Náboženská politika

Ti, kteří se chtějí zalíbit lidem, nebo ti, kteří se chtějí zalíbit Bohu.

Zabijáci služeb

Většina křesťanů ví, že jsou tři hlavní zabijáci služebností. Peníze, pýcha, sex – a služba se stává obětí těchto zabijáků po celá století. Služby, které měly podle očekávání otřást národy a zapsat se do historie, nikdy nebyly schopny otřást dokonce ani místním společenstvím, protože padly dříve, než mohly povstat.

Lidé slyšeli už tolik vyučování o nebezpečí pádu služebníků kvůli penězům, pýše, sexu, že už více neposlouchají. Myslí si, že se jich toto nebezpečí netýká. Ale nikdo není výjimkou. DOKUD ŽIJEŠ, NEJSI VÝJIMKOU!

Samozřejmě je normální chtít finanční jistotu, úctu a šťastné manželství. Ale je tu správná cesta – Boží cesta – jak dosáhnout těchto cílů, aniž by tě to zničilo.

Náboženská politika je čtvrtým zabijákem služby! Kážu o tom zřídka, protože první tři zabijáci rozkládají tak mnoho služeb. Avšak touto knížkou chci pomoci těm, kdo jsou ochotni učinit zvláštní opatření, nezbytná pro záchranu jejich služby před tímto čtvrtým zabijákem.

Dnes je Církev tak plná náboženské politiky, že se tato politika neodehrává jen za zavřenými dveřmi mezi pastýři, ale je všude. Náboženská politika je opravdovou příčinou bojů uvnitř náboženských organizací a mezi kazateli, ať už jsou věhlasní či nikoliv.

Zejména je třeba rozumět tomu, že ti, kteří jsou postaveni ve službě, mají mnoho příležitostí podílet se na náboženské politice, zvlášť poté, co dosáhnou jistého přirozeného úspěchu. V této situaci mohou vstoupit otevřenými dveřmi do náboženské politiky, jestliže neznají nic lepšího, nebo jestliže si nejsou dost jisti ve svém vztahu k Bohu. Abyste získali jistý Biblický pohled do tohoto problému, otevřete si První Královskou 22:

… sestoupil Jóšafat, král judský, ke králi izraelskému … Jóšafat izraelskému králi řekl: “Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo.” Izraelský král shromáždil proroky, na čtyři sta mužů, a řekl jim: “Mám jít do války proti Rámotu v Gileádu nebo mám od toho upustit?” Odpověděli: “Jdi, Panovník jej vydá králi do rukou.” Ale Jóšafat se zeptal: “Cožpak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho?” Izraelský král Jóšafatovi odpověděl: “Je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Míkajáš, syn Jimlův.” Jóšafat řekl: “Nechť král tak nemluví!” Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl: “Rychle přiveď Míkajáše, syna Jimlova.” Král izraelský i Jóšafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečeni, na humně u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. … Posel, který šel zavolat Míkajáše, mu domlouval: “Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich; mluv o dobrých věcech.” (2.5-10.13)

Míkajáš měl správnou odpověď: “Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin.” Ale mezi touto odpovědí a jeho vyjádřením před králi a proroky se Míkajáš změnil. Řekl králi: “Vytáhni, budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou.”

Král ho okřikl: “Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?” (16) Všimni si slova „kolikrát“ (tedy více než jednou).

Míkajáš tedy odpověděl: „Dobře, povím ti to. Tvůj plán není od Boha. Jestliže vyjdeš do války nezvítězíš a lid bude rozprášen.“

Izraelský král řekl Jóšafatovi: “Neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo?” (18)

Potom jiný prorok, který se považovat za ostrého chlapíka, vystoupil a Míkajáše udeřil! Ironicky se vysmíval “Kudy přešel Hospodinův duch ode MNE, aby mluvil skrze TEBE?” (24) Pokoušel se také Míkajáše zastrašovat, ale Míkajáš necouvnul. Řekl:“Co jsem pověděl, to se stane.“

Potom se král Izraele opravdu rozzuřil! Přikázal: “Odveďte ho, než udělá ještě něco jiného. Do vězení s ním! Ať mi zmizí z očí! Svažte ho!“

Náboženští politikové tě SVAZUJÍ. abys nemohl plynout v DUCHU. Nedovolí ti říkat pravdu způsobem, jak ti Bůh řekl, abys ji říkal. Chtějí, abys věci pouze naznačoval, dával jen návrhy.

