Jak budovat sebevědomí svých dětí?

Jak budovat sebevědomí svých dětí?

 

Tvůj životní příklad

 • měj sám zdravé sebevědomí (získáš ho skrze víru v Ježíše, jeho Slovo a zjevení Boha jako nebeského Otce)
 • ukazuj jim, jak velikou hodnotu mají v Božích očích (1Pt 1,18-19)
 • ukazuj jim, že centrem tvého života je Ježíš Kristus a Boží slovo (ne děti!), od něhož se odvíjí naše hodnota a sebevědomí – to je povede od egoismu k zdravému sebepřijetí (Ko 1,15-19)
 • ukazuj na rozdílné hodnoty světa a Božího království – lidé hodnotí očima, ale Bůh hledí k srdci člověka (1S 16,7: L 16,15)

Tvoje srdce

 • měj srdce u dětí (Mal 3,23 -24)
 • miluj je (1K 13,4-8)
 • naslouchej jim (Jk 1,19)
 • měj zájem o to, co prožívají
 • věnuj jim čas
 • důvěřuj jim
 • modli se za ně!

Tvoje slova

 • vyznávej jim svoji lásku (Mt 3,17: 2P 1,17)
 • vkládej do nich pozitivní slovo (Př 18,20-21)
 • nemluv neustále o nedostatcích, ale přednostech dítěte – pomoz mu nalézt jeho vlastní kvalitu a dar
 • nepřipomínej neúspěchy, slabosti a vyznané hříchy (Iz 43,25: Žd 8,12)
 • vyjadřuj jim svůj obdiv, hrdost a úctu

 Tvoje výchova

 • buď shovívavý (netrestej za neúmyslný prohřešek a omyl)
 • vychovávej je – domlouvej a kázni (Př 29,15: Žd 12,5-13: Kaz 8,11)
 • dávej jim jasné a neměnící se hranice a buď důsledný v jejich dodržování
 • rychle vyřeš pocity viny (skrze pokání, omluvu, vysvětlení, odpuštění)
 • neupřednostňuj žádné dítě (Ř 2,11)
 • každému dítěti se také věnuj jednotlivě (J 10,3)
 • nezanedbej včasnou a průběžnou sexuální výchovu úměrnou věku
 • vyvaruj se přehnané péče o dítě – nechraň ho před rizikem za zodpovědné jednání a dávej mu svobodu uměrnou věku (Žd 5,8: L 15,11-13)