Neviditelní vykonavatelé vašich modliteb

  

Neviditelnými vykonavateli vašich modliteb jsou Boží svatí andělé. Písmo učí, že jejich celkové množství nedokáže člověk spočítat (Heb 12,22). Jsou stvořenými bytostmi, a tak je jejich hlavním úkolem klanět se Kristu a sloužit Mu (Heb 1,4.6-7). Potom také mají sloužit „těm, kdo mají dostat za dědictví záchranu“ (Heb 1,14). Andělé se hluboce zajímají o všechno, co se nás týká, protože jsme důležití pro Ježíše Krista. Jsme Jeho církví a nevěstou.

 

Jak andělé pomáhali při vyslyšení modliteb v biblické době

 

Bible učí o tom, jak Bůh svoje anděly používal při vyslyšení modliteb mnoha velkých biblických hrdinů. Když se Abraham modlil za svého synovce Lota, který v té době žil v pohanské Sodomě, Bůh poslal anděly, aby Lota zachránili před zničením města (Gn 19). Jákob se bezpochyby usilovně modlil, když utíkal od svého tchána Lábana poté, co mu Bůh řekl, aby se vrátil ke svým příbuzným (Gn 31,3.11-12). Bůh poslal skupinu andělů, aby ho chránili (Gn 32,2-3). Když Elijáš utíkal před hněvem Jezabel, ve svém zoufalství se modlil a Bůh dvakrát poslal své anděly, aby mu přinesli potravu (1Kr 19,5.7). Když Elíšu obklopilo nepřátelské vojsko, Bůh poslal k jeho ochraně zástupy andělů (2Kr 6,17).

 

Když se Chizkijáš a Izajáš modlili a úpěnlivě volali k nebesům, Bůh poslal anděla, aby vysvobodil Jeruzalém z rukou nepřátel (2Pa 32,20-21). Poté, co byl do lví jámy svržen Daniel, bojovník na modlitbách, dosvědčil: „Můj Bůh poslal anděla a zavřel ústa lvům“ (Da 6,22). Když se Daniel snažil porozumět vidění, Bůh poslal Gabriela, aby mu je vysvětlil (Da 8,15-16). Daniel se znovu modlil a postil a znovu byl k němu poslán Gabriel (Da 9,3.20-23). Při jiné příležitosti se modlil a částečně postil tři týdny; tentokrát Gabriel Danielovi řekl, že mu navzdory démonské opozici přinesl poselství s pomocí Míkaela (Da 10,2.13). Jeden z Božích andělů přinesl odpověď proroku Zacharjášovi během vidění a modlitby (Za 1,8-9).

 

V době Nové smlouvy poslal Bůh anděla k Zacharjášovi, otci Jana Křtitele, aby mu řekl, že jeho modlitba za syna byla vyslyšena (L 1,11-13). Andělé také přinesli zprávu o Ježíšově vzkříšení ženám, které přišly k Jeho hrobu (Mt 28,5). Když Ježíš vystoupil do nebe, mluvili s Jeho učedníky dva andělé (Sk 1,10-11). Když velekněz nechal uvěznit apoštoly, Bůh poslal anděla, který otevřel dveře vězení a řekl jim, aby zvěstovali evangelium (Sk 5,19-20). Během probuzení v Samaří řekl anděl Filipovi, aby šel na jih k cestě do Gázy, kde se pak setkal s etiopským eunuchem a svědčil mu (Sk 8,26). Nějaký anděl se také bezpochyby podílel na jeho zázračném přenesení na místo další misie (verše 39-40).

 

Když se církev modlila za Petra, který byl ve vězení, Bůh poslal anděla, který otevřel dveře a vyvedl ho ven (Sk 12,5-10). Během dlouhé a hrozné bouře na Středozemním moři, kdy Pavel a ostatní lidé na lodi téměř přišli o život, anděl poslaný od Boha Pavla ujistil, že v odpověď na jeho modlitby budou všichni na palubě zachráněni (Sk 27,23-24). Není pochyb o tom, že se na břeh dostali živí s pomocí andělů. Když se Jan během svého vyhnanství na ostrově Patmos modlil, Bůh poslal anděla, který mu dal vidění zaznamenané v knize Zjevení (Zj 1,1).

 

Není pochyb, že během biblické doby andělé jednali mnohem častěji, než si uvědomujeme. Ježíšovi se také dostalo jejich pomoci. Víme, že přinejmenším dvakrát přišli andělé, když se modlil, posilovali Ho a sloužili Mu (Mt 4,11; L 22,43). Bible naznačuje, že andělé stejně jednají dnes.

