Modlitba za uvolnění do finanční svobody

Vize pro finance

 

V čase, kdy jsme vedli Školu rozeznání a zkoumání v oblasti Perth v Austrálii, přijala Linda Fimbers vizi, ve které viděla muže, jenž držel v ruce svazek bankovek. Linda mě požádala, abych duchovně vyložil dráhy, které z bankovek vycházely. Zjistil jsem, že mohu rozeznat dráhy, jimiž byly peníze spojeny se srdcem a myslí dotyčného člověka. Mohl jsem také duchovně vnímat, jak dráhy, které z těchto peněz vycházejí, vedou do bank, institucí, k dalším lidem a také ke skupinám svobodných zednářů. Linda poté Pána požádala, aby jí ukázal, k čemu by naopak peníze měly být napojeny. Pánova odpověď byla velice jasná. Veškeré peníze by měly být napojeny na Hospodina, Pána všeho stvoření.

 

Když jsme tuto vizi na této naší škole začali sdílet s ostatními, začal mezi námi Pán jednat. Pán nám začal připomínat místa z Písma, která hovoří o tom, jaký vztah bychom měli mít k penězům. (Biblické odkazy naleznete na konci tohoto článku.) Potom nás Pán vedl k tomu, abychom sestavili modlitbu, ve které bychom se odřekli způsobu, jakým jsme buďto my osobně, nebo naše generace peníze spravovali či o nich smýšleli. Následuje „Modlitba za uvolnění do finanční svobody.“ (Upozorňujeme, že ne všechny modlitby a vyznání se týkají každého člověka. Např. ne každý je podnikatel, který má zaměstnance atp.)

 

Modlitba, která nás může uvolnit do finanční svobody:

 

Činím pokání z toho, že jsem nejednal a necenil si hodnot Božího království tak, jak bylo potřeba a také z toho, že jsem zaměnil hodnoty Božího království za touhy svého srdce a cenil si více království pozemského. Pane, činím pokání z toho, že jsem si dělal starosti ohledně svého života, jídla a oblečení. Činím pokání z toho, že jsem si ukládal své poklady na zemi, kde je ničí moli a rez a kde se jich zmocňují zloději, kteří je kradou. Činím pokání z toho, že jsem okrádal Pána a z toho, že jsem své oběti Bohu nepřinášel svobodně a s radostí, ze srdce plného lásky.

 

Pane, činím pokání z toho, že jsem peníze miloval, z toho, že jsem penězům (bohatství) sloužil, z nenasytnosti a z chamtivosti.

 

Činím pokání z toho, že jsem věřil, že peníze jsou odpovědí na vše v mém životě. Činím pokání z toho, že jsem očekával, že pro mne peníze budou odpovědí či přítelem. Činím pokání z toho, že jsem opustil tebe, jakožto svůj hlavní životní zdroj a zaměřil jsem své oči na úsilí zbohatnout a to ke své vlastní škodě i ke škodě mých bližních. Činím pokání z toho, že jsem sloužil majetku místo tobě, a proto se můj život naplnil temnotou. Zříkám se za své předky i za sebe samého každé dohody, kterou jsem uzavřel s mamonem tím, že jsem peníze používal hříšným způsobem a na hříšné účely. Činím pokání z toho, že jsem měl, pokud se týká peněz, rozdvojenou mysl a také z toho, že jsem byl na svých cestách nestálý.

 

Rozhoduji se, že budu mamon nenávidět a tebe, Pane, milovat celým svým srdcem. Rozhoduji se ukládat svůj poklad tam, kde je mé srdce, tedy do Božího království, abys jej mohl používat, jak sám uznáš za vhodné.

 

Činím pokání z toho, že jsem učinil peníze svým ochráncem, bezpečím a obranou.

 

Činím pokání z toho, že jsem věřil, že různá skandování nějakých frází, zaklínadla, osud, pověry a štěstí mi přinesou peníze, které potřebuji.

 

Činím pokání z toho, že jsem pro sebe a pro svoji rodinu používal rozdílné váhy a míry a že jsem svým zaměstnancům neplatil to, co jim náleželo.

 

Činím pokání z toho, že se pro mne středem vesmíru staly peníze a ne ty sám, Pane.

