Jak vmodlit svoji rodinu do rodiny Boží

Boží touhy, jeho slovo a jeho způsoby

 

A. Z knihy Zjevení

 

1. Zj 5,9 A zpívají nový chvalozpěv: “Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu.“

2. Zj 7,9 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou.

3. Lidé ze všech národů

Obě tato místa nám ukazují, že před Božím trůnem budou lidé z takových uskupení, jakými jsou tato:

a. Příbuzenstvo

b. Rod

c. Kmen

d. Jazyk

e. Lid

f. Národ, etnická skupina

Příbuzenstvo, rod a kmen – to vše hovoří o rodině. V každé etnické skupině se mluví svými jazyky a v každém národě jsou různí lidé, ale mezi všemi těmito lidmi se nacházejí různé kmeny. Před Božím trůnem budou lidé z každé rodiny! Bůh je Bohem rodin!

 

B. Z listu Efezským 3,14-15

 

Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá RODINA v nebesích i na zemi … (polož důraz na slovo – klekám na kolena)

Pavel viděl, že Bůh chce, aby nebesa byla zaplněna lidmi z každé rodiny, z každého kmene, z každého rodu na zemi. Přijmi Pánovu vizi! Pohleď na to, jaké je jeho srdce! Bůh touží po tom, aby byli v nebi lidé z každé rodiny.

 

C. Z listu Římanům 13,8a

 

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali …

David Wilkerson, zakladatel organizace Teen Challenge, autor knih a mezinárodní řečník prohlásil: „Každý člověk, který je získán na ulici, je nejprve získán na modlitbě.“ Jedním ze způsobů, jak můžeme tento „dluh lásky“ vyrovnat, je přizpůsobit své životy tomuto principu a druhé do nebeského království vmodlit.

 

D. Příklady z mého osobního života

 

Chci povzbudit všechny rodiče – Bůh vaše modlitby slyší! Pokud se za své dítě modlíte, získává jakousi pečeť. Nikdo nemůže za celý život uniknout vlivu vytrvalých a láskou vedených modliteb své matky! Jsou jako takový „nebeský lovecký pes“, který se za vámi žene a nenechá vás uniknout.

Moje matka byla Chanou. Ne proto, že by byla neplodná, ale proto, že byla ženou, která se modlila. Volala k Bohu (poté, co se její první syn narodil mrtvý): „Pane, pokud mi dáš dalšího syna, zasvětím ho do služby Ježíši.“ Narodil jsem se přesně na den o rok později. Neprožil jsem ani jediný den svého života, kdy bych býval nevěděl, kým pro mne Ježíš je, protože mne dostihly modlitby, ve kterých mne má matka Bohu zasvětila!

Moje manželka Michal Ann byla také Chanou, neboť jak většina z vás ví, přirozeně jsme nemohli mít děti. Přesto jsme vytrvali v modlitbách a Bůh její lůno nadpřirozeným způsobem otevřel. Ačkoliv je Michal Ann nyní před Pánovým trůnem, její modlitby za naše čtyři děti zůstávají před jeho majestátem navěky. Bůh je věrný, on až do tohoto dne odpovídá na její modlitby za naše čtyři nádherné šípy! Ano, a ony naplní záměry, které v Pánu mají.

 

 

Naše kněžská úloha v přímluvě

 

A.Kněžská služba věřících

 

My všichni jsme jako věřící povoláni ke kněžské službě. Máme tuto zodpovědnost, je to naše výsada a autorita přivádět druhé do Kristovy přítomnosti. Boží touhou je zaplnit nebe lidmi z každé rodiny.

2M 28,15-21; 29-30

Kameny budou označeny jmény synů Izraele; bude jich dvanáct podle jejich jmen; na každém bude vyryto jeho jméno jako na pečeti podle dvanáctera kmenů…

Áron tak bude nosit jména synů Izraele na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci, kdykoli bude vstupovat do svatyně, aby je ustavičně připomínal před Hospodinem. A ty vložíš do náprsníku Božích rozhodnutí posvátné losy urím a tumím; budou na srdci Áronově, kdykoli bude předstupovat před Hospodina. Áron bude ustavičně nosit Boží rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem. (verše 21; 29-30)

Podíváme se na náprsník, který kněz nosil. Byly na něm čtyři řady překrásných kamenů, barevných drahokamů – které nosil na své hrudi, to znamená na svém srdci. Každý drahokam představoval jeden z dvanácti kmenů Izraele. Koho nosíte na svém srdci, když přicházíte jako kněz do Boží přítomnosti? Je zde místo, na které máte jako kněz tyto kameny na svém srdci přinášet. Koho tam nosíte? Jeden z největších projevů naší autority je přinášení svých rodinných příslušníků před Pána. Můžeme před Boha přinášet i určitý národ. Ale nejprve a hlavně zastupujeme svoji rodinu jako kněz – každý z nás jednotlivě před Bohem.

1. V první řadě stojíme před Pánem sami za sebe, protože každý z nás je zodpovědný za své vlastní jednání.

2. Pokud jde o kněžský, přímluvný způsob modlitby, stojíme před Pánem zástupně za svoji rodinu.

3. Před Bohem stojíme také jako představitelé národa, jehož jsme občany; máme určitou kněžskou zodpovědnost za zemi, ve které žijeme … A také za město, ve kterém bydlíme … A za sousedství, kterého jsme součástí.