Míkajášovo proroctví se splnilo: král Izraele byl ten den zabit v bitvě (35). Tatáž věc se dnes děje v mnoha náboženských kruzích na světě: vedoucí, kteří hrají náboženskou politiku, nedovolují služebníkům svobodně kázat Evangelium.

Nedovolí prorokům prorokovat slovo od Pána, jestliže to vždy není požehnání, požehnání, požehnání a zase požehnání.

Nedovolí nikomu přinášet Boží slovo k nápravě.

Nedovolí nikomu přinášet moc usvědčení, která obrací lidská srdce k Bohu.

Chtějí pouze věci, které vzbudí v lidech radostné emoce, takže si budou myslet, že je s nimi vše v pořádku a při tom to tak nebude.

Prorok Jeremjáš tou samou situací ODHALIL náboženské politiky (Jer 23). Řekl: „Vy povolní proroci – říkáte jen: Pokoj! Pokoj! A zatím žádný pokoj není. A Bůh je proti vám!“ (Raději bych byl, kdyby se na mne zlobil člověk, než Bůh!)

Jeremjáš řekl: „Vy prorokujete věci ze svého vlastního srdce. Říkáte, že jste měli vidění, a přitom to bylo z vaší vlastní HLAVY. Říkáte lidem, že přichází pokoj, a zatím přichází BOJ. A říkáte lidem, že jsou v pořádku, zatímco všichni se provinili uctíváním majetku.“

„Prorokujete špatně – ze svého vlastního srdce místo ze srdce nebes.“ Bůh říká: „Jsem proti vám a budete souzeni.“

Jeremjáš řekl lidem, aby neposlouchali tyto falešné proroky. Ale Jeremjáš se zde nezastavil, dostal se dokonce až na pastýře. Řekl: „Vy pastýři nenavštěvujete ovce. Nekrmíte ovce. Nestaráte se o ně. Zneužíváte je. Běda vám!“

Náboženská politika ničí vztah člověka k jeho sboru. Ten se stále více stará spíš o svoji pověst než o život svých ovcí.

Jednal jsem s několika takovými politiky za zavřenými dveřmi. Řekl jsem jim: „Kdo si myslíte, že jste – Bůh? Chodíte v Hollywodském křesťanství. Ujišťujete se o tom, že vaše účty jsou zaplaceny, ale nemáte žádnou opravdovou starost o svůj lid!“

Bůh nemá žádné SUPERHVĚZDY, má pouze SLUŽEBNÍKY. Když služebník dělá svou práci, Bůh ho podporuje. Ale bez ohledu na to, jak velikým se může stát jeho jméno, služebník bude mít moc vycházet vstříc lidským potřebám a pomáhat lidem, když budou mít trápení. To je to, pro co jsou dary Božích služeb určeny.

Znaky náboženských politiků

Dovolte mi teď uvést několik znaků náboženských politiků:

1. Náboženští politici se snaží zalíbit lidem. Mají více starostí o to, co o nich říkají lidé, než o to, co o nich říká Bůh.

V Ga 1,10 se říká: Získávám si teď lidi, nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok.

Poznal jsem mnoho velkých služeb, které „zemřely“ dříve, než se narodily. Proč? Protože se ti nemůže dařit světským způsobem v Božím království. Bůh nepokládá svoji slávu na lidi, kteří ho netěší. Jinými slovy: nemají žádnou moc.

