Oddělení se od hříchů rodové linie

List Římanům 1,18-32:

Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravostí.
Jako člen své rodiny zástupně činím pokání za všechny, kteří svými zlými skutky potlačili pravdu.

Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil. Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Protože když poznali Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno.
Zástupně vyznávám tento hříšný postoj za všechny, kteří – ačkoli Boha poznali, neoslavovali ho, ani mu nevzdali díky, protože jejich myšlení bylo marnivé a jejich pošetilé srdce bylo zatemněno.

Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny. A zaměnili slávu nepomíjejícího Boha za zpodobení obrazu pomíjejícího člověka, ptáků, zvěře a plazů.
Zástupně vyznávám tento hříšný postoj za všechny, kteří zaměnili uctívání nesmrtelného Boha za uctívání obrazu smrtelných lidí, ptáků, zvířat a plazů.

A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla…
Zástupně vyznávám hříšné touhy srdcí mých předků, které je vedly k sexuální nečistotě a k zneuctívání jejich těl.

…ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný na věky…
Zástupně vyznávám hříchy těch, kteří zaměnili pravdu za lež a raději uctívali a sloužili stvoření, než aby uctívali svého Stvořitele, kterému na věky náleží chvála.

Proto je Bůh vydal hanebným vášním; neboť i jejich ženy zaměnily přirozené obcování za to, které je proti přirozenosti.
Zástupně se odvracím od hanebných vášní, při kterých ženy zaměnily svoje přirozené vztahy za nepřirozené.

A podobně i muži opustili přirozené obcování se ženou a ve své touze se rozpálili k sobě navzájem, takže muži páchají nestydatost s muži a sami na sobě dostávají nutnou odplatu za ten svůj blud.
Zástupně za všechny muže ve svém rodě vyznávám jejich hřích, že opustili přirozený vztah se ženami a zapálili se touhou jeden k druhému a začali obcovat s muži a tím na sebe přivolali trest za tento svůj blud.

A poněvadž neuznali za dobré mít Boha ve známosti, vydal je Bůh zvrácené mysli…
Zástupně vyznávám jako hřích, že mí předkové pohrdli zjevenou Boží moudrostí, a proto je Bůh vydal jejich zvrácenému myšlení.

Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, lakotou, zlobou, plní závisti, vraždy, svárlivosti, lsti, zlomyslnosti…
Zástupně vyznávám jako hřích, že se mí předkové naplnili vší nepravostí, smilstvem, ničemností, lakotou, zlobou, a jsou plní závisti, vražd, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti.

…donašeči, pomlouvači, nenávidící Boha, zpupní, pyšní, vychloubační, kteří vyhledávají zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, nedodržující smlouvy, bezcitní, nesmiřitelní, nemilosrdní…
Zástupně vyznávám jako hřích, že se mí předkové stali donašeči, pomlouvači, nenávidícími Boha, zpupnými, pyšnými, vychloubačnými, vyhledávájícími zlé věci, neposlouchajícími rodiče, byli nerozumní, nedodržující smlouvy, bezcitní, nesmiřitelní, nemilosrdní…

…kteří ačkoli znají Boží spravedlivé ustanovení, že ti, kteří provozují takové věci, zasluhují smrt, nejenže je dělají také, ale dokonce to těm, kteří je provozují, schvalují.
Zástupně vyznávám hříšný postoj těch, kteří ačkoli jsou si vědomi Božího výnosu, že ti, kteří takové věci činí, si zaslouží smrt, nejenže je sami dělají, ale i ostatním, kteří je provozují, je schvalují.