Pojednání o modlitebním úderném týmu

O slovu „STRIKE“ (úder)
Společně s jedním svým dobrým přítelem hláskujeme slovo STRIKE takto:

  • Strategic – strategický
  • Targeted – cílený
  • Reconnaissance – průzkumný
  • Intercessory – přímluvný
  • Kingdom – království
  • Enforcement – vynucení
Úvod a účel tohoto pojednání

Mým záměrem je jasně vysvětlit některé základní principy, silové možnosti a podpůrné struktury, které jsou potřebné pro vytvoření úspěšného úderného týmu. Také chci sdílet některé myšlenky o tom, proč se něco může pokazit a jakým chybám se můžeme vyhnout.

Pamatujte, prosím, že toto pojednání není až tak „teologickou prací“, jako spíše praktickou směrnicí vytvořenou z osobních zkušeností, pozorování, hodnocení a studia. Zrcadlí také některé osobní názory a praxi.

Velmi mnoho jsem se naučil od svého duchovního otce, Alana Vincenta, a přivlastnil jsem si a uvedl do svého života Slovo, které učí a otcovsky nese. Jeho dohled přinesl mnoho změn do mého života a služby – díky ti, Alane, miluji tě jako duchovní syn.

Omezení a hranice

Modlitební úderné týmy nemohou vyhrát duchovní válku nad národem pouze skrze své vlastní snažení, i když mohou vypůsobit významné změny v duchovním klimatu a atmosféře nad národem. Ve fyzické armádě by se nazývaly „zvláštní jednotky“ nebo „komanda“. Podobně jako v přirozeném světě mohou mít výrazný vliv na jakéhokoli nepřítele, ale pro skutečné dobytí, kultivování, správu a vládu nad zemí je třeba více.

V duchovní říši může modlitební úder vypůsobit odstranění velkých překážek, které zatemňují duchovní říši a zaslepují a ohlušují lidi před evangeliem Božího království.Jak je psáno Efezským 6:12:
Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.

Skutečné vítězství přichází, když velké zástupy duší přichází do Božího království a následují Pána jako jeho učedníci. Modlitební úderné týmy dělají cestu této invazi evangelia Božího království do národa.

Konkrétní verše pro modlitební úderný týmMatouš 18:18-20
Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.

Deuteronomium 32:30
Jak to, že jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc! Ne-li proto, že je prodala jejich Skála, že je Hospodin vydal v plen?

Leviticus 26:8
Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem.

Všeobecný verš pro modlitební úderný tým1 Janův 3:8b
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy.

Co je ÚDERNÝ tým?

Úderný tým se obvykle skládá z 3-5 členů (někdy i více), kteří mají osvědčenou službu modliteb víry / přímluvy, a který je, pokud možno, veden ostřílenou službou dle Efezských 4. Chodí na konkrétní místa nebo oltáře uctívání satanských duchů a nárokují to místo / region pro našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, tj. v duchu strhávají vyvýšená místa (jako se to fyzicky dělalo ve starozákonní době). Jakýkoli král ve starozákonní době po Davidovi byl souzen podle toho, jestli chodil po Božích cestách a jestli strhával vyvýšená místa (Dt 12:2; 2 Pa 15:16). Ježíš také přišel, aby mařil skutky ďábla (1 J 3:8b).

Principy

Pro mě je autorita i moc úderného týmu zakořeněna ve výrocích samotného Ježíše v Matoušovi 18:18-20, a hlavně ve verši 19:

Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích.

To je samo o sobě velmi mocné, neomezené zaslíbení, něco velmi mocného, abychom v tom jednali.

Princip násobení moci lidmi, kteří působí v jednotě, je zakotven i v jiných místech Starého zákona (viz Dt 32:30; Lv 26:8).

Modlitební úderný tým je založen na osobní svatosti, osobním skrytém modlitebním životě, víře přesouvající hory a jednotě „symphoneo“ (Mt 18:19, shodnou je „symphoneo), což je kombinace vedení Bohem Duchem svatým, naslouchání a citlivosti na něj, lásky k Bohu a k druhým. Tým má atmosféru, kde je Bůh Duch svatý svobodný a vítaný, aby mohl vést a mluvit.

Youngův doslovný překlad říká v Mt 18:20: neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění společně – k mému jménu, tak jsem já uprostřed nich. To mi zní jako „k němu, k jeho jménu“ – on je opravdu středem týmu.

