Probuzení laskavosti

Slovo dané v noci

 

Mé ucho se otevřelo, když jsem slyšel hlas Pána, který mi šeptal: „Probudím laskavost.“ Když jsem potom ležel na posteli, hluboce jsem si povzdechl a pomyslel si: „No, to je opravdu originální nápad!“

 

Svět dnes opravdu potřebuje probuzení laskavosti. Představ si, co by se stalo, kdyby Boží lidé začali používat svoji vrozenou tvořivost k tomu, aby rozvinuli způsoby, jak projevit laskavost druhým. Prosté skutky laskavosti, které pramení z Boží lásky, vyvolají podstatné změny v životech lidí a ve způsobech, jak lidé reagují jeden na druhého.

 

Výbuch milosti

 

Druh laskavosti, milosti a soucitu, který Ježíš vždy ukazoval, nebyl jenom výrazem jeho vůle, ale tryskal z hloubky jeho bytosti. Nemohou být žádné pochybnosti o tom, že to je pravda, protože Boží milost trvá na věky a neustále proudí z jeho trůnu – trůnu, který je postaven na základech spravedlnosti a milosti.

 

Podívejme se na tři tematické verše, které ukazují milost a soucit, jež jsou podstatou Božího charakteru:

 

Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem. (Ž 145,9) Ke komu je Bůh dobrotivý? Ke všem. Nad kým se slitovává? Nade vším, co stvořil. Jeho milost je něžná.

 

Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut… (Mt 9,36) Ježíš pocítil soucit s lidmi, protože byli zoufalí a neměli pastýře. Rozšířená Amplified Bible to popisuje takto: „Když viděl zástupy lidí, byl vůči nim pohnut lítostí a sympatiemi, protože byli zmatení (vyčerpaní, zoufalí, sklíčení a bezmocní), jako ovce bez pastýře.“ Ježíš pocítil soucit. Tito lidé opravdu potřebovali pomoc, protože byli vyčerpaní, zoufalí, sklíčení a bezmocní, a když Ježíš viděl jejich potřeby, byl vůči nim pohnut soucitem.

 

Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se [malomocného] a řekl mu: „Chci, buď očištěn.“ (Mk 1,41) Ježíš byl pohnut soucitem. Jinými slovy, udělal něco konkrétního, aby tomuto malomocnému pomohl.

 

Opravdový soucit je vždy zaměřen na osobu

 

Pamatujete se na příběh o vdově z Naim? Její jediný syn zemřel. Když ji Ježíš uviděl, byl hluboce pohnut, a řekl jí: „Neplač!” (L 7,13). Ježíš viděl pohřební průvod mladého muže a byl hluboce pohnut soucitem s vdovou, která prožívala hlubokou bolest ze ztráty svého syna.

 

Povšimněte si zde vývoje: nejprve viděl a pak byl pohnut soucitem. Tím to však neskončilo. Šlo to až za úroveň pocitů, stalo se to činem. V tomto případě se Ježíš nezaměřil předně na stav mladého muže, spíše se zajímal o matku a o to, co ona prožívala. Pociťoval s ní soucit.

 

Nejenom, že jí řekl „Neplač!“, ale také učinil potřebné kroky, aby se celá situace změnila. Bible říká, že „Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, probuď se!“ (L 7,14). Ježíš viděl. Ježíš pocítil soucit. Ježíš promluvil slova útěchy. Potom se Ježíš pohnul dopředu, dotknul se a vyslovil příkaz. Výsledek: „Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce.“ (L 7,15).

 

Nejprve si musíme všimnout nějaké potřeby. Musíme ji vidět. Pak promluvíme slova povzbuzení a útěchy, která nás často vedou k tomu, že projevíme lásku a vřelost skrze dotek nebo objetí. Potom uděláme něco praktického, co je v našich možnostech, abychom poskytli praktickou pomoc a posloužili člověku, který je v nouzi. Jedna věc, kterou můžeme vždy udělat, je, že se za tu osobu pomodlíme, a jak říká Tennyson: „Tento svět si vůbec nedovede představit, co všechno dokáže vypůsobit modlitba.“

 

Nahodilé projevy laskavosti

 

„Nahodilé skutky“ laskavosti a mnoho dalších podobných činů jsou semínky soucitu, která v životech ostatních lidí vypůsobí opravdové změny. Nyní se na chvíli zamysli a rozhlédni se, jak bys mohl různými způsoby vyjadřovat Boží lásku osobně, prakticky a hmatatelně.

 

Zde jsou některé nahodilé projevy laskavosti, o kterých můžeš uvažovat, když procházíš svým všedním dnem:

  • Dej opravdu dobré spropitné servírce v restauraci.
  • Při placení mýta zaplať poplatek i řidiči v autě za tebou.
  • Když platíš za objednané jídlo v restauraci rychlého občerstvení, zaplať i za jídlo, které si objednal člověk za tebou.
  • Povzbuď někoho laskavými slovy.
  • Pozorně poslouchej toho, kdo má potřebu sdílet s tebou svoji situaci a nehleď na čas.
  • Poskytni svoje místo ve frontě někomu, kdo spěchá, ať již v obchodním domě, u kadeřníka, v bance, či kdekoliv jinde.
  • Zeptej se druhých, zda se za ně můžeš pomodlit.
  • Zanech plnou tašku jídla u dveří chudé rodiny s lístkem „Od Boha, který Vás vidí a má o Vás zájem.“
  • Rozdávej Bible, křesťanské knihy a uctívací CD lidem, se kterými se setkáváš při svých každodenních aktivitách.
  • Nabídni dobrovolnou pomoc v nemocnicích, školách, knihovnách, domech s pečovatelskou péčí a dalších zařízeních.

Připrav se – protože úroda přichází!

 

Už jste si někdy všimli, že pokud se vás něco citově dotkne, jednáte v odezvě na svoje emoce? Když jsou tvoje emoce podnícené, pak něco uděláš. Buď pláčeš, skáčeš radostí, napíšeš dopis, nebo se zaměříš nějakým směrem za určitým cílem.

 

S Bohem je to stejné. Dotýkáme se jeho pocitů, a to ho vede k jednání, které nám pomůže.

 

V Pláči čteme o tom, že Boží milosrdenství nikdy nekončí: Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. (Pl 3,22-23). Takže vidíme, že Bůh je plný slitování a jeho slitování se stále projevují v našich životech.

 

Mnoho lidí nerozumí Boží přirozenosti – že On je opravdu plný milosti, laskavosti a soucitu. Kdybychom toto správně pochopili, nezměnilo by se při nás všechno? Nenutilo by nás to k tomu, abychom začali s vášní naplňovat potřeby druhých tak, jako to dělal Ježíš? Ježíš skutečně pochopil, co bylo v srdci Otce, a protože to věděl, byl ochoten a schopen jít za nás na kříž.

 

Chcete něco ve světě změnit? Odlišujte se od druhých tím, že chodíte v laskavosti, ať jste kdekoliv. Lidé budou vidět změnu, a budou chtít to, co máte vy. A nejen to, prostřednictvím vašeho soucitu budou naplněny jejich potřeby.

 

Připravte se, úroda přichází. Staňte se Božími spolupracovníky a vydejte se do zralých polí vybaveni jeho laskavostí, soucitem a láskou, protože přichází „probuzení laskavosti.“

 

Článek si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění jako brožuru…

 

Vision Cast Listopad 2006, 1-877-200-1604- www.jamesgoll.com.com