Náboženští politici jsou manipulativní, přivazují tě k sobě. I v tuto hodinu mnozí svazují mladé Boží služebníky i velké Boží lidi, takže nemohou plynout pod největším pomazáním, které kdy svět viděl. Zadržují průlom probuzení!

Ti, kteří jsou ve službě, musí být a zůstat svobodní od této manipulace! Ačkoliv, není nic špatného na tom, když se poddáváš církvi a jejím vedoucím, jestliže se tě nepokoušejí manipulovat.

Učme se rozpoznávat úskoky ďábla, říká Pavel říká ve 2K 2,11: … abychom nebyli oklamáni od Satana; vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy.

2. Náboženští politici se snaží získat vliv – skrze svoje styky a skrze to, co vykonali. Stále se strachují o svoji pověst a o to, jak je druzí vidí.

Myslí si, že je to s nimi dobré, protože vypadají bystře. Myslí si, že když vypadáš NAVENEK, že je s tebou všecko v pořádku, je tomu tak i duchovně. Vypadají báječně v duševní oblasti, mají všechno, co nosí první třída. Ale první třída není nezbytně třída Ducha svatého! Ano, je důležité dobře se oblékat, ale věř mi, nejdůležitější je mít správný vztah s Pánem.

Náboženští politici vždy mluví o sobě a „jejich“ službě. „To moje, já osobně a Já“ to je jejich trojice.

Pokoušejí si získat vliv poplácáváním se po ramenou s důležitými lidmi. Myslí si: „Kdybych se jen dostal těsně k tomuto známému služebníku, on uvidí moje obdarování a spojí mě s těmi pravými lidmi.“ JEDINÉ SPOJENÍ, KTERÉ POTŘEBUJEŠ, JE SPOJENÍ S BOHEM! Když Bůh uzná za vhodné spojit svoje služebníky, připojí tě. Nezkoušej to tak udělat ty. A jestliže to tak děláš, jsi v náboženské politice.

Chci slavná spojení – spojení, jež jsou dosažena Duchem svatým a v Duchu svatém. Bible říká, že je to Bůh, který přivádí jednoho k vyzdvižení a jiného k pádu. Jedinou příčinou toho, že bys padl, je, že bys dělal něco špatného – třeba, že by ses stal náboženským politikem.

BUH NENÁVIDÍ NÁBOŽENSKOU POLITIKU! Až se dostaneš do nebe, nebudou tam žádné volby. Plyneš v Duchu a podrobuješ se!

Ptal jsem se jednou Boha: „Co je to náboženská politika a jak lze do ní vstoupit?“ On odpověděl: „Když poprvé vyjádříš domněnku o něčem, co není tvojí záležitostí, vstupuješ do politické arény. Dokonce, jestliže to je tvoje záležitost a ty ji nevyjádříš správně, vstupuješ na scénu náboženské politiky.“ Jinými slovy, když nechceš politikařit, drž jazyk za zuby!

Když jsem po šest let studovat historii Církve, naučil jsem se, že ti, kteří byli nejtišší, měli nejvíce moci. Lidé, kteří mají vždy o něčem nějaké mínění, jsou obyčejně špatného ducha. Nazývá se duchem všetečnosti.

3. Náboženští politikové dělají kompromisy se svým povoláním a pomazáním, aby si udrželi souhlas lidí a jejich podporu. Budou „ředit“ to, o čem ví, že je pravda.

Raději budu okoušet Boží pomazání na svém kázání, než se dívat, jak pokyvuješ hlavou a říkáš: „Amen“, nebo se spoléhat na to, co dáš do sbírky. Tvoje peníze mě nepozdvihnou ani nepoloží. Bůh je můj zdroj. On mě povolal a ne ty.

Ačkoliv je pravda, že ti, kteří jsou ve službě, musí chodit v lásce, nesmějí nikdy dělat kompromisy ve svém povolání nebo pomazání. Pracuj pod svým pomazáním do jeho plné síly, aby lidé přijímali jeho maximální užitek.