 

Pro anděly jsme důležití

 

Měli byste se radovat z úžasné věci – nikdy nejste sami. Zdá se, že i děti mají své anděly (Mt 18,10). Boží andělé vás neustále sledují (1K 11,10; 1Tm 5,21). Pavel řekl: „Neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem“ (1K 4,9). Andělé z vás ani na okamžik nespouštějí oči. Bezpochyby jsou to právě oni, kdo do Božích knih zaznamenávají všechny vaše myšlenky, slova i skutky (Zj 20,12; Da 7,10) a tak umožňují Bohu, aby vás za vaše modlitby a láskyplnou službu odměnil (1K 3,11-5).

 

Bůh svou přerozmanitou dobrotou vůči nám, svou prozřetelnou péčí o naše životy i na naší službě ukazuje andělům svůj dokonalý plán, svou dokonalou vůli a své dokonalé cesty. Proto se naše životy stávají prostředkem, který pomáhá andělům lépe poznat Boha. „Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá moudrost Boží“ (Ef 3,10). 

 

Andělé obvykle nejsou vidět

 

Bůh ve své nekonečné moudrosti zjevně dává přednost tomu, aby andělé zůstávali skryti lidským očím. Často však poznáváme, že nás Bůh úžasně před něčím ochránil. Jak to Bůh dělá? Pravděpodobně tak, že povolá jednoho nebo více andělů. Dobře si vzpomínám na jeden případ, kdy jsem byl na dovolené z misijního pole. Na cestě do křesťanské organizace v Ohiu se v zatáčce vymklo kontrole protijedoucí vozidlo a začalo se klouzat na mé auto. Těsně před tím, než by do mě narazilo, se náhle vyrovnalo a těsně mě minulo. Když projelo kolem, znovu se začalo nekontrolovatelně klouzat. Okamžitě jsem poznal, že Boží anděl musel kolem mého auta rozprostřít ochranný štít.

 

Při jiné příležitosti přejelo blížící se auto středovou čáru a mířilo přímo na mě. Viděl jsem, jak se řidičova hlava naklání na stranu, jako kdyby usnul nebo byl omámen. Náhle, jako by se jeho volantu chopila neviditelná ruka, auto se zařadilo do svého jízdního pruhu a bezpečně mě minulo. Ke své hrůze jsem viděl, že jeho řidič má zavřené oči. Děkoval jsem Bohu a znovu mi bylo jasné, že poslal svého anděla, aby mě chránil.

 

Někdy andělé vidět jsou

 

Příležitostně však Bůh dovolí, aby Jeho andělé byli na určitou dobu vidět. Když byl Rev. Lawrence Schaper hospitalizován v Jefferson Barracks, vojenské nemocnici v St. Louis ve státě Missouri, cítil se třetí noc po operaci tak špatně, že se modlil: „Pane Ježíši, přijď a stůj dnes v noci při mně.“ Rev. Schaper říká, že viděl, jak do pokoje vstoupil Ježíš se dvěma anděly. Ježíš si sedl na židli a jeden z andělů na jinou. Lawrence řekl: „Ježíši, jsem tolik nemocný, pojď si sednout ke mně na postel.“ Ježíš se posadil vedle něho na postel. Když se Lawrence příští den ráno probudil, nebeské bytosti tam stále ještě byly. Rozloučil se s nimi. „Ježíš do pokoje vstoupil jako první a odešel jako poslední.“ Krize pominula. Dnes, o čtyřicet osm let později, slouží Rev. Schaper ve svých devadesáti dvou letech stále s láskou Pánu.

 

Moje maminka se obrátila jako dítě ve venkovském sboru během zvláštních probuzeneckých shromáždění. Když šla dopředu a klekla si, uviděla vedle sebe anděla. Ve středním věku velice vážně onemocněla. Více než čtyři roky jí sužovaly záchvaty zápalu plic, zánětu pohrudnice, částečné paralýzy a srdečních problémů, jeden za druhým. Během té doby mohla ležet pouze na pravé straně, levou stranu těla měla ochrnutou, nesnesla žádný zvuk – dokonce ani tlumený – a normální světlo. Čtyři roky jsme se doma bavili jen šeptem, zastavili jsme hodiny, aby netikaly, dveře jsme opatřili čalouněním a kolem její postele jsme postavili zástěny z husté tmavé látky, abychom tak zabránili pronikání světla.

