dávání pro šíření evangelia, dávání chudým, různé dary a oběti, a také používání peněz pro navazování a budování přátelských vztahů s nevěřícími.

 

Když vezmeme vážně výroky Písma týkající se peněz, zjišťujeme, že peníze nejsou neduchovní a nedůležité, ale naopak. Náš vztah k penězům je obrazem našeho vztahu k Bohu. Derek Prince říká: „Jestliže nenakládáte s penězi v souladu s Božím plánem, pak je celý váš život v nepořádku.“ (viz kniha Dereka Prince „Boží plán pro tvé peníze,“ kterou vřele doporučuji.)

 

Ježíš také klade důraz na motivy a správné priority. Dávejme desátky, ale přitom nezanedbávejme právo, milosrdenství, věrnost a lásku Boží. Farizeové a pokrytci se soustředili pouze na mechanické úkony bez správných postojů srdce. Svoje dávání desátků pak dávali patřičně najevo svému okolí. (viz Mt 23,23; L 11,42) Dávejme desátky jako projev víry, lásky a vděčnosti našemu nebeskému Otci, kterému sloužíme a se vším patříme.

 

10. Desátky vyjadřujeme, kde je náš duchovní domov a podporujeme jeho dílo

 

Bůh nás vyzývá: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. (Kral: Sneste všecky desátky do obilnice.) (Mal 3,10) Desátky tedy máme přinést do obilnice (skladů) Božího domu – to je církev, kde bereme svoji duchovní potravu., kde jsme závaznými členy. O svých obětech a darech rozhoduješ sám, avšak tvoje desátky patří do tvého místního sboru.

 

Abram dal desátek Malkísedekovi. Jak jsme si již dříve ukazovali, Malkísedek je obrazem Pána Ježíše Krista (viz Heb 7,1-10). My jako Abrahamovy děti dáváme desátky Ježíši Kristu – nejvyššímu knězi podle řádu Malkísedeka. Desátky tedy přijímá nejvyšší kněz Ježíš, ale zároveň je v církvi užívají smrtelní lidé. To zcela souhlasí s užíváním desátků Léviovci ve Starém zákoně. Hospodin říká: Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. (Nu 18,21) Léviovci jsou obrazem služebníků Slova v Církvi Kristově.

 

Chci vám ukázat dva příklady vztahující práci Božích služebníků na dávání desátků a darů:

 

Nehemjáš popisuje: Dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím, levité i zpěváci konající službu. Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal jsem se: “Proč je Boží dům opuštěn?” Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa. A všechen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje. (Neh 13,10-12)

 

Král Chizkijáš nařídil lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dávali dary kněžím a lévijcům, aby byli v Hospodinově zákoně pevní. Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, medu i všeho, co se urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti. (2Pa 31,4-5)

 

Nechť vám Pán otevírá oči vašeho srdce a dá rozhodnost jít po cestě jeho Slova a neuhýbat napravo ani nalevo. Nechť děláte viditelné kroky víry, které otevřou nebesa, a vy budete mít nadbytek pro každé dobré dílo. Buďte věrni v malém a tak vstoupíte do velkých věcí a pravého bohatství.

 

Na závěr uvádím shrnutí deseti tezí o významu desátků:

 

1. Desátky jsou odpovědí naší víry na zjevení, kým je Bůh

2. Desátky vyjadřujeme, že cele patříme Bohu

3. Desátky ukazujeme, kde je naše srdce

4. Desátky uctíváme Boha

5. Desátky se navracíme k Hospodinu

6. Desátky nás osvobozují od kletby strachu a mamonu

7. Desátky dáváme Bohu příležitost, aby nám požehnal

8. Desátky uvolňují autoritu v duchovním světě

9. Desátky ukazujeme svoji věrnost

10. Desátky vyjadřujeme, kde je náš duchovní domov a podporujeme jeho dílo

 

 

Další doporučené materiály o spravování financí:

 

knihy:

Stephen K. De Silva: Peníze a uzdravená duše – Jak přehodit výhybky směrem k požehnání (Juda 2014)

Rick Joyner: Přemožení ducha chudoby – Edice Strhávání duchovních pevností (Juda 2017)

Kenneth E. Hagin: Midasův dotek – Vyvážený přístup k biblické prosperitě (H Ateliér 2019)

Derek Prince: Boží plán pro tvé peníze (Šípek 1994)

Derek Prince: Desátky – smí člověk Boha okrádat? (Logos)

 

mp3 (https://www.juda.cz/audio/):

Tomáš Korčák: Král spravedlnosti a pokoje (Mělník 3.5.2020)

Tomáš Korčák: Nebeský účet (Mělník 10.5.2020)

Tomáš Korčák: Šalomounova cesta k hojnosti (Mělník 15.9.2013)

 

audiokazety:

Derek Prince: Boží hojnost (4 kazety, ABS Příbram)

Derek Prince: Klíč k Boží hojnosti – zaslíbení, podmínky, záměry (3 kazety, ABS Příbram)

Derek Prince: Prosperita (ABS Příbram)

Derek Prince: Křesťan a jeho peníze (ABS Příbram)

Derek Prince: Radost z úplného Božího zabezpečení (ABS Příbram)

John Angelina: Prosperita (7 kazet, ABS Příbram)

Carlos Jimenéz: Požehnání z desátků (ABS Příbram)

Ken Stapleton: Moudře spravuj své finance (2 kazety, Juda 2003)