4. Náboženští politikové jsou notoričtí podvodníci a lháři. Mají dvě tváře, jsou bezzákonní a falešní. Náboženští politikové ti budou lichotit do tváře a bodnou tě do zad, nebo se pokusí dostat se výš přes tvoji církev nebo službu.

Můžeš něco říkat v rámci PŘIROZENÉHO dění, ale zastávat při tom mylné stanovisko v DUCHOVNÍ sféře. Náboženští politikové jsou bezbožní, protože působí v OBOU sférách. Jsou jak intelektuální, tak duchovní.

5. Náboženští politikové jsou lační po moci. Nezaplatí takovou cenu, aby dostali opravdovou moc od Boha. Jsou rádi vlivní. Rádi řídí a vládnou. Protože se ZDAJÍ být úspěšní a vědí, jak na to, věří, že jejich výkony jsou ukazatelem Božího potvrzení. Ale to, s čím Bůh opravdu souhlasí, je mít Ducha, duši a tělo v takovém souladu, že jsou schopny plynout v souladu s Duchem svatým.

Je ještě jeden důvod, proč tě mocichtiví lidé začnou obviňovat z práce s falešnými duchy, když začneš jednat ve sféře zázraků. Budou namítat: „Já jsem tu k tomu, abych to dělal a pokud Bůh NĚKOHO použije, použije určitě mě.“

Bible říká ve Fp 2,3: Nic nedělejte z řevnivosti ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.

Náboženští politikové milují marnomluvnost a okázalost. Ta je smyslná, tělesně okouzlující druhé lidi.

6. Náboženští politikové přesvědčují svoje následovníky, aby pracovali ve jménu Boha, ale oni dělají svou práci lidskou námahou a silou, ne z vůle nebo moci Boží. Bible říká: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. (Ž 127,1; srov. Mt 15,13) I v tento čas mnoho služeb vnitřně odpadává. Brzo to bude evidentní dokonce i v přirozené oblasti a oni se zhroutí před rozbřeskem soudného dne.

Nebuď užaslý, až se některé z těchto náboženských struktur zhroutí, protože jestli nebyly založeny a stavěny v Duchu Božím, neobstojí v bouřích, které přicházejí.

Rád to uvádím tímto způsobem: Bůh nepovolal Noeho, aby stavěl přepychový křižník. Ani nechtěl, aby Noe postavil hrubý vor. Bůh mu řekl, aby postavil ARCHU, která by přežila vlny a bouři.

Mnoho těch, kteří jsou postaveni do služby, dnes staví přepychové křižníky. Jiní jsou zas tak líní stavět, že jediné, co mají, je hrubý vor a diví se, proč je Bůh nemůže použít. Je to proto, že nestavějí podle vůle a z moci Boží, ale z lidské touhy a s lidským úsilím.

Když se někdo bude pokoušet žít v oblasti Ducha lidským úsilím, nebude to fungovat. Viděl jsi někdy ty, kteří zkoušejí „vyrábět“ falešná znamení a zázraky? Někdy cítím lítost nad těmi, kteří jsou tělesně postiženi. Přicházejí do církve a ti, kteří jsou ve službě, se je pokoušejí přimět k chůzi, ale žádné pomazání k jejich uzdravení není přítomno, protože služebník se nemodlil za to, aby vůbec nějaké obdržel. Namísto toho, aby hleděl k nebi, sledoval televizi nebo hledal někoho, kdo by ho povýšil. Když se potom nic nestane, obviňuje toho chromého, že nemá žádnou víru!

Dám vám otázku: Mohla Kathryn Kuhlmanová pomoci vstát skoro 10 000, z nichž mnozí byli skeptici, s negativním postojem, hledači kuriozit, nebo posedlí ďáblem, a ačkoliv tam seděli bez trochy víry, dostalo se jim uzdravení? Jejich uzdravení nezáleželo na jejich víře. Dělo se tak proto, že slečna Kuhlmanová poslouchala Boha a chodila ve slávě.

