Pánovo slovo pro rok 2009

Zde uvádím Slovo od Pána pro rok 2009 od ACPE (Apostolic Council of Prophetic Elders), které bylo přijato během posledního setkání ACPE pod vedením Petra Wagnera. Prosím, pročítejte si jej s modlitbou.

Ačkoliv bylo toto slovo dáno Apoštolsko – prorockou radou starších pro rok 2009, měli bychom brát v úvahu to, že Boží slovo pro určité časové období není tímto časem limitováno a proto se všechno to, co je zde uvedeno, nemusí nutně naplnit během aktuálního, chronologického roku 2009. Když jsme se setkali a hodnotili svoji úlohu prorockých vedoucích, uvědomili jsme si také, že (na rozdíl od ostatních uskupení, která se takto scházejí u kulatého stolu) přinášíme často poselství, jež jsou určitými “varováními”, o kterých víme, že mohou být změněna skrze moc našich přímluvných modliteb. Tato situace platí zejména v tomto roce. Na obecné rovině vidíme mnohé nádherné příležitosti pro Kristovo tělo, pokud se týká dobrých upozornění. Druhá rovina tohoto našeho poselství by měla směřovat spíše pod “deštník” prorockých skupin či rad, stejně tak jako přímé výroky typu “toto praví Pán”, které byly pro toto období uvedeny.

Cindy Jacobs

 Rok vína

 1. Bůh hovoří o tom, že v nadcházejícím roce již věci nebudou probíhat tak, jak jsme na to bývali zvyklí. Toto je období, kdy je zapotřebí oddělit si čas k tomu, abychom Pánu naslouchali jako jednotlivci.

 2. Pokud věnujeme čas tomu, abychom se s Pánem důvěrným způsobem spojili, budeme ve svých oblastech či v životě přinášet v tomto období ovoce naprosto jedinečnými způsoby. Ovoce poneseme dokonce i tehdy, když je ostatní neponesou, protože náš Bůh je plodný vždycky.

 3. Tento rok bude rokem prořezávání. Vše, co je senem, slámou nebo strništěm shoří, abychom mohli přinést v novém období novou úrodu. To, co po ukončení tohoto období prořezávání a pročišťování skrze tavičův oheň zůstane, bude čisté zlato. A právě to si Bůh bude moci použít k naší ochraně a prosperitě během ekonomických otřesů.

 4. Bůh v tomto období připravuje obrovskou celosvětovou sklizeň. Dojde k mohutnému průlomu, pokud se týká osobního zvěstování evangelia. V roce 2009 si také připomínáme čtyřicáté výročí od zrodu hnutí Jesus People. Jsme na pokraji obrovské sklizně duší. Rok 2009 je rokem přípravy na nový, organický pohyb Ducha svatého. Bude také rokem evangelizace nového vína, kdy se ulice a města zaplní nadpřirozenými divy a znameními. Bůh se chystá uvolnit model z knihy Skutků apoštolů, ve kterém církev vyjde ze svých budov a naplní města jménem Ježíš.

 5. Musejí přijít otřesy na staré, náboženské způsoby činění věcí. Generace, která nyní nastupuje očekává na to, až bude uvolněna, aby mohla měnit svět. Tito mladí lidé se ožení se spravedlností a právem, budou mít srdce pro chudé a budou se ujímat Božího stvoření.

 6. Uvidíme pohyby a vylévání Boží slávy, která bude uvolňována na zemi. To se bude projevovat spolu se znameními a zázraky nejen v oblasti uzdravování fyzických nemocí, ale také při rozmnožování potravy, fondů a nadpřirozené víry.

 Rok velkých nepokojů

 1. Mnoho věcí je nyní v rovnováze. Nebesa jsou však velmi zneklidněna a mnohé země jsou podobné „rozbuškám“, které jsou připraveny explodovat, jedná se například o explozi terorismu, občanských válek nebo džihádu. Pán k nám mluvil zvláště o důležitosti našich modliteb na hranicích země pro ochranu našeho národa.

 2. Je zásadně důležité, abychom Bohu věřili a vymanili se z dluhů pro nadcházející období inflace a hyper-inflace. Nepropadejte panice, ale dovolte Bohu, aby vám ukázal, jaké kroky máte v tomto čase činit. Důvěřujte Bohu, že vás povede a že vás bude chránit.