Násobení moci má určité základy

Osobní svatost a prožívání života, který není kontrolován a ovlivňován satanskými duchy

V tomto pojednání nebudu podrobněji rozebírat svatost. Je však nanejvýš důležité, abychom pod vedením a řízením Boha Ducha svatého došli ve svých životech a charakteru k místu, kdy jsme uzavřeli brány hříchu a vlivu Satana a jeho duchů v našem životě.

Důležitá provozní výstraha:

Pokud se zapojíš proti nepřátelskému duchu – řekněme například proti „vzpouře“ nebo mamonu“ – dávej pozor, aby podle tvého nejlepšího a nejcitlivějšího svědomí a poznání tvého ducha daný duch NEPŮSOBIL ve tvém životě. Jinak se velice pravděpodobně dostaneš do vážných problémů!

Osobní modlitební život o samotě s Otcem na skrytém místě

To byla ta pravá studna a zřídlo života, autority a moci v duchovním životě Ježíše Krista. Jak se přibližuješ Otci a setkáváš se s Otcem a Otec se setkává s tebou, ukazuje ti sám sebe a dobré skutky, které ti připravil, abys v nich chodil, a dá ti je do rukou a zmocní tě k těmto skutkům. Z toho Ježíš uzdravoval nemocné a uplatňoval autoritu nad Satanem a nad démony, i když jich bylo mnoho. (Marek 5:9; Lukáš 8:30; Mt 4:1-11)Marek 5:8-9
Ježíš mu totiž říkal: “Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!” A tázal se ho: “Jaké je tvé jméno?” Řekl mu: “Mé jméno je Legie, protože je nás mnoho.”

Základ násobení moci v jednotě:

Pokud dojdeš do určité kvality modlitebního života ve vztahu s Otcem ve skrytosti, která tě zmocní k tomu, abys donutil k útěku tisíc a více démonů (viz Marek 5:9), a sjednotíš se s dalším takovým člověkem, splňujete podmínky, abyste si mohli nárokovat princip násobení moci v Písmu.

Pokud zaženeš na útěk nula démonů skrze výše uvedený modlitební život ve vztahu, tak se násobek nuly rovná … kolika? Nule!! Výzva zní: zaháníš na útěk tisíc démonů ve svém vlastním modlitebním životě? Pokud ano a máš schopnost se sjednotit v jednotě symphoneo s dalšími dvěma, třemi (nebo ještě více) podobnými lidmi a modlíte se modlitbu typu Mt 18:18-20, bude dopad výrazně jiný.Matouš 6:6-17
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
7  Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8  Nebuďte proto jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte.
9  Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11  Náš denní chléb dej nám dnes.
12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13  A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
14  Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15  jestliže však neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
16  Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti totiž znetvořují svou tvář, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.
17  Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj,
18  abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu; a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.

Význam modlitby ve víře: být přesvědčen, že to, za co se modlíš a oč žádáš, se stane

Dávej pozor, za co se modlíš, obzvláště při úderu. Musíš věřit, že to, za co se modlíš, se skutečně děje. Modlitební úder je časem válčení. Připravil jsi své srdce na skrytém místě. Aplikoval jsi meč Ducha proti veškerým pochybám ve svém srdci. Víš, že On má veškerou autoritu na nebi, na zemi a nad celým tělem a že jsi povolán do důvěrného obecenství s Bohem (J 17:20-22), v němž se s tebou ztotožňuje a sjednocuje.

Jak jsi naladěn na Boha Ducha svatého, modli se, věř a stane se ti to – protože „…vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.“ (Marek 11:24)

To mi zní takto: Jestliže dělám, co Bůh říká v Matoušovi 18 a Lukášovi 11 a modlím se s tím, čemu říkám „víra, která hory přenáší“, Bůh mě slyší – v reálném čase – a posílá ty věci ke mně. Někdy se projeví okamžitě, jindy to trvá dny – ale když stojíš pevně v modlitbě a víře, projeví se to. Skvělým příkladem, který pomůže pochopit jak toto, tak i duchovní boj, který s tím je spojen, je Daniel 10:2-13. Bůh slyšel a reagoval hned ten první den a poslal svoji odpověď k Danielovi, ale trvalo to 21 dnů boje víry, aby to k Danielovi prošlo.

„…Věřte, že jste … přijali, a budete to mít.“ (Marek 11:24)

Zde jsou verše o víře, která přenáší hory, s určitým zdůrazněním (tučným písmem):Matouš 21:21-22
Ježíš jim na to řekl: “Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: `Zdvihni se a vrhni se do moře´, stane se to. A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit, dostanete.”

Marek 11:23-26
Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: `Zvedni se a vrhni se do moře´ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít.
24  Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.
25 A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení.
26  Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí vaše přestoupení.