4. Před Pánem také jako kněží zastupujeme dědictví a lid, z kterého pocházíme.

Když přicházíte před Boha, vkládá na vás náprsník s kameny, a vy před ním stojíte – za své děti, za své bratry, za své sestry, za svoji rodinu, za svého partnera. Jaká úžasná zodpovědnost a privilegium, které nám Pán dal!

 

B. Spása domovů, rodin

 

Sk 16,31 Oni řekli: “Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.”

Boží srdce bije za „spásu rodin“. Někteří z nás však pro svá zranění či bolesti kvůli odmítnutí svými rodiči, anebo proto, že s nimi nemají dobré vztahy, svá srdce vůči svým rodinám v hořkosti a vzpouře zatvrdili. Pak bývá výsada stanout před Pánem ve prospěch svých rodin tím posledním, co bychom chtěli dělat. Bůh ti však dal toto místo před svým trůnem, kam máš přicházet ve prospěch své rodiny! Stůj tam! Staň se přímluvcem za svoji rodinu:

1. Ať jsou spaseni milostí skrze víru v Pána Ježíše Krista (Ef 2,8-10).

2. Ať vstoupí v plnosti do Božího záměru pro jejich život.

 

 

Praktické způsoby jak vmodlit svoji rodinu do Boží rodiny

(Zásady modliteb za ztracené nejsou uvedeny v systematickém pořadí)

 

A. Požádejte Pána, aby změkčil jejich srdce

 

Ez 11,19 A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa…

Modlete se za to, aby se změnily podmínky v jejich srdci.

 

B. Duch usvědčení

 

Proste za uvolnění a příchod Ducha, jenž usvědčuje ze hříchu, spravedlnosti a soudu.

J 16,8 A on, až přijde, přinese světu důkaz (nebo: usvědčí svět) o hříchu, o spravedlnosti a o soudu

 

C. Duch zjevení

 

Proste o ducha moudrosti a zjevení (sny, vize, návštěvy andělů).

Ef 1,17-19 … aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly.

 

D. Modlete se, ať se rozpomenou

 

Požádejte Pána, ať jim připomene každé dobré Boží slovo, kterému byli vyučeni od svého dětství až do tohoto dne.

1. J 14,26 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

2. Iz 55,11 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.

 

E. Modlete se modlitby odpuštění

 

Odpusťte své matce, svému otci, svému synovi, své dceři. Odpuštění je univerzálním klíčem, který odemyká dveře od vězení kamenných srdcí. Díky odpuštění se vytvoří prostor pro ztotožnění se.

Ukázková modlitba Pána Ježíše není modlitbou jednotlivce, ale modlitbou společnou.

Mt 6,9-13 Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

F. Modlete se za to, aby byli k vašim milovaným vysláni dělníci

 

Mt 9,38 Poproste tedy Pána žně, aby vyhnal dělníky na svou žeň!

 

G. Modlete se za zjevení věčnosti

 

Proste Pána, aby jim dal ujištění o existenci pekla i nebe. Požádejte Pána, aby jim zjevil, že nikdo není spravedlivý a že každý z nás potřebuje zdarma přijmout dar věčného života v Pánu Ježíši!

 

H. Odporujte nepříteli

 

V modlitbě lámejte moc temnoty, jež po celé generace oddělovala vaše milované od záchrany skrze moc Ježíšovy krve. (Ve studijním průvodci „Osvobození od temnoty“ se o tomto problému můžete dozvědět více.)

 

I. Požádejte o modlitbu druhé lidi

 

Přijměte do svého týmu přímluvců za svoji rodinu další lidi.

Ef 6,19-20 Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit.

2K 1,11 … když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby mnozí děkovali za nás kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých.

 

J. Zjevení Boží lásky

 

Proste za to, aby byli přemoženi Boží láskou. (Nemodlete se za to, aby se jim staly špatné věci.)

Ř 2,4 Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?

Ř 12,14 Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Ř 12,19 Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ,Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.’

Uvolněte svoji víru a věřte Pánu, že do vaší rodiny přijde více jeho přítomnosti. Stůjte jako prorok, kněz a král ve své rodině před Pánem a očekávejte, že učiní velké věci! Ať ve vaší vlastní rodině začne probuzení k slávě Božího nádherného jména.

 

Pane, právě teď před tebe přinášíme své rodinné příslušníky. Žehnáme jim v Ježíšově mocném jménu. Voláme k tobě, abys obměkčil jejich srdce a poslal k nim Ducha usvědčení. Modlíme se, abys jim zjevil Boží dobrotu a přitáhl je k pokání. Způsob to, že se rozpomenou na každé dobré Boží slovo, jemuž byli vyučováni od svého dětství až do tohoto dne. Přiveď jim do cesty své služebníky, kteří se pohybují v moci a dobrotě. Pro slávu tvého svatého jména prosíme, uvolni projevy své podivuhodné lásky. Modlíme se, aby se naši rodinní příslušníci stali členy Boží věčné rodiny, ve jménu Ježíš! Amen a amen!

 

Překlad: Renata Korčáková, zdroj: http://www.ministrytothenations.org/

 

Studii si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění jako brožuru…