 

Jednoho dne maminka cítila, že má požádat rodinu svého bratra a další křesťanskou rodinu, aby se u ní sešly a modlily se za ni. Náhle uslyšela: „Pohleď, otevírají se ti nebeská okna.“ Otevřela oči a uviděla kolem sebe anděly. Náhle se postavila na nohy a byla zcela uzdravena. Poté žila ještě více než třicet let.

 

Když milý bosý indický evangelista Sadhu Sundar Singh bez ohledu na sníh a zimu na větrem ošlehaných pláních Tibetu obětavě zvěstoval evangelium, mnohokrát zakusil nádhernou Boží pomoc a ochranu. Jedním z jeho udivujících zážitků byla návštěva města Rasar. Nejvyšší buddhistický láma dal Singha uvěznit a odsoudil ho za zvěstování Krista k smrti. Hodili ho do hluboké studny bez vody – to byl jeden ze dvou hlavních způsobů popravy.

 

Sundar Singh spadl do jámy připomínající márnici – bylo v ní mnoho kostí a rozkládajících se těl lidí, kteří tam zemřeli předtím. Zdálo se, že se odporný puch v jámě nedá vydržet. Tři dny a noci byl Sundar Singh při vědomí jen částečně. Kamkoli sáhl, nahmatal jen tlející maso. Když se třetí noci modlil, uslyšel, jak se v zámku víka nad jeho hlavou otáčí klíč. S překvapením viděl, že se víko odklápí. V té chvíli někdo zavolal, aby se chytil lana, které se k němu spouští. Udělal to a byl jemně vytažen ven. Jeho zachránce přiklopil víko, znovu ho zamkl a náhle zmizel. Sundar Singh chválil Pána a druhý den znovu začal ve městě kázat. Láma ho nechal znovu zadržet a rozčileně se ptal, kdo ukradl jediný klíč a osvobodil ho. Když klíč hledali, našli ho na lámově opasku. Se strachem před evangelistovým Bohem prosil láma Sundara Singha, aby z města odešel, než je všechny tato ohromná moc zahubí!

 

Boží andělé jsou pro vás důležití

 

Boží andělé jsou vždy k dispozici na Boží zavolání nebo vaši modlitbu. Jsou posíláni, aby pomáhali uskutečňovat záměr, který s vámi Bůh má, zvláště aby vykonávali to, za co se modlíte. Můžeme vždy pravdivě říci, že modlitbu vyslýchá Bůh, neboť andělé jednají v Jeho jménu. Jsou Jeho osobními představiteli. Je-li něco podle Boží vůle, neexistuje omezení v tom, co pro vás mohou udělat. Bůh jich také může posílat tolik, kolik je jich potřeba.

 

Vypadá to, že andělé mohou ze světa duchů přicestovat neuvěřitelnou rychlostí. Nepřekáží jim fyzické tělo, ale je-li to Boží vůle, mohou použít i fyzickou sílu nebo zvětšit vaši sílu (Da 10,18-19; L 22,43). Je-li to Boží vůle, mohou náhle nabýt tělesnou podobu a jednat v ní.

 

Zapamatujete si o andělech následující důležité věci:

 • Boží andělé jsou stále s vámi.
 • Boží andělé mohou kdykoliv jít kamkoliv.Jsou tam, kde je potřebujete, když je potřebujete.
 • Boží andělé jsou na Boží příkaz neustále k dispozici.
 • Boží andělé mají nadlidskou sílu.
 • Boží andělé jsou pravděpodobně hlavními Božími vykonavateli vašich modliteb.
 • Boží andělé s potěšením vykonávají Boží vůli.
 • Boží andělé mají stále za úkol vám pomáhat.
 • Boží andělé vás milují, protože vás miluje Bůh.
 • Kdykoliv můžete Boha poprosit o pomoc Jeho andělů.
 • Boží andělé jsou pouze služebníci, kteří vám byli přiděleni. Nemodlíte se k nim; modlíte se pouze k Bohu a prosíte Ho o jejich pomoc.
 • Boží andělé se s vámi budou radovat v nebi a pravděpodobně vám vysvětlí, jakým způsobem byly při různých příležitostech vyslyšeny vaše modlitby.

Jedním z důvodů, proč byste měli být za pomoc andělů hluboce vděčni, je stálý odpor Satana a jeho démonů proti Boží vůli, Boží službě i Božímu lidu. Útoky na lidstvo, které je objektem Boží lásky a Božích plánů, se Satan snaží Bohu zasadit ránu. Zmobilizovat proti vám své úderné jednotky. Ty se vám neustále protiví a jsou vám daleko větší překážkou, než si uvědomujete (Ef 6,12).