To jsou velmi mocná, téměř neomezená zaslíbení a pokyny napsané pro nás – přijmi je!

Slovo „souhlasit“ – jednota „symphoneo“ v Mt 18:19

„Symphoneo“ znamená souhlasit, být v harmonii nebo v souznění s někým, harmonický zvuk, nebo znamená „spasovat dohromady“ kameny v budově. Z toho máme slovo „symfonie“. V hudbě představuje ideu pečlivě naladěných nástrojů, které hrají společně v harmonii společné dané téma, čímž vytváří „harmonický zvuk“.

Je velmi jasné, že pro uvolnění moci dle Matouše 18:19 musíme chápat, že „shoda“, o které autor mluví, má být v srdci.

Nejprve chci říci, že jde o víc než „verbální“ vyslovování stejných věcí. Symphoneo má osobní i skupinový význam.

Osobní rozměr je v tom, že náš vnitřní člověk je pečlivě „naladěn“ jako hudební nástroj na svatost a svědectví a hlas Boha Ducha svatého. Ježíš žil a mluvil v dokonalé „symphoneo“ shodě s Otcem (Jan 12:49-50). Slyšel, co Otec říká. Osobně se musíme vycvičit skrze poslušnost, abychom slyšeli Boží hlas.

Pokud poté slyším Boha mluvit a ty slyšíš Boha mluvit a ještě někdo třetí slyší Boha mluvit, tak se můžeme opravdově shodnout v srdci v „symphoneo“. Když se dva nebo tři shodují a říkají stejné věci, může to znít a přicházet trochu odlišnými slovy a vyjádřeními – protože všichni představujeme různé nástroje, ale jsme sladěni do harmonie s Bohem i spolu navzájem.

Dále pomůže, pokud se mezi členy modlitebního úderného týmu vytvoří čisté, pravdivé, láskyplné přátelství a silný vztah respektu. To je trochu těžší v mezinárodním modlitebním úderném týmu, ale tak jako tak je na proces „naladění“ potřeba čas.

Pamatuj, Boží slovo je vždy pravdivé a plné moci a přináší, k čemu bylo posláno. Co musíme dělat my? Splnit podmínky zaslíbení – a právě v tom řada křesťanů selhává a zakouší zklamání, protože se neprojevila moc Ducha.

Rozsah a míra modlitebního úderu ve spojitosti s pověřením a pokrytím

Potřebujeme pochopit dvě základní věci:

Úroveň modlitebního úderu
a
jeho sféra vlivu

Cíle modlitebních úderů můžete rozčlenit do několika základních úrovní:

Rozsah, sféra vlivu Pověření, pokrytí potřeba od
Osobní a rodina
Skupinka / domácí skupinka
Hlava rodiny, vedoucí skupinky
Sbor / společenství Vedoucí sboru (pastor, atd.) a tým vedoucích
Město Společenství apoštolů a vedoucích církve s vlivem ve městě
Region Společenství apoštolů a vedoucích církve s uznaným vlivem v regionu
Národ Společenství apoštolů a vedoucích církve s uznaným vlivem v národě
Nadnárodní Společenství apoštolů s uznaným nadnárodním vlivem
Kontinent (jako Evropa, Afrika, Severní nebo Jižní Amerika, Austrálie, atd. Společenství apoštolů s uznaným kontinentálním vlivem
Celý svět Společenství apoštolů s uznaným vlivem na několika kontinentech
Složení a fungování modlitebního úderného týmu

Úderný tým se obvykle skládá ze 3-5 členů (někdy i více), kteří mají osvědčené svědectví o věrné modlitební / přímluvné službě, a je, pokud možno, veden zralou službou dle Efezským 4. Dobře rozvinutý modlitební úderný tým v plné velikosti bude mít většinu darů Ducha svatého, které se budou mezi nimi projevovat. Dary proroctví, slova moudrosti a poznání, víry, divů činění, rozlišování duchů, mluvení v jazycích (mluvíme o expresivním daru jazyků, jako je řeč) a výklad jazyků. Mimochodem, pokud vás zajímá používání jazyků v modlitebním úderném týmu: někdy, když modlitební úderné týmy narazí na zřejmou překážku a nikdo neví, jak postupovat dál, Bůh Duch svatý dá jednomu řeč v jazyku a dalšímu výklad – to již několikrát prolomilo velké překážky a přineslo nadpřirozené informace.

Také jsem zpozoroval, že jedna část týmu více používá citlivé „rozlišovací“ dary, zatímco druhá více „silové“ dary. Některé jsou potřeba pro zamíření na cíl (jako muška a hledí na zbrani), zatímco ty druhé mají „duchovní palebnou sílu“.

