Jak budovat sebevědomí svých dětí?

Jak budovat sebevědomí svých dětí?

 

Tvůj životní příklad

  • měj sám zdravé sebevědomí (získáš ho skrze víru v Ježíše, jeho Slovo a zjevení Boha jako nebeského Otce)
  • ukazuj jim, jak velikou hodnotu mají v Božích očích (1Pt 1,18-19)
  • ukazuj jim, že centrem tvého života je Ježíš Kristus a Boží slovo (ne děti!), od něhož se odvíjí naše hodnota a sebevědomí – to je povede od egoismu k zdravému sebepřijetí (Ko 1,15-19)
  • ukazuj na rozdílné hodnoty světa a Božího království – lidé hodnotí očima, ale Bůh hledí k srdci člověka (1S 16,7: L 16,15)

Tvoje srdce

  • měj srdce u dětí (Mal 3,23 -24)
  • miluj je (1K 13,4-8)
  • naslouchej jim (Jk 1,19)
  • měj zájem o to, co prožívají
  • věnuj jim čas
  • důvěřuj jim
  • modli se za ně!

Tvoje slova

  • vyznávej jim svoji lásku (Mt 3,17: 2P 1,17)
  • vkládej do nich pozitivní slovo (Př 18,20-21)
  • nemluv neustále o nedostatcích, ale přednostech dítěte – pomoz mu nalézt jeho vlastní kvalitu a dar
  • nepřipomínej neúspěchy, slabosti a vyznané hříchy (Iz 43,25: Žd 8,12)
  • vyjadřuj jim svůj obdiv, hrdost a úctu

 Tvoje výchova

  • buď shovívavý (netrestej za neúmyslný prohřešek a omyl)
  • vychovávej je – domlouvej a kázni (Př 29,15: Žd 12,5-13: Kaz 8,11)
  • dávej jim jasné a neměnící se hranice a buď důsledný v jejich dodržování
  • rychle vyřeš pocity viny (skrze pokání, omluvu, vysvětlení, odpuštění)
  • neupřednostňuj žádné dítě (Ř 2,11)
  • každému dítěti se také věnuj jednotlivě (J 10,3)
  • nezanedbej včasnou a průběžnou sexuální výchovu úměrnou věku
  • vyvaruj se přehnané péče o dítě – nechraň ho před rizikem za zodpovědné jednání a dávej mu svobodu uměrnou věku (Žd 5,8: L 15,11-13)