 

Činím pokání z pýchy, ze získávání bohatství nesprávnými způsoby a z marné honby za stříbrem a zlatem. Činím za sebe i za svoji rodinu pokání z toho, že naše rodinná linie neprojevovala zodpovědnost v placení peněz, které dlužila vládním organizacím. Činím pokání ze zpronevěry, okrádání, obelhávání a podvádění vlády. Také činím pokání z toho, že jsem nerad dával a měl postoj hořkosti při placení svých daní. Činím pokání z toho, že jsem nerozeznával tvé pomazání, které spočívá na vládě proto, aby poskytovala základní nezbytnosti pro život ve společnosti. Vyznávám jako hřích kritiku, stěžování si a proklínání své vlády za to, že toho nedělá pro lidi dost.

 

Činím pokání za sebe i za svoji generaci z toho, že jsem hledal, přijímal, schraňoval, čerpal zisk a používal tzv. peníze za krev („špinavé“ peníze za násilí). Také činím pokání z toho, že jsem přidal takovéto peníze za krev do dědictví pro svoje děti. Zástupně za své předky se také rozhoduji odpustit institucím, které neprávem zabavily a odcizily majetek, jenž právoplatně patřil mně a mým potomkům jako dědictví.

 

Za celou svoji generační linii také činím pokání z toho, že jsem opouštěl a obětoval rodinu a také vztahy, zemi či kulturu a dokonce svoji víru v Boha a místo toho jsem hledal zlato a pozemské poklady. Rozhoduji, že budu vyhledávat to základní bohatství, jež je v mém Pánu Ježíši Kristu a to z celého svého srdce.

 

Zástupně za sebe i za své předky činím pokání z tzv. mentality chudoby a z toho, že jsem byl ve vztahu k Tělu Kristovu lakomý. Prohlašuji, že Ježíš přišel proto, aby nám daroval život v hojnosti. Otče, prosím, ve své milosti osvoboď mě i mé potomky od následků všech těchto postojů. Činím pokání a prohlašuji jako lživé tvrzení, že zbožný život s sebou přináší chudobu, nedostatek základního zabezpečení, či život v chudobě; stav, kdy člověk neustále potřebuje pomoc a také dojem, že jeho děti nikdy nedosáhnou potřebného vzdělání. Rozhoduji se věřit a přijmout tu skutečnost, že Bůh naplní všechny mé potřeby a že toto dědictví zde bude pro tisíc generací, že moji potomci nebudou muset žebrat o jídlo a že všechny mé potřeby budou naplněny.

 

Činím pokání z toho, že jsem ztratil napojení na Řeku života, na Boží zabezpečení, jež je bez konce. Rozhoduji se, že se napojím na Řeku života, skrze kterou mi Bůh zaručuje možnost nabývat bohatství pro jeho Království. Činím pokání z toho, že jsem utrácel peníze za to, co nenasycuje a z toho, že jsem nepřicházel pít k tvým živým vodám.

 

Činím pokání za sebe i za svoji generaci z toho, že jsem zatvrzoval své srdce a zavíral svoji ruku pro své chudší bratry v jejich potřebách. Také vyznávám jako hřích to, že jsem zadržoval svůj majetek a službu potřebným lidem okolo sebe proto, abych měl větší zisk. Rozhoduji se, že otevřu svoji ruku a své srdce chudým, že s nimi budu sdílet své zdroje tak, jak mne povedeš, aby nebyli v nouzi a nic nebude bránit působení tvé moci a tvoje milost bude mít převahu.

 

Rozhoduji se, že se nebudu odtahovat od lidí, kteří jsou v nouzi. V Ježíšově jménu lámu kletby, které na mne a moji generaci byly uvaleny proto, že jsem od lidí v nouzi požadoval nečestné ceny. Prosím tě, Pane, abys uvolnil své požehnání a svoji milost pro můj prodej a nakupování, zvláště ve vztahu k těm, kteří jsou v nouzi. Činím pokání z toho, že jsem nesytil chudé a nestaral se o potřeby vdov a sirotků.

 

Činím za sebe i za svoji rodovou linii pokání z toho, že jsem nepřijímal dědictví, které jsi pro nás měl a rozhoduji se, přijímat dědictví, hojnost a dary, které pro nás máš. Prosím, aby vše přišlo v takové hojnosti, že budeme schopni předat své dědictví našim vnukům a pravnukům.

 

Pane, prosím tě, abys přerušil napojení, která byla mezi mými předky, mnou a mými potomky skrze peníze, jenž byly napojeny na svobodné zednáře, tajné společnosti, tajné obřady, tajné machinace, bezbožné financování náboženských institucí a na budování bezbožných oltářů a také na financování prostituce.

