POROD – Kapesní průvodce porodem pro křesťanské manžele

POROD – Kapesní průvodce porodem pro křesťanské manžele

 

V době kolem porodu většinou dítě váží od 2 do 4 kilogramů. Kosti hlavy zůstávají měkké a pružné, aby dítě mohlo projít porodními cestami. Dítě „klesá“, hlavička se dostává do spodní části pánve, vše je připraveno k porodu. Porod může začít kontrakcemi, protržením vaku s plodovou vodou, nebo se může objevit hlenová zátka.

 

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou … (Iz 43,2)

 

MŮJ VELIKÝ LÉKAŘ

Ty mě předcházíš i následuješ.

Položil jsi žehnající ruku na mou hlavu

(když jsem šel).

Vedu tě za pravici, já Hospodin Tvůj Bůh,

a říkám ti: „Neboj se, Já jsem tady, abych ti pomáhal.“

(podle Ž 139,5; Iz 41,13)

 

Při porodu tvého dítěte budou asistovat dva lékaři. Jeden z nich je porodník. Druhý je ten, jehož Písmo nazývá „Velkým lékařem“. Jak je to příjemné vědomí, že kromě rukou tvého lékaře jsou tu jemné milující duchovní ruce, které povedou tvé dítě porodními cestami do našeho světa. Dva verše ze Žalmů ilustrují roli Hospodina při rození dětí, zvlášť jasně to můžeme vidět při čtení v původním jazyce, v hebrejštině.

 

V Žalmu 22,10-11 David říká: „Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.“ V tomto verši je použito hebrejské slovo „garah“, což znamená „táhnout, oddělit od …, odříznout (odstřihnout)“. Bůh je zde vyobrazen jako kvalifikovaný porodník, který jemně odděluje dítě od matky a dokonce odstřihává pupeční šňůru.

 

V Žalmu 71,6 čteme: „Na tebe jsem zpolehl hned od života, z břicha matky mé ty jsi mne vyvedl, v tobě jest chvála má vždycky. (Kral.)“ V tomto případě je použito hebrejské slovo „goach“, které znamená „pracuje, aby (něco…) přenesl vpřed“. Bůh bude pracovat s tebou během tvých porodních bolestí a porodu. Začátek tohoto verše ukazuje zvláště dojímavou scénu, jak Bůh, velký lékař, vyzvedává novorozeně. Bůh není pouze přítomen, když jeho dcery rodí, on jejich bolestem rozumí. Izajáš 42,14 nám říká, že Hospodin zakouší porodní bolesti, když se namáhá, aby přivedl k bytí duchovní děti.

 

Jako dítě Boží již nežiješ pod prokletím, způsobeným svévolí, hříchem a pádem člověka (Gn 3,16). Věříme, že by porod i před pádem člověka musel být namáhavou prací, avšak bez utrpení a zlých komplikací. Věříme, že všechny porodní komplikace Ježíš vzal na sebe na kříži. Písmo říká: Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.’ To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. (Ga3,13-14) Proto je potřeba se na porod připravit i duchovně: posvětit svůj život, zlomit jakékoliv kletby a místo strachu důvěřovat Božímu slovu. Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: “V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.” (Iz30,15)

 

Porod je námaha, dřina a těžká práce. Vyžaduje to sílu: soustředit se na techniku dýchání, nestarat se o to, co přijde v příštím okamžiku a tlačit v pravý čas! Avšak namísto strachu z této nové zkušenosti, která je před tebou, vyhlížej velikou radost a výsledek porodu. Ježíš řekl:Váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. (J16,20b-21)

 

Dále následuje obecný průvodce celým porodem. Moudrá žena se připraví na rozličnosti, které mohou během porodu nastat. Tvůj porod může být relativně krátký, nebo značně dlouhý. Vystřelující bolesti mohou být soustředěny v břichu nebo v kříži. Můžeš mít neodolatelnou chuť tlačit a nebo takovou potřebu nebudeš mít vůbec. Můžeš rodit přirozeně, nebo se rozhodnout pro použití mírných anestetik (léků pro tišení bolesti). Ačkoliv máš mnoho společného s ostatními těhotnými ženami, tvá práce k porodu a tvůj porod budou jedinečné, stejně jako miminko v tobě!