 3. Národy budou napadeny „ekonomickými teroristy“, kteří projektují zmanipulování světových ekonomik. V tomto období je zapotřebí se moudře modlit za finanční a bankovní systémy našich zemí. Uprostřed toho všeho nás Bůh volá k tomu, abychom se jako jednotlivci i na úrovni celého národa vymanili z vlivu ducha mamonu.

 4. Je zapotřebí, abychom se navrátili „zpět k základům“ a vyučovali své lidi o modlitbě, o duchovním boji, o osvobozování, o svatosti a také některým dalším lekcím, kterým se starší generace učila před dvěma desetiletími. To položí pevný základ v neklidných časech.

 Království proti království

 1. Nastanou nesmírné boje a střety, kdy povstanou království proti královstvím. Boží království povstane proti starověkým vládnoucím duchům, kteří jsou například za Islámem a bývalým Sovětským svazem.

 2. V tomto novém období je také zásadně důležité, být správně založen a to na obou rovinách – být postaven pod autoritou a autoritu vykonávat. Toto je období, ve kterém je zapotřebí nově uspořádat či přehodnotit své priority pro své nové měchy a nové víno.

 3. Někteří se dokonce fyzicky přemístí podle určitého geografického pohybu, zatímco jiní změní sítě, ve kterých byli zapojeni a naleznou svá pravá napojení.

 Počátek třetího velkého probuzení

 1. Jsme na samém okraji dalšího velkého probuzení. Bůh se chystá pozvednout služebníky, mladé „pochodně“ pro Pána, kteří probudí oblasti, ve kterých žijí. Jsou zde mladí evangelisté, kteří nyní očekávají v zákulisí, na kterých je takové pomazání, jaké měl např. George Whitefield, Charles Finney nebo Catharine Booth.

 2. Univerzity se probudí pro Pána.

 3. Dojde k prolomení probuzení mezi dětmi se znameními, divy a modlitebními shromážděními.

 4. Boží děti budou spolu hovořit o reformaci a proměně národů, které reformace způsobí.

 5. Školy zakusí Boží pohyb, kdy je Pán navštíví v takové moci, že dokonce veřejné školy nebudou moci dokončit svůj obvyklý rozvrh, protože učebny naplní Pánova sláva!

 Povstaň a rozjasni se uprostřed všech nepříznivých událostí

 1. Toto bude rok, kdy se narodí mnoho nových věci. Žena dává život dítěti po devíti měsících těhotenství a tak bude porozeno mnoho snů a vizí po dlouhých letech, kdy jsme se již vzdávali naděje.

 2. Ať jste schopni dostat se do bodu, kdy sníte Boží sny a věříte Bohu, že on tyto sny naplní. Nevzdávejte se těch plánů a vizí, které vám dal Bůh!

 3. V tomto čase dojde ke střetu mezi temnotou a světlem. Světlo však bude mnohem jasnější než temnota. Světlo temnotu vždycky překoná.

 4. Půjde o čas vylití darů Ducha svatého. Mnozí budou zářit mocí Ducha svatého a on naplní a zmocní ty, kdo v něho věří, novou autoritou.

 5. Věřte prorokům a bude se vám dařit dobře. Nalezněte si proroctví, která jste dostali, modlete se nad nimi a důvěřujte Bohu, že je přivede k naplnění bez ohledu na to, jakým překážkám nyní čelíte.

 Své území udržíte skrze chválu

 1. Uctívání je jedním z hlavních klíčů k vítězství v nadcházejícím období.

 2. „Přímluvné uctívání“ se stane jednou z hlavních zbraní pro duchovní boj.

 3. Uctívání Pána se nám stane zdrojem občerstvení, které potřebujeme uprostřed těžké bitvy. Pánovo milosrdenství navěky zůstává mezi námi, pokud ho uctíváme.

 4. Obnova Davidova stánku se stane pro mnohé, kteří jsou zapojeni v hnutí uctívání hlavním cílem, a mnozí budou díky tomu přivedeni ke spáse.

 5. Chvála a uctívání bude probíhat na každé rovině společnosti. Obchodní firmy, školy, nemocnice atd. budou mít své vlastní uctívací skupiny.

 Upozorňujeme, že toto proroctví je zvláště v některých specifikách určeno především pro Spojené státy americké. Věříme však též, že Bůh jedná i globálně s celým Tělem Kristovým, proto mnohé může být prorockým povzbuzením a napomenutím i pro nás zde v České republice. Modlete se a rozsuzujte, co vám Bůh chce říci skrze toto proroctví do vašeho osobního života.

 Překlad: Renata Korčáková, zdroj: http://www.ministrytothenations.org/