Vštěpovat Boží slovo

(děti v Deuteronomiu)

Před dvěma lety jsme na skupince maminek probírali verše o dětech z knihy Deuteronomium. Byl jsem velice osloven velikým důrazem na zodpovědnost rodičů za vyučování jejich dětí Božímu slovu. Seznam své děti s Božím slovem, uč je, vštěpuj a rozmlouvej o Božím slově, přikazuj dětem podle něho žít a žij ho ty sám. Jsou nám dána nádherná zaslíbení, musíme však vzít vážně podmínky těchto zaslíbení. Chceme-li, aby naše dny byly jako dny nebes nad zemí, musíme si vkládat Boží slova do srdce a do své duše a vyučovat jim své děti a rozmlouvat o nich. Co rozséváme, to budeme sklízet a sklízíme to, co jsme rozsévali. Věřím, že celé Písmo je od Boha vdechnuté a pro nás normativní. Je však zajímavé, že Ježíš při pokušení na poušti používal k přemožení ďábla Boží slovo právě z Deuteronomia. Kéž si zamilujeme tuto knihu stejně jako ji miloval Ježíš.

Předkládám vám heslovitá zamyšlení nad jednotlivými verši, které se týkají našich dětí. Věřím, že budou přínosem i pro bezdětné. Vyzývám vás – rodiče, abyste vštěpovali svým dětem Boží slovo a to již od nejútlejšího věku. Budete se divit, (když je pro to nadchnete svojí láskou k Božímu slovu) jak se budou lehce učit. Chceme vám v tom též pomoci. Připravili jsme pro vás ve spojení s dětskou besídkou v našem sboru program pro výuku veršů. Každý měsíc bychom chtěli děti naučit nazpaměť dva verše (rozpis s verši na půl roku následuje). Přidejte se také k tomu i vy dospělí a učte se se svými dětmi tyto verše též doma. Dětská služba ve sboru může být pro rodiny velkou pomocí, ale nikdy nenahradí službu rodičů dětem, která je jejich zodpovědností.

Nakonec uvádíme báseň od Lucky Svobodové (13 let), která je již určitým ovocem této služby a věřím, že bude pro vás povzbuzením.

Jdi obsadit zemi (dědictví vydobyté Ježíšem na kříži), kterou dal Hospodin tobě a tvému potomstvu. Vstoupíš se svými dětmi do svého dědictví, když se cele oddáš Hospodinu.
Dt 1,8; 1,36; 4,37-38

Hospodin je tvým Otcem. Nosí tě jako muž nosí svého syna. Uznej ve svém srdci, že tě Hospodin, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Jsi synem Hospodina, svého Boha. Nikdy nepřestaň jednat jako Boží syn. Buď věrným synem nebeského Otce.
Dt 1,29-31; 8,5; 14,1; 32,5.19-20

Děti nerozeznávají dobro od zla, proto je musíme učit a vychovávat.
Dt 1,39

Seznam s Božím slovem a jednáním své děti i vnoučata. Naslouchej Božímu slovu, aby ses naučil bát Hospodina po všechny dny svého života na zemi a uč tomu i své děti.
Dt 4,9-10

Modlářství a okultismus má negativní vliv i na tvé děti a vnuky (až do čtvrtého pokolení), naproti tomu tvoje poslušnost je silným pozitivním vlivem na tvoje potomstvo (tisíc pokolení).
Dt 5,8-10

Nauč své děti pilně pracovat i odpočívat.
Dt 5,14

Když budeš mít stále takové srdce, aby ses bál Hospodina po všechny dny a dbal na všechny jeho příkazy, povede se tobě i tvým dětem vždycky dobře.
Dt 5,29

Hospodin ti přikázal vyučovat jeho přikázání, nařízení a práva, abys (1) je dodržoval, aby ses (2) bál Hospodina, svého Boha, a (3) bedlivě na ně dbal po všechny dny svého života ty i tvůj syn a tvůj vnuk, abys byl dlouho živ. Poslouchej Boží nařízení a příkazy a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte, a budou naplněny Hospodinovy sliby.

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš (1) milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Budeš (2) mít v srdci Boží slova. Budeš (3) je vštěpovat svým dětem a budeš o nich rozmlouvat:

  1. – když budeš sedět doma
  2. – nebo půjdeš cestou,
  3. – když budeš uléhat
  4. – nebo vstávat.
  5. – Uvážeš si je jako znamení na ruku (vše činit z lásky k Pánu a podle jeho slova)
  6. – a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima (tvoje pohledy, představy, vize, sny, hodnocení, perspektivy a naděje určované láskou k Pánu a jeho slovu).
  7. – Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány (místa tvého správcovství – autority a zodpovědnosti).Dt 6,1-9
Buď připraven naslouchat a odpovídat otázkám svých dětí. Jsou to výborné příležitosti k učení Božího slova a k ukázání jeho jednání v dějinách a v našich životech.
Dt 6,20-25; 29,21-28

