Krev Ježíše Krista

Na krvi je něco zvláštního. Mnoho lidí už jen samotný pohled odpuzuje. Dokonce jsou lidé, kteří při pohledu na krev (např. v ráně) omdlívají, nebo se jim dělá nevolno. Možná jste to také už někteří z vás zažili přímo na vlastní „kůži“.

Nyní se podíváme na to, co o krvi říká Boží Slovo. Ve 3M 17,11 se praví, že v krvi je život těla. Doslova duše člověka. Ztratí-li se krev z těla, ztratí se život. Říká se, že krev je nejvzácnější tekutinou vedle vody. Sama krev má také velký duchovní význam. Proto také bylo zakázáno Bohem krev jíst nebo pít (3M 3,17; 26; 17,10).

V 5M 12,23 Bůh říká: „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život, proto nebudeš jíst s masem i život.“ Lidé z pohanských národů však běžně krev jedli a tím se dostávali pod prokletí a vládu cizích duchovních mocností. Používali ji při různých náboženských rituálech (obřadech) podobně jako dnes satanisté.

Pamatujme si tedy, že:

 1. v krvi je život (duše) člověka
 2. Bůh vyhradil krev pro očištění našich vin (Žd 9,22) „Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ Tak to bylo i ve Starém zákoně, kdy to byla krev zvířat, která se prolévala na odpuštění vin.
Podíváme se teď do Levitiku 16, jak to tehdy probíhalo (3M 16,11-19). Velekněz vstupoval jedenkrát za rok do velesvatyně, aby očistil lid od hříchu. V 19. verši si všimněme, že měl 7x vstříknout krev z býčka a kozla na rohy oltáře… tak ho měl očistit od nečistot Izraelců a posvětit ho. Na tomto místě mě fascinuje slovo od známého učitele Dereka Prince, který učí, že i Ježíš (prorocky) vystříknul 7x svoji krev! Lze to Biblicky doložit. Bible je až neuvěřitelně přesná.

Sedm cest, jak byla vylita Ježíšova krev:

 1. Potil (v agónii) krev v Getsemanské zahradě (L 22,24)
 2. Bili ho po hlavě, tloukli ho do tváře (pěstmi a holemi) (Mt 26,63-67)
 3. Byly mu rvány vousy (Iz 50,6 – prorocké vidění Izajáše)
 4. Byl bičován římskými vojáky (Iz 53,5; Ž 129,3; Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,1)
 5. Zabodli mu trnovou korunu do hlavy (Mt 27,28-29; J 19,2)
 6. Byl ukřižován hřeby do nohou a do rukou (Mk 15,24 atp.)
 7. Po jeho smrti byl jeho bok probodnut a vytekla voda a krev (J 19,31-36)
Ježíš dokonale naplnil smlouvu mezi Bohem a člověkem, kterou zpečetil svojí krví (Žd 9, 11-15 a 13,20). Náš poražený nepřítel ďábel se velice bojí Ježíšovy krve, protože mimo jiné stvrzuje jeho porážku stejně jako Ježíšův kříž. Také se bojí, že začneme používat moc Ježíšovy krve. Potřebujeme jasně vědět, že jeho krev představuje jeho smrt na kříži. To znamená, že musíš vědět, jakou má Ježíšova krev moc ve tvém životě a jak může působit. Když jsem se tímto působením Ježíšovy krve blíže zabýval, objevil jsem až 14 důležitých významů.

Čtrnáct významů prolité Ježíšovy krve pro naše životy:

 1. V krvi Ježíše máme odpuštění (Žd 9,22).
 2. V krvi Ježíše máme vykoupení (1P 1,18-19). Ježíšova krev je převzácná. Byla to ta největší cena, kterou Bůh zaplatil za nás.
 3. V krvi Ježíše máme ospravedlnění (Ř 55,9). Musíme vědět, že ďábel je žalobce našich bratří a snaží se nás obviňovat dnem i nocí. Ježíšova krev nás ospravedlnila. To znamená, že jsme učiněni spravedlivými jako kdybychom nikdy nezhřešili. Žádná vina, žádné odsouzení.
 4. V krvi Ježíše máme posvěcení (Žd 13,12). Zde zmiňované posvěcení znamená oddělení, oddělení od hříchu a nečistoty. „Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života“ (1Pt 1,15). Svatými se nemůžeme učinit svým vlastním úsilím, ale jsme jimi učiněni skrze Ježíšovu krev.
 5. V krvi Ježíše máme očištění (1J 1,7). Zde jsou dvě podmínky: chodit ve světle a mít společenství mezi sebou. Když jsme mimo společenství, jsme mimo světlo.
 6. V krvi Ježíše máme přístup do Boží blízkosti (Žd 10,19). Do okamžité blízkosti Boží. Toto právo měl v Starém zákoně pouze velekněz.
 7. V krvi Ježíše máme moc života (J 6,53-57). Proto je také tak důležité, abychom byli účastni při Večeři Páně.
 8. V krvi Ježíše máme smíření (Ř 5,9-10; Ko 1,20).
 9. V krvi Ježíše máme uzdravení (Iz 53,4-5).
 10. V krvi Ježíše máme vysvobození (Za 9,11).
 11. Krev Ježíše očišťuje naše svědomí k službě živému Bohu (Žd 9,14).
 12. V krvi Ježíše máme ochranu (Ex 12,13).
 13. Krev Ježíše volá za nás (Žd 12,22-24). Ježíšova krev volá naléhavěji než krev Ábelova. Krev Ábelova byla prolita násilím a volala po odplatě (bylo to poprvé v dějinách lidstva, kdy byla prolita nevinná krev). Krev Ježíšova, kterou dal dobrovolně, však volá po milosti.
 14. V krvi Ježíše máme vítězství (Zj 12,10-12). Vítězíme skrze krev Beránka a pro slovo svědectví. Je to kombinace tří věcí: krve Ježíše, slova a našeho svědectví.
Potřebujeme se naučit používat v našich životech moc Ježíšovy krve. Právě naše vyznání je velmi důležité. Derek Prince říká, že to je jako yzop, kterým Izraelci přenášeli krev na veřeje svých dveří. Nyní můžeš skrze své vyznání (slovo svého svědectví) přenést do svého života to, co ti Ježíš skrze svoji prolitou krev vydobyl. Vyznávej tedy, co říká Boží slovo o moci Ježíšovy krve ve tvém životě.