Ale radujte se! Buďte odvážní! Pouze samotný Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Satan je v daném okamžiku pouze na jednom místě. Je závislý na démonech, kteří pro něj pracují.

Bůh má svatých andělů daleko více, než má Satan démonů. Duchovní boj se vyhrává pomocí andělů modlitbou. „Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?“ (Ř 8,31). „Neboj se, protože s námi jich je daleko víc než s nimi“ (2Kr 6,16). „Nebojte se a neděste… S námi je někdo větší než s těmi, kdo stojí proti nám“ (2Pa 32,7).

Andělé a vaše modlitba 

Ať už andělé pomáhají s vyslyšením vašich modliteb na základě speciálního přidělení od Boha, nebo je to prostě jejich běžná povinnost, nemáte o pomoc prosit je. Ve skutečnosti byste se k andělům neměli modlit nikdy. Modlete se k Bohu s vědomím, že můžete vybrat anděly, kteří pomohou uskutečnit věci, za které se modlíte. Za určitých okolností můžete legitimně žádat Boha o pomoc andělů v následujících věcech:

1. V souvislosti se zvěstováním evangelia, s církví a prací misionářů: Můžete se modlit, aby Boží andělé urychlili přidělování různých povolení; aby pomohli se složitou organizační činností; aby zajistili bezchybnou funkci zařízení; aby zprostředkovali přízeň místních úřadů; aby přitáhli pozornost klíčových lidí; aby motivovali lidi k účasti na důležitých shromážděních; aby narušovali opozici nebo umlčeli a odstranili oponenty; aby vám pomáhali odpovídat na otázky a námitky; aby lidem pomáhali překonávat hříšné zlozvyky.

2. V souvislosti s porážkou Satana: Můžete potřebovat pomoc Božích andělů při svazování Satanova vlivu; aby rozložili jeho plány a kontrolovali jeho vliv na určité lidi; aby rozptýlili satanskou temnotu a zaháněli jeho démony; aby křesťanům pomáhali proti pokušením a dali jim moc Satanovi odolat, aby je proti Satanovi a jeho silám sjednotili.

3. V souvislosti s ochranou: Občas je andělská ochrana naprostou nutností. Pod Božím vedením mohou andělé chránit před nehodami, bouřemi a dalšími přírodními pohromami; před hmyzem, divokými zvířaty, bakteriemi a infekcí; před nepřáteli vedenými Satanem nebo před přímým útokem démonů; před Stanovým pokušením. Andělé také mohou dostat moc rozptýlit pozornost vašich nepřátel a způsobit, že si ve chvíli nebezpečí nikdo nevšimne vaší přítomnosti. Pak mohou prozřetelně připravit okolnosti tak, že vám napomohou nepřátelům uniknout.

4. V souvislosti s vašimi osobními potřebami: Potřebu pomoci andělů můžete pociťovat ve velice osobních záležitostech; aby chránili vaše blízké; aby vám pomohli kontaktovat lidi, nacházet řešení, dali vám speciální schopnosti, pomohli vám nalézt, co je třeba; aby vám na pomoc přivedli lidi, aby vás včas probudili, aby vám určité věci připomínali nebo vás na ně upozorňovali; aby vás vedli v obtížných rozhodnutích; aby vám dodávali větší fyzickou sílu, než je vaše vlastní; aby ostatním lidem připomínali, že se za vás mají modlit; aby vám připomínali biblické verše, nebo kde je v Bibli najdete; aby vám pomáhali druhým rozumět; aby bděli nad vaší úrodou a vašim dobytkem (Mal 3,11); aby vám pomáhali s obchodními záležitostmi.

Tento seznam je jen příkladem věcí, ve kterých můžete pomoc andělů potřebovat. Pamatujte, že Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh svatý Duch mohou jednat přímo, ale pravděpodobně nejčastěji jednají ve spolupráci s anděly a využívají jejich služby. Díky Bohu za službu andělů všude tam, kde jste jejich pomoc pocítili. Zástup těchto nebeských vyslanců je vám stále k dispozici, aby se dostavili na místo nebo k člověku, kde jsou zapotřebí. Čekají na to, aby vám mohli pomoci.

 (přepis sedmé kapitoly z knihy Wesleye L. Duewela Zasáhnout svět modlitbou, vydalo Eiréné 1997)