 

ZÁZRAK ZROZENÍ

 

1.       PRVNÍ FÁZE PORODU

 

Zahlazení a rozšíření – děložní krček (cervix) se ztenčuje a otvírá

 

Fyzické znaky a změny: objevuje se růžová nebo červená hlenovitá zátka (výtok), možná zádové bolesti, možná protržení blan, pravidelné děložní stahy, které rostou v síle, časnosti a trvání.

 

Emoce: vzrušení, očekávání, radost, energické a rázné chování.

 

Role ženy (manželky): jak vzrůstá potřeba, začni dýchat se stahy. Zůstávej klidná, pokojná, když jsi v porodnici přijatá a připravovaná.

Používej relaxační cviky (celého těla).

Měň polohu každou půlhodinu.

Vyprazdňuj se každou půlhodinu.

Co nejvíce, jak jen to je možné, odpočívej mezí kontrakcemi.

Raduj se! Konečně přichází chvíle, kdy přijmeš dar – dítě, které je uvnitř.

 

Role muže (manžela): upozorni lékaře a podle jeho instrukcí vezmi ženu do porodnice.

Upozorni modlitební partnery a nejbližší příbuzné.

Ujisti se, že má tvá žena pohodlí.

Uklidňuj a povzbuzuj ji.

Připomínej jí, ať mění polohu a vyprazdňuje se.

Polož jí chladnou látku na čelo, dotýkej se jejích rtů ledem (většina nemocnic nedovoluje ženě pít).

Hlaď nebo tři její záda, zlehka masíruj křížovou oblast, pokud jí to pomáhá.

Kontroluj s personálem postup porodu po každé prohlídce.

Modli se za ni, přednostně nahlas.

Čti jí z Božího slova.

 

Zaslíbení k proklamaci: Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. 29,11) – Budu rodit v síle a pokoji Hospodina, svého Boha!

 

2.       PŘECHODOVÁ FÁZE

 

Cervix se rozšíří ze 7 na 10 cm..

 

Fyzické znaky a změny: (můžeš pociťovat některé nebo všechny) stále silnější kontrakce, možná zádové bolesti, nebo bolesti v podbřišku, zvedání žaludku, slabost, nutkání tlačit, zardělá tvář, třesavka (chlad, mrazení).

 

Emoce: ve 3–4 cm se stáváš více vážná a možná si už nechceš dál povídat; v 8–10 cm je těžší se soustředit, možná cítíš obavy, můžeš být podrážděná, vznětlivá.

 

Role ženy: dýchání – používej cviky přechodu (prodýchávej namělko chvíle v kontrakcích, kdy se chce moc tlačit).

Uvolňovací cviky (břišní stěny) – spoléhej se na manželovu pomoc.

Odpočívej, kdykoliv to bude možné (možná ti bude nabídnuta malá dávka léků, jako Demerol 50 mg nebo Pethedine 50 mg, aby ti pomohly k uvolnění).

Často pokračuj ve změnách polohy a ve vyprazdňování.

Vyhlašuj Boží pokoj, pamatuj na Boží přítomnost.

 

Role muže: sleduj a měř stahy, označ vždy začátek dalšího.

Řiď dýchací a uvolňovací cviky (dýchej se ženou) a připomínej jí, ať hluboce dýchá mezi stahy.

Zkus masáž zad nebo tlak v oblasti křížové.

Povzbuzuj ji, ujisti ji, že jí to jde dobře.

Jednej jako prostředník mezi svou ženou a personálem; chraň ji před zmatkem.