Někdo říká, že ten, kdo dostane rozlišení, by také měl promluvit nahlas a jít proti tomu duchu – NESOUHLASÍM s tím, že by to tak nutně muselo být vždy. Někdy tomu tak je, ale obvykle přichází proud rozlišení, dokud není obrázek jasný (průzkum). Poté se v jednotě určuje a konzultuje, jak jít na cíl, a vedoucí modlitebního úderného týmu dá „zelenou“. Kázeň, trpělivost a úcta ke Kristu ve všech ostatních jsou klíčové – nemohou zde být žádní osamělí „kovbojové“. Bůh chce, aby tým působil v jednotě typu Matouš 18:19.

Podpůrné struktury pro modlitební úderný tým

Bez ohledu na to, za jaké drsňáky se sami osobně můžeme považovat, všichni potřebujeme modlitební a podpůrnou lásku druhých v těle Kristově. Jsme na sobě navzájem závislí.

My tvoříme modlitební krytí pro modlitební úder takto:
Každý člen modlitebního úderného týmu má dva osobní přímluvce, kteří se svými modlitbami nepodílí na úderu – modlí se za tuto konkrétní osobu, aby byla chráněna od zlého, měla odvahu a moudrost, atd. Vytváří osobní modlitební krytí. Těm říkáme přímluvci P-1. Člen modlitebního úderného týmu by měl mít se svými P-1 vztah lásky, důvěry, otevřenosti a přátelství. Měli by být plně informováni o úderu, který provádíte, A TAKÉ o vašem osobním stavu (boje, problémy, atd.). Oni jsou těmi, kterými byli „ti tři“ mocní muži pro Davida … žádný nepřítel Davida nezranil.

Každý přímluvce P-1 má dva 2 osobní přímluvce P-2, kteří dostávají obecnější informace. Ti se modlí za ochranu, zdraví a sílu pro přímluvce P-1.

Takže pro pětičlenný modlitební úderný tým potřebujete 10 přímluvců P-1 a 20 přímluvců P-2, tj. dohromady 35 lidí.

Proč tohle všechno? Protože jsme velice pečlivě rozvíjeli tyto modlitební kryty (již po řadu let), neměli jsme ŽÁDNÉ padlé a proniklo k nám velmi málo zpětného nárazu a útoků. Pamatujte si, prosím, že v přirozených vojenských termínech padlý znamená mrtvý voják – a právě to tím myslím. Někdy jsme byli zraněni, ale to se omezilo na minimum díky modlitebnímu krytu, který jsme zavedli. Znám duchovní válečníky, kteří nevěnovali pozornost vytvoření efektivních modlitebních krytů a v důsledku toho utrpěli někdy téměř naprostou zkázu ve svém duchovním, morálním a fyzickém životě. Tomu se lze vyhnout, když je na místě jak řádné modlitební krytí, tak řádné pověření (viz graf na straně 7).

Hodně brzy se pro mě stala důležitou další dobrá vlastnost Davida, velkého vůdce Boží armády: David vedl lid do bitvy – a většinou vyhrál – ale také je přivedl zpět z bitvy. Dáváme pozor, abychom sloužili svým duchovním válečníkům i po bitvě, aby bylo zajištěno jejich duchovní zdraví a to, že jim je dobře. Dobrým příkladem toho bylo u nás v rakouském Grazu období během bitvy Kalachakra (a po ní) kvůli dalajlámovi v roce 2002:2 Samuelova 5:2
Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin řekl: »Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem.«

Nemáme být ustrašení, ale máme být připravení a obezřetní.

Jak se vybírají členové modlitebního úderného týmu? Obvykle pochází z řad zkušených přímluvců P-1. Pokud P-1 bere své povolání vážně, tak nesmírně vyroste. P-1 pochází z řad přímluvců P-2.

Komunikace

Když je úderný tým na místě a je možná komunikace mobilním telefonem, měl by modlitební úderný tým kontaktovat své sborové vedoucí a osobní přímluvce v jejich domovské základně. To lze řešit velmi levně s pomocí mobilních telefonů, které mohou přijímat a odesílat textové zprávy (SMS).

Informujeme o začátku a o konci vedeného modlitebního úderu a cokoli neobvyklého, co přímluvci dostanou na své domovské základně, se okamžitě zašle modlitebnímu údernému týmu a v úderném týmu děláme totéž.

Nebezpečí a pasti

Kovbojský postoj „s kouřícími duchovními pistolemi“ nelze rozvíjet ani tolerovat, protože dříve či později skončí špatně – jde o pyšného, nezávislého ducha.