Nedělej kompromisy vůči světu a hříchu. Vštěpuj svým dětem, aby si v dospělosti nehledaly partnera mezi neznovuzrozenými, ale aby zůstaly věrné Hospodinu.
Dt 7,1-4

Boží slova si vlož do srdce a do své duše a vyučuj jim své děti a rozmlouvej o nich, abys dlouho žil ty i tvoje děti ve svém dobytém dědictví a aby vaše dny byly jako dny nebes nad zemí.
Dt 11,18-21

Chvalte Hospodina a děkujte mu, dávejte mu desátky a dary, plňte své sliby, radujte se před Hospodinem, svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery. Raduj se se svými dětmi před Hospodinem ze všeho, k čemu jsi přiložil ruku. Dělejte slavnosti u stolu.
Dt 12,10-12; 12,17 -18; 16,10 -14

Rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život; aby se dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je správné v Hospodinových očích.
Dt 12,23-25 (viz Sk 15,28-29)

Bedlivě poslouchej všechna slova, která ti Hospodin přikazuje, aby se vždycky dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je v očích Hospodina, tvého Boha, dobré a správné.
Dt 12,28

Král (a my jsme králové v Kristu) bude mít u sebe Písmo a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se (1) učil bát Hospodina, svého Boha, a (2) bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení; aby se (3) jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry a (4) neuchyloval se od příkazu napravo ani nalevo; aby (5) byl dlouho živ ve svém království uprostřed Izraele on i jeho synové. Tvoje osobní studium Písma má zásadní vliv na tvé jednání, pokoru, vítězný život (kralování) a tvé potomstvo.
Dt 17,18-20

Bůh si tě vyvolil, abys po všechny dny stál ty a tvoje děti ve službě ve jménu Hospodinově.
Dt 18,3-5

Nebudeš upřednostňovat žádné své dítě, pouze prvorozený jako průkopník má mít větší poctu.
Dt 21,15-17

Vychovávej své děti, abys je neměl nepoddajné, vzpurné a neposlouchající otce ani matku. Když je rodiče kárají, musí je poslechnout.
Dt 21,18-21

Smilstvo, modlářství a okultismus musí nenávidět i tvoje děti.
Dt 23,18

Tvoje poslušnost či neposlušnost Božího slova má zásadní vliv na tvoje děti, proto poslouchej Hospodina, bedlivě dodržuj jeho slova a neuchyluj se od nich napravo ani nalevo.
Dt 28,14-61

Máš stát před Hospodinem ve společném shromáždění spolu se svými dětmi.
Dt 29,8-12

Jestliže se dostaneš pro svoji neposlušnost pod zlořečení a ty si to vezmeš k srdci a navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou. Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
Dt 30,1-6

Hospodin ti předložil život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi zaslíbení.
Dt 30,19-20

Na společném shromáždění Božího lidu máš být i se svými dětmi, aby slyšely a učily se bát Hospodina, a bedlivě dodržovaly všechna jeho slova.
Dt 31,12-13

Uč své děti dobré písně a vkládej jim je do úst. Nechť i tímto způsobem si připomínají Boží slovo.
Dt 31,19-21

Upni své srdce ke všem Božím slovům, a přikaž svým dětem, aby bedlivě dodržovaly všechna Boží slova. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. Pro toto slovo budete dlouho žít v zemi vašeho dědictví, kterou svou vírou obsadíte.
Dt 32,46-37

Nún – přirozený otec a Mojžíš – duchovní otec Jozua nevstoupili pro svoji nevěru a své postoje do zaslíbené země. Vstoupil tam však jejich syn. Stal se z něho vynikající vůdce, který uvedl Izraelce do jejich dědictví. Vkládej do svých dětí vše dobré, co máš. Uznej i své chyby a prohry. Vkládej na ně své ruce a žehnej jim.
Dt 34,4.9; Joz 1,1

Dědové a babičky, nepřijímejte s hloupým úsměvem tvrzení světa, že prarodiče jsou zde pro to, aby rozmazlovali svá vnoučata. Písmo jednoznačně mluví o důležitosti a významu pozitivního vlivu prarodičů. Jistěže zodpovědnost za výchovu svých dětí nesou rodiče a někde vám není rodiči umožněn přímý vliv na vnoučata. Ale i kdybyste svým vnoučatům „jen“ žehnali a modlili se za ně, není to zanedbatelné. Studuj, co jen v Deuteronomiu se píše o vnoučatech: Dt 4,9-10; 6,1-9; dále pak o potomstvu: Dt 1,8; 4,37; 10,12-16; 11,8-9; 28,14-61; 30,6.19-20; 31,19-21; 34,4