Kdokoliv může vystoupit a jeho projev může znít duchovně, ale jenom ti, kteří hledají Boží tvář a modlí se, vystoupí se Slovem od Pána. Ve své službě potřebuješ takovou MOC, že když mluvíš, je to Bůh, kdo mluví, ne ty se svým malým sedmi-bodovým kázáním o prosperitě.

Když nedostáváš pravou slávu, nebuď ve službě. Jestliže nedostáváš opravdovou moc, nic se nestane. Jestliže nedostáváš pravé slovo od Boha, nemůžeš NIC říct. Vůbec se nepokoušej nikoho přesvědčit, že jsi v hluboké duchovní sféře, když jsi jen v mělké.

Někteří lidé se snaží jednat, jako kdyby byli vedeni Duchem. „Ano – slyším a budu poslušný“, říkají zbožně. Potom se obrátí a zeptají se: „Kdo mi dá 20 dolarů, kdo mi dá 50 dolarů?“ Potom ti začnou vykládat vzlykavé příběhy o neexistujících sirotčincích a o jiných svých plánech. Později přijde do města skutečný Boží služebník, který nežebrá a lidé už nemají co dát a diví se, když nedostávají za své dary odměnu. Předpokládá se, že synové Boží jsou vedeni jeho Duchem.

Byl jsem na shromážděních, kde byly přijímány návrhy a plány a Bůh mi říkal: „Nejsem u toho, nedávej.“ Řekl jsem: „Ale Pane…“ (Chceš se zúčastnit, abys vypadal dobře. Když tvůj přítel dal 500 dolarů, měl bys dát tedy 1000 dolarů. To je způsob jednání náboženských politiků.)

7. Náboženští politikové se obklopují „Přitakávači“. Bojí se, k že když ostatní nepotvrzují to, co se říká, nebudou v Boží vůli. Nemám rád „Přizvukovače“. Není v nich žádná moc. Ti, kteří hledají opravdovou radu, ji nemohou najít mezi „Přizvukovači“.

Ale náboženští politikové se obklopují slabými lidmi, kteří toho mnoho nevědí. Takže když řeknou: „Bůh mi řekl, aby se to udělalo tak a tak,“ jejich přizvukovači řeknou: „To je pravé, souhlasím s tebou.“ Jestliže někdo vznese pochybnost, vadí jim to, i když má pravdu. Potom zkoumají, proč je jejich organizace neúspěšná.

8. Náboženští politikové obviňují ty, kteří žijí podle Božího Slova a kážou pod pomazáním Ducha, z drsnosti, arogance a povyšování, nechození v lásce. Proč? Protože náboženští politikové nemají rádi konfrontaci, mají rádi souhlas.

Nemají rádi lidi, kteří kážou pravdu směle, bez obalu a přesně. Pravda je straší. Usvědčuje je. Nechtějí slyšet Boží autoritativní příkazy od Božích mužů a žen. Dávají přednost mírným humanistickým služebníkům, kteří předkládají „návrhy a podněty“. Chtějí, aby ti, kteří jsou ve službě, chodili v humánních sympatiích, ne v lásce Boží, ve které je pravda. Ježíš přišel uzdravovat ty, jejichž srdce byla zlomená, vysvobodit zajatce a osvobodit lidi. Ale náboženští politikové si tě drží přivázaného k sobě a závislého na sobě. To je důvodem, proč církev může padnout, když Boží člověk odchází ze scény. Církev byla závislá na člověku, nebyla postavena na Skále Ježíše Krista. Nestavějte církev nebo službu na osobnosti, stavějte ji na Skále, Ježíši Kristu.

