Modlete se za své vedoucí!

Tentokrát se pastýřským listem obracím na Vás, kteří byste možná sami sebe označili za “řadové členy sboru”. Mám na srdci jednu věc, k níž Vás se vší naléhavostí vyzývám: modlete se za své pastory, starší a vedoucí vůbec!
Žijeme v náročné době a nedá se předpokládat, že před příchodem Pána Ježíše Krista budou nějaká klidnější období. Bůh stále hledá i v našem národě lidi, kteří ještě budou zachráněni. Bůh zde má církev, skrze kterou oznamuje duchovním mocnostem svou přebohatou a mnohostrannou moudrost (srv. Ef 3:10). Když jsme byli pokřtěni, byli jsme pokřtěni do Krista, ale to znamená, že jsme byli pokřtěni do Jeho těla (1K 12:13). V těle Kristově není zbytečných údů. Satan bojuje proti celému Kristovu tělu. Zbraní našeho duchovního boje je především modlitba. Církev je silná tam, kde se přimlouváme jeden za druhého.

Pastor nebo vedoucí skupinky nemusí být z hlediska místní církve tím nejdůležitějším. Je ovšem zpravidla nejvíc vidět. Přinejmenším z vnějšího hlediska je tím, kdo je “nejvíc na ráně”. Proto můžeme logicky předpokládat, že se stane terčem útoků více než jiní. A zkušenosti tuto úvahu potvrzují.

Proto Vás vyzývám a naléhavě prosím: modlete se za ty, kteří jsou Vám představeni!

Vedoucí v církvi jsou jenom lidé. Mají stejné emocionální, manželské, výchovné či finanční problémy jako všichni ostatní. Je pravděpodobné, že je ve většině případů budou řešit zralejším způsobem, než Ti, kteří věří krátkou dobu. Ale že mají a budou mít co řešit, tím si můžete být jisti.

Žijeme v národě, kde je hodně podvodů a hodně zneužívání. Tyto negativní zkušenosti dávají povstat nedůvěře. Když jsme se obrátili a přešli ze smrti do života, nedůvěra jako navyklý či naučený životní postoj, který mnohým přešel do krve, nebyla automaticky odstraněna.

Také se nedá říci, že by vedoucí v církvi byli imunní vůči pokušení někoho nějakým způsobem zneužít. Je to smutné, ale i v církvi se můžeme někdy setkat s nečestným jednáním a se zneužíváním jiných lidí ku vlastnímu prospěchu. Děje-li se to, má to zpravidla zničující účinky.

Nicméně máme-li být zralými křesťany, musíme si klást otázku, zda je naše nedůvěra oprávněná. Má nějaký reálný základ, nebo je to naše téměř instinktivní reakce ještě ze starého života? Pokud má reálný základ, modleme se, seberme odvahu a jděme svého pastora či vedoucího napomenout. Pokud nemá, čiňme pokání a rozhodněme se, že neodůvodněnou nedůvěru ze svého srdce vykořeníme.

V každém případě se modli za svého pastora či vedoucího! Nikdo po Tobě nechce, aby sis ho idealizoval. Jsem ale přesvědčen, že Bůh chce, aby ses za něj modlil. Modli se za jeho ochranu před pomluvami. Modli se za ochranu jeho rodiny. Modli se za ochranu jeho manželky. Modli se za ochranu jeho dětí. Modli se za moudrost pro pastýřské rozhovory. Modli se za moudrost a rozeznání ve vztahu k prorocky obdarovaným lidem. Modli se za Boží vedení co se týče strategie pro sbor. Modli se, aby nevznikala zbytečná nedorozumění plynoucí ze ztráty důležitých dopisů, špatně zaslechnutých poznámek v telefonu či v osobním rozhovoru. Modli se za dobrý vztah mezi Tvým vedoucím a ostatními vedoucími ve městě či bezprostředním okolí. Modli se za dobré vztahy ve staršovstvu svého sboru.

Přemýšlej o tom, zda nejsi Bohem povolán(a) k tomu, aby ses stal zvláštním přímluvcem za svého pastora či vedoucího. Pokud ano, řekni mu to. Slib mu, že se za něj budeš modlit pravidelně, a nabídni mu, že Ti může zavolat, za co se máš konkrétně modlit. Pokud k tomu necítíš povolání, zeptej se ve sboru, zda jsou jiní, kteří k tomu povolání cítí. Zda není Váš vedoucí bez modlitebního krytí, bez této duchovní ochrany.

Nepřestávej se modlit, pokud zjistíš, že Tvůj vedoucí má nějaký nedostatek. Nemusíš se bát s ním o tom mluvit. Starší a pastoři nejsou nedotknutelní a potřebují napomínání jako kdokoliv jiný. Ale než budeš napomínat, modli se! Pokud má Tvůj vedoucí více nedostatků, je docela možné, ba pravděpodobné, že Ty ho nezměníš! Ale Bůh ho změnit může! Tím tě nenavádím k manipulativní modlitbě typu “Pane Bože, potrestej našeho pastora”, nebo “Pane Bože, postav našeho pastora do latě” apod. Modli se za to, aby se Tvůj vedoucí setkal s Bohem. Bůh sám s ním už bude jednat podle svého. Modli se, aby byl naplněn Duchem svatým.

Mám za to, že církev bude krásnější, radostnější, svobodnější, když budou vedoucí sborů a skupin přikryti a obklopeni modlitbami svých oveček. Běda sboru, který nechal svého vedoucího bez ochrany! Blaze sboru, kde je přímluva za vedoucí samozřejmostí!