Modloslužba v Božím domě – Boží nepřítel číslo jedna

Modloslužba v Božím domě – Boží nepřítel číslo jedna 


(Milí sourozenci, v tomto Infu Vám předkládáme výzvu Petera Wagnera, ke které bychom se chtěli jako celý sbor připojit. Věříme, že to je Boží volání k církvi, abychom se obrátili k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a chodili po Božích cestách a neuchylovali se napravo ani nalevo jako judský král Jóšijáš (viz 2Král 22,2; 23,25). Máme právě v této době humanismu a relativismu vše nazývat pravým jménem (viz Iz 5,20.21), od zlého se odvracet a dobré vyhledávat – i kdybychom měli jít proti proudu. Bůh však bude na naší straně (respektivě my budeme na Jeho straně) a o to nám přece jde! Nebo ne?) 


Již delší dobu jsem překvapen a zároveň zděšen skutečností, jak málo toho mí přátelé ve skutečnosti vědí o modloslužbě. Všichni ji nenávidí, protože i Bůh ji nenávidí. Ale jen velmi málo z nich, ač jsou to křesťané stojící na předních místech ve vedení církve, skutečně chápe, proč vlastně mají modloslužbu nenávidět.

Jsem si jist, že jedním z důvodů jejich neznalosti je skutečnost, že většina z nich patří k lidem, kteří žijí na Západě. Mnozí z nich během svých cest navštívili „nezápadní“ národy, jejichž příslušníci se modloslužby dopouštějí, avšak jen několik z nich žilo v těchto zemích jako misionáři dostatečně dlouho, aby se naučili místnímu jazyku. Následkem toho je jejich znalost hlubších rozměrů „nezápadní“ kultury svým způsobem omezená.

Pro mnohé z nich by bylo překvapením, kdybych jim řekl, že na Taiwanu, v Bali, Kjótu či v Thajsku by modloslužba získala plný počet – 10 bodů. Budeme-li pokračovat v hodnocení podle téže stupnice, v USA by modloslužba získala 4 – 5 bodů a ve městě, jako je New Orleans, třeba i 6 bodů. Mí přátelé by pravděpodobně bez přemýšlení odvětili: „Ale ano, Američané jsou stejní modloslužebníci jako Taiwanci či Japonci, ale jiným způsobem!“ To je však omyl.

Předefinování „modloslužby“ 

Ve snaze podepřít své tvrzení se lidé snaží modloslužbu předefinovat. Říkají, že kterýkoli hřích, který přeruší náš vztah s Bohem, se stává modloslužbou. Např. sledujeme-li příliš dlouho televizi, je to modloslužba. Když se někdo přejídá, říká se o něm, že vzdává čest více jídlu než Bohu. Pokud někdo jde místo do sboru na pláž, můžeme říci, že jeho modlou je pláž. Jenže nic z výše uvedených věcí Bible jako modloslužbu neoznačuje.

Nepřítel na nás útočí skrze svět, tělo a ďábla. To snad všichni víme, jenže někteří se nenaučili tyto tři věci rozlišovat. Skutečná modloslužba spadá do kategorie „ďábel“. Tělesné hříchy, jako je opilství, krádež či cizoložství, nejsou v Bibli považovány za modloslužbu.

Vezměte si třeba Desatero. Když porušíme kterékoli z deseti přikázání, je to hřích, který se může postavit mezi nás a Boha. Ale modloslužby se týkají jen první dvě přikázání: (1) „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne“ a (2) „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“

Podívejte se do knih Královských nebo do Paralipomenon. Zjistíte, že jediný rozdíl mezi dobrými a špatnými králi byl ten, že ti špatní dovolovali lidu uctívat jiné bohy. Izrael ani Juda nešli do vyhnanství proto, že zneužívali jména Hospodinova nebo že by nectili otce a matku, nedodržovali sabat či se dopouštěli cizoložství. Toho všeho se dopouštěli, ale nic z toho nebylo v Božích očích tak vážné jako modloslužba. Proč? Protože Bůh řekl: „Já jsem žárlivý Bůh“ (2 M 20,5).

Bůh nebude tolerovat ani nejmenší loajalitu vůči někomu jinému než vůči Jemu samotnému.

Co je to modloslužba?

Zde je technická definice modloslužby: Modloslužba je uctívání, služba, slíbení věrnosti, projevování úcty, vzdávání pocty, spolčování se s někým, uzavírání smlouvy s někým, hledání moci od někoho či jiným způsobem vyvyšování jakékoli jiné nadpřirozené bytosti kromě Boha. Mluvíme-li o nadpřirozených bytostech, jedná se o anděly, cheruby, serafy, satana, mocnosti, síly, božstva, teritoriální duchy, bohyně a démonické bytosti na jakékoli jiné úrovni.