Pokud se objeví postoj stylu „my jsme ta tvrdá elita“, musí to dohlížitelé modlitebního úderného týmu řešit co nejrychleji. Pýcha může přijít mnoha způsoby, obzvláště pokud je tým úspěšný. Ať je v týmu postoj, že to je moc vzkříšeného Pána a jeho jednajícího těla a my máme pouze tu výsadu, že se toho můžeme účastnit.

Snažte se potvrdit nadpřirozené poznání s pomocí skutečného (historického) průzkumu, abyste se vyvarovali zabíhání do přílišných spekulací nebo „hledání duchů“. Bůh říká správné věci, ale naše schopnosti slyšet se stále ještě vyvíjejí. Skutečné nadpřirozené potvrzení skrze nezávislé svědectví (pokud možno od někoho, kde neví nic o tom, co se děje) může pomoci vše vyjasnit. Jako vůdci, podobně jako generál v armádě, chceme jednat na základě co nejspolehlivějších informací.

Shrnutí

Toto pojednání je jen začátkem dokumentace toho, jak jsme byli vedeni Duchem svatým, abychom se stali efektivními v našem duchovním boji nejprve v rakouském Grazu a poté ve větší části Evropy. Tyto principy jsme prakticky rozvíjeli a zjistili jsme, že tam, kde se věrně používají, jsme vítězní v boji i zajištění toho, že jsou ztráty udržovány na minimu.

Je důležité pochopit, že ve všem, co děláme, nejprve nasloucháme Pánu ohledně strategie, která se může v každém případě lišit. Toto pojednání není o předání vzorečků. Jde o informace, které u nás fungovaly, a o nichž se domníváme, že nám byly dány Bohem a jsou pevně zakotveny v Písmu. Přijměte tyto principy a aplikujte je na svůj scénář, ale nenahrazujte jimi přímé naslouchání Bohu sami pro sebe. To není naším cílem a touhou.

Pevně však toužím, aby byl Boží válčící lid plně a vším způsobem vyzbrojen pro bitvy, které jsou před námi. Dostupnost zdrojů, jako je tento, bude oznamována na naší webové stránce. Bůh vám žehnej, když pracujete na šíření jeho království.Franz Lippi, apoštolský vedoucí B.L.A.S.T. Ministries, Graz, Rakousko
Web: http://www.blastministries.net
E-mail: franzlippi@netscape.net
Poštovní adresa: F.Lippi, BLAST Ministries KEG, Rosental 39, A-8081 St. Ulrich a.W., Rakousko

FRANZ & GERLINDE LIPPI (B.L.A.S.T. MINISTRIES)

Gerlinda a Franz se radikálně obrátili k Pánu ve 14 a 21 letech. Protože v tu dobu nebyla ve městě, kde Franz bydlel žádná církev, sešli se tři mladí muži, aby měli spolu obecenství a modlili se. Tak vznikla první domácí církev, která později vzrostla na církev známou jako Exousia Christian Fellowship v Grazu v Rakousku. Velmi brzy poté, když církev byla stále velmi malá, Pán promluvil skrze prorocké slovo, že se tato církev stane mateřským sborem pro mnoho církví směrem na jih a východ Evropy.

V roce 1990 tato církev začala sloužit ve Slovinsku tím, že pomáhala zakládat a budovat sbory. Tato práce se potom dále rozšířila do dalších Balkánských zemí a rovněž se začal formovat služební tým, který nyní působí pod názvem B.L.A.S.T., což znamená Balkan Loving Apostolic Serving Team (Apoštolský služební tým milující Balkán), kde Franz slouží jako vedoucí pod dohledem Alana Vincenta. Členové týmu jsou ze šesti různých národů.

Zatímco Gerlinda má dar pastýřské a prorocké služby, Franz slouží prorockým a učitelským darem se schopností vidět a formulovat strategické plány. Gerlinda má břímě za to, aby bylo vybudováno prorocké uctívání. Oba dva pracují na tom, aby viděli novou generaci, jak povstane do průlomu v nových dimenzích víry a projevech moci ducha.

Franz věnuje většinu času výchově vedoucích z řad zapálených mladých lidí. Pracuje na tom, aby přinesl do církve principy Království v oblasti struktur vedení a aby do církve přišel bojovný duch, který způsobí rozmach Božího království. Je také aktivně zapojen ve vyučování Božího lidu modlitbě a duchovnímu boji (strhávání pevností nepřítele) napříč Evropou, USA a Kanadou. Franz miluje zkoumání Božího slova.