Náboženští politikové tě chtějí také učinit závislým na jejich souhlasu. Rádi sedávají na velkém soudcovském křesle. Po službě si tě vezmou za zavřené dveře a řeknou: „Chceme tě pokárat. Neměl bys užívat slova jako: hřích nebo pokání. Jsme staří, jsme u toho mnohem déle než ty, a chceme ti pomoci.“

Někdo řekne: „Jsem nějak zneklidněn z tvé služby.“ Jiní se pokusí lstivě přiblížit: „Chceme ti JEN pomoci, kdybys přišel a podřídil se našemu úřadu, mohli bychom ti pomoci k velikosti.“ Oni přitom NEJSOU v žádné službě. Jiní ti budou lichotit a pokusí se tě přimět k tomu, abys s nimi souhlasil v jejich postoji proti nějakému jinému služebníku (Dotýkají se pomazání – viz Ž 105,15).

Jestliže mladí služebníci nerozpoznají v těchto slovech útok od ďábla, může je to zadržet, nebo totálně zničit jejich službu, protože ve slovech je veliká moc.

9. Náboženští politikové nejsou nikdy upřímní, dokonce ani ke svým blízkým přátelům. Obklopuje je vždy atmosféra přetvářky, předvádějí se. Nemohou být nikdy sami sebou. Žijí jiný život za zavřenými dveřmi.

10. Náboženští politikové nedbají na lidi, které zraňují nebo ničí na své cestě k vrcholu, tak dlouho, dokud se tam ONI nedostanou. Budou tě využívat a zneužívat. Ježíš dosáhl vrcholu a přitom pečoval o Židy.

Rád bych položil náboženským politikům několik otázek: „Poté, co dosáhneš vrcholu šlapáním po jiných, kdo budou tví přátelé? Kdo zůstane, aby se s tebou modlil? Jak moc se přitom budeš radovat z úspěchu?“

Nikdy nedosáhneš úspěchu skrze náboženskou politiku. Nikdy nebudeš zcela pevný, a CO KOMPROMISEM ZÍSKÁŠ, ZTRATÍŠ NAVŽDY. Bůh dosud vlastní vrchol hory – a on také vlastní žebřík, který tam dosahuje! K tomu, abys byl opravdu úspěšný, musíš projít Boží služebnickou školou.

Když tvoje motivace není správná, Bůh nemůže přijmout tvůj život jako oběť, která by byla pro něj přijatelná (viz Ř 12). Čistota služby se může navrátit. JE TO JEŽÍŠ a ZNOVA JEŽÍŠ! Není to Ježíš a ty. Je to nic ze sebe samého a všechno z něho. Bůh požehná jen těm lidem, kteří žijí takovým způsobem.

11. Náboženští politikové jsou ŘEČNÍCI a ne MODLITEBNÍCI. Lidé, kteří se modlí, mají slávu, pomazání a moc. Lidé jsou přitahování na jejich shromáždění SLÁVOU, kterou oni přinášejí skrze kázání, ne jejich OSOBNOSTÍ. Sláva, kterou přinášejí, slouží srdcím lidí ve shromáždění bez toho, že by služebník vůbec věděl, co se děje. Služebníci jsou jen dveřmi slávy Boží, která plyne skrze ně – dveřmi, kterými Bůh přichází, aby byl viděn na Zemi a dokazoval svoji existenci v životech lidí.

Na druhou stranu chtějí náboženští politikové jen tlachat, mluvit a rozdělovat. Boha nelze rozdělit na části! Nemá nic na prodej! Buď zaplatíš plnou cenu, nebo nedostaneš pomazání.

Svým povídáním můžeš lidi zmást, ale nemůžeš je tak vést do slávy. Do slávy je můžeš uvést pouze svým kázáním s pomazáním Ducha svatého.

Lidé, kteří se nemodlí, nejsou hodni toho, aby tě poslouchali. Lidé, kteří se nemodlí, nebudou to dělat! Bůh nehledá politika. Hledá vojáka kříže plného modliteb – takového, který se „chopí rohů oltáře“ a zůstane na kolenou, dokud se nebe neotevře a sláva nesestoupí dolů! Musíme ji mít!