Dej jí ponožky a přikrývky, je-li zimomřivá.

Řekni sestře, když žena cítí potřebu tlačit, povzbuzuj manželku, musí-li čekat.

Pokračuj v přímluvách za ženu i dítě.

 

Zaslíbení k proklamaci: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.« (Iz41,13)

 

3.       TLAČENÍ

 

Začátek druhé fáze porodu, matka spolupracuje s děložními svaly při protlačování dítěte dolů porodními cestami.

 

Fyzické znaky a změny: velmi silné nutkání tlačit, tlak hlavičky v pochvě, pocit horka, možná třesavka.

 

Emoce: úleva, že nyní můžeš tlačit, netečnost mezi stahy, opět roste vzrušení.

 

Role ženy: zaujmi pozici k tlačení – zhluboka se 2x nadechni a ještě jednou, zadrž dech a tlač dolů.

Spolupracuj s doktorem, pokud potřebuješ přestat přechodně tlačit, použij „cvik supění“ = „psí“ povrchní dýchání.

Odpočívej mezi stahy.

Spoléhej se na Hospodina a jeho sílu.

 

Role muže: drž svou ženu kolem ramen, nejsou-li k dispozici podpěrky.

Připomínej jí, ať odpočívá mezi tlačením.

Dýchej s ní, utěšuj ji.

Říkej jí, jak to dělá dobře, pobízej ji dál!

 

Zaslíbení k vyznávání: Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. (Fp 4,13)

 

4.       POROD DÍTĚTE

 

Fyzické znaky a změny: „špendlíky a jehličky“ – pocit, když se vulva napíná, porodní „východ“ se stává necitlivým (lékař může dát lokální umrtvení), nepohodlí a nepříjemnosti se stávají menší, než byly během rozpínání a tlačení.

 

Emoce: vzrušení, „přece jen“ pokoj, smích nebo pláč z radosti, úcta a vážnost.

 

Role ženy i muže: dívejte se na porod dítěte, radujte se z toho!

Tvá těžká práce je za tebou!

Povzbuzujte se vzájemně!

Poslouchejte první křik!

 

5.       POROD PLACENTY

 

Třetí fáze porodu – placenta se odděluje od děložní stěny a pohybuje se dolů porodními cestami.

 

Fyzické znaky a změny: jedna nebo více závěrečných kontrakcí, zašití episiotomie (nástřihu hráze), možná cítíš hlad nebo žízeň okamžitě, jakmile je „úkol“ splněn.

 

Emoce: obrovská radost, vzrušený hovor, pravděpodobně mocně probuzené city s obnovující se energií.

 

Role ženy: Pochovej si a raduj se ze svého novorozeněte (mnohé porodnice doporučují bezprostředně přiložit ke kojení).

Poděkuj svému muži za pomoc.

Poděkuj lékařům a sestrám.

Chval a děkuj Pánu!

Ulož se k pokojnému spánku.

 

Role muže: pogratuluj své ženě za dobře udělanou práci.

Pochovej si a raduj se ze svého nového miminka.

Chval a děkuj Pánu!

Dohlédni na svou ženu až do místnosti, kde se bude zotavovat po porodu.

Zatelefonuj důležité oznámení.

Dopřej si zasloužený odpočinek.

 

Váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. (J16,20b-21)

 

Boží zaslíbení k porodu:

 

Váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. (J16,20b-21)

 

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. 29,11)

 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.« (Iz41,13)

 

Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. (Fp 4,13)

 

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.” (Iz43,1-2)

 

Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.139,5)

 

Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.22,10-11)

 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!103,1)

 

Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď.18,29Kral.)

 

Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále. (Kral: Na tebe jsem zpolehl hned od života, z břicha matky mé ty jsi mne vyvedl, v tobě jest chvála má vždycky.)71,6)

 

Moje osobní zaslíbení z Písma k porodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno podle různých materiálů, Křesťanské společenství Juda Mělník 2007