Je nebezpečné nazývat nejrůznější hříchy „modloslužbou“, protože pak odvádíme pozornost od modloslužby skutečné.

Modloslužba v Božím domě

Modloslužba sama o sobě je špatná, ale modloslužba v Božím domě Hospodina rozčílí více než modloslužba, které se dopouštějí pohané. Bůh neposlal do zajetí Asýrii, Babylón či Egypt, ačkoli i tyto národy by v modloslužbě dosáhly plného počtu deseti bodů. Svou žárlivost však projevil a svůj hněv vylil tehdy, když modly a falešné bohy začal uctívat jeho lid!

Modly samy o sobě jsou jen předměty. Samy o sobě nemají žádnou moc. Nejsou to zlí duchové. Jenže zlí duchové se spojují s těmito modlami a často jsou uctíváni právě skrze tyto modly. Přidrží-li se jednou nějakého předmětu, zůstanou při něm, i kdyby tento předmět byl převezen na jiný kontinent.

Sbor, do kterého patřím, má přibližně 7 000 členů. Mnozí z nich hřeší, někteří z nich, bohužel, pravidelně. Někteří z nich jsou ve spojení s démony a potřebují osvobození. Svatost se ještě v životech mnoha členů církve nestala realitou. Byl bych však velice překvapen, kdybych zjistil, že někteří, byť jen několik z nich, se pravidelně či příležitostně dopouští modloslužby. Většina amerických protestantů se modloslužby nedopouští.

Nečisté předměty v našich domácnostech

Ačkoli se mnozí Američané nedopouštějí přímo modloslužby, oni či jejich rodiny nemohou být tím, čím je Bůh chce mít, protože jsou ďáblem utlačováni. Častou příčinou tohoto útlaku jsou nečisté předměty v našich domácnostech. Možná je neuctíváme, ale přesto dávají prostor aktivitám zlých duchů, které se našeho života a života lidí kolem nás dotýkají.

Modlíme-li se za to, aby si nás Bůh použil jako nástroj probuzení ve svých rukou, je čas se ujistit, že veškeré překážky takového díla jsou z našeho domu odstraněny. Nejen, že bychom to měli udělat nyní. Měli bychom to dělat pravidelně.

Neděle Jóšijášova prohlášení

Jak to udělat ve velkém měřítku? Jménem Strategic Prayer Network vyhlašuji na každý rok „Neděli Jóšijášova prohlášení“. Král Jóšijáš z Božího lidu nejdůkladněji vymýtil modloslužbu (viz 2. Královská 22 – 23). Nedělí Jóšijášova prohlášení bude každoročně druhá neděle v září. Letos, v roce 2001, to bude neděle 9. září.

Mou vizí je spatřit, jak budou místní sbory po celém světě Neděli Jóšijášova prohlášení dodržovat. Pastoři budou kázat o modloslužbě a hovořit o Jóšijášově iniciativě. Lidé ze sboru očistí své domovy a nečisté předměty přinesou do sboru. Sbory tyto předměty jednomyslně zničí (některé spálí). Pokud některé křesťanské rodiny nepatří do sboru, který vyhlásí Neděli Jóšijášova prohlášení, mohou své domovy očistit v soukromí či s jinými přáteli.

V souvislosti s Nedělí Jóšijášova prohlášení máme k dispozici dvě publikace. Teorii najdete v mé knize Hard Core Idolatry: Facing the Facts (Modloslužba těžkého kalibru: tváří v tvář skutečnostem, Wagner Publications), praxi najdete v knize Chucka Pierceho Ridding Your Home of Spiritual Darkness (Jak zbavit svůj dům duchovní temnoty, Wagner Publications). Tyto knížky si lze objednat přes Global Prayer News či virtuálně na adrese www.arsenalbooks.com.

Jak přejít do nových dimenzí

Ve 21. století nás Bůh volá k novým dimenzím modlitby a přímluvy za jednotlivé národy, zvlášť za okno 40/70. Nemůžeme doufat, že tyto národy zasáhneme, pokud se nezřekneme modloslužby samotné, ale také mnoha předmětů v našich domácnostech, které by mohly dát nepříteli prostor k tomu, aby nám zabránil být vším tím, čím nás Bůh chce mít.

Nechť je Neděle Jóšijášova prohlášení rozsáhlým frontálním útokem na Božího nepřítele číslo jedna!

Zdroj: Global Prayer News, Převzato z Joel News International 358 (wagner-josiah-declaration); překlad Jana Medvědová, joelnews.prayer.cz