12. Náboženští politikové dávají dary, aby zalichotili, a přitom dělají kontrolní vpády do tvého života a služby. Proto jim říkám: Páni Světáci. Někdy lidé dávají velkou část peněz, a myslí si, že je to opravňuje k tomu, aby mohli mluvit do tvého života a služby.

Jako křesťan žiješ ve válce a měl bys být stále na stráži před svým nepřítelem, který má různé převleky. Jestliže se něco zjevuje na tvém „duchovním radaru“ /tvůj duch/, něco tu je. Lidé, kteří žijí ze své hlavy, si neosvojí věci ze svého ducha. Neznají tak dobře Boha, pouze vědí o Bohu svým rozumem. Opravdové poznání Boha přichází ze srdce.

13. Náboženští politikové mluví lži o těch, kteří ohrožují jejich vliv. Může se stát, že budeš kázat a aniž budeš vědět, do čeho jsou lidé zapleteni, můžeš se přímo dotknout jejich hříchů a vystrašit je. To další, co zjistíš, bude, že se pokusí zruinovat tvůj život i službu, obviňujíce tě z věcí, které jsi nikdy neudělal – to všechno proto, že jsi uhodil tak blízko pravdy.

Závěrem – jak můžeš zůstat svobodný od náboženské politiky?

Za prvé, vzdej se veškeré přirozené touhy, aby ses stal proslulým nebo abys shromáždil mnoho peněz. Služba je určena k tomu, aby lidem pomohla nalézt Ježíše a vyrůst do síly. Služba není záležitostí volby, znamená to stát se služebníkem.

V pravý čas, když jsi ve službě věrný, ti Bůh může dát obrovskou službu. Ti, kteří velkou službu NECHTĚJÍ, ji obyčejně DOSTÁVAJÍ. Lidé, kteří jsou svázáni politikou, tomu nemohou rozumět. To je práce Ducha svatého!

Za druhé, drž se mimo náboženské politiky, pamatuj si, že účelem služby je přivádět lidi ke Kristu, Králi králů a Pánu pánů. Tak ať je tvé srdce neustále zaměřeno na Boha. Nepřestávej přivádět lidi k Ježíši.

Také se nenech odradit těmi, kdo zdánlivě rychle získají úspěch politickými metodami. Často jsou ti, kteří platí zákonnou cenu, zbaveni odvahy falešníky, kteří se vykazují nějakým novým „zjevením“, které není biblické, a dokonce pumpují lidi o tisíce dolarů za svoji službu. Když nejsi pozorný, nemusíš cítit, že bys něčeho dosahoval – přesto jsi ale daleko cennější, než tito „raketoví“ služebníci, kteří znenadání explodují a zmizí.

Záleží mi na tom, aby se do Církve dostávala Boží přítomnost. Chci vidět Jeho MOC tak zjevnou, že bude otřásat každým z nás a měnit nás tak, že budeme stále více podobní Ježíši!

Roberts Liardon se narodil v Tulse v Oklahomě. Ve věku osmi let byl znovuzrozen, pokřtěn v Duchu svatém a povolán do služby. Roberts byl zmocněn Pánem k tomu, aby studovat životy velkých Božích mužů a žen, aby poznal, proč se uchýlili a proč padli. Následujících 6 let strávil přípravou na toto povolání a pro vizi, kterou mu Bůh dal. Ještě než dosáhl dvaceti let, Roberts začal kázat a učit v rozličných církvích – denominačních i nedenominačních – Biblických kolejích a univerzitách. V několika uplynulých letech mnoho cestoval po Spojených státech a Kanadě. Misionářské působení ho zavedlo do Afriky, Evropy i Asie. Službou Evangelia a velkým pomazáním od Boha a mocí Ducha svatého Roberts vyzývá lidi k tomu, aby chodili v Duchu.

Český překlad z anglického originálu 1991