 

Pane, prosím, zlom nade mnou tu kletbu, kdy jsem mnoho rozséval, ale málo sklízel, jedl jsem, avšak stále jsem neměl dostatek, kdy jsem dostal svoji mzdu, avšak ukládal jsem ji do děravého váčku.

 

Pane, prosím tě o to, abys zrušil všechna moje zlá napojení, a také mne očistil od všech napojení, která mne svazovala s poklady tohoto světa. Pane, napoj mne pouze na tebe samotného. Rozhoduji se, že nebudu záviset na ničem jiném, než na tobě. Vše, co mám, vydávám tobě.

 

Vyznávám ti jako hřích postoj, kdy jsme posuzovali dary Ducha svatého jako něco, na čem lze vydělávat nebo s čím je možné obchodovat. Lámu jako kletbu falešný postoj, že v mé generaci či v mém osobním životě peníze zaniknou společně se mnou a nemysleli jsme na další generace. Odpusť mi moji svévoli i svévoli mé generace a prosím pomoz mi, když se rozhoduji své srdce obnovit do správného vztahu vůči tobě.

 

Odpusť mi, Pane, že jsem dávání bral jako povinnost a ne jako svobodný projev mé lásky. Odstraň ode mne, prosím, to jho povinnosti. Sejmi ze mne, prosím, zastření povinnosti Zákona. Dovol mi, Pane, ať mohu žít ve tvé milosti a ve tvém zabezpečení.

 

Prosím tě, Duchu svatý, veď mne v mém dávání. Prosím, Pane, dej, ať veškeré mé dávání vychází z postoje lásky a vděčnosti. Rozhoduji se tě hledat a následovat podle toho, jak mě v mém dávání povedeš.

Pane, přijmi také moje pokání z toho, že jsem ti nedůvěřoval, že se o mne postaráš.

 

Zástupně za své předky i za sebe se rozhoduji odpustit všem, kteří mne oklamali, obzvláště bankám a finančním institucím a vládním organizacím a také všem těm, kteří mi naúčtovali lichvářský úrok, těm, kteří se mě snažili udržet v nedostatku, anebo těm, kteří mé děti připravili o dědictví.

 

Vyhlašuji, že v tobě budu spokojený také se svým výdělkem, ať se budu nacházet v jakékoli situaci.

 

Děkuji ti, Pane, že mě činíš tvořivým, abych mohl vytvářet majetek pro rozsévání. Duchu svatý, uč mne, co mám rozsévat a co sklízet podle tvých záměrů.

 

Vyhlašuji, že budu jíst z Chleba života a těšit se ve tvé hojnosti. Prohlašuji, že jsem jedním ze členů početné rodiny Těla Kristova, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

 

Pane, prosím, uvolni mě do požehnání a do radosti ze svobodného dávání ve shodě s tvojí vůlí pro můj život.

 

Pomoz mi, Pane, hledět na peníze duchovníma očima a uvědomovat si, že jde o tvůj zdroj, který patří tobě. Prosím také, abys uvolnil poklady, které mně či mé rodině ukradl nepřítel.

 

Prohlašuji, že tvé slovo říká: Ty sám půjdeš před námi a napřímíš to, co je křivé. Rozrazíš bronzová vrata a posekáš železné závory. Dáš nám poklady, které byly skryté a sklady nejtajnější. Ty jsi ten jediný, který dává moc k nabytí bohatství, abys dosvědčil smlouvu, kterou jsi potvrdil našim otcům přísahou až do tohoto dne. To, co člověka činí bohatým, je Boží požehnání a ty k němu nepřidáváš žádné trápení. Ta duše, která je štědrá, bude bohatá, a ten, kdo nasycuje druhé, bude sám nasycen. Děkuji ti, že mne uschopňuješ zanechat bohatství mým dětem i dětem mých dětí.

 

Pane, prosím, dej mi obřezané srdce, abys mohl uvolnit své nebeské požehnání.

 

Biblické odkazy: Gn 8,22; Dt 8,18; 10,16; 15,7-8; Ž 62,6; Př 10,22; 11,25-26; 13,10-11.22; 13,22; 18,11; 20,13; Kaz 5,10; 7,12; 10,19; Iz 45,1-3; 55,1-2; Ag 1,5-6; Mt 6,21; 13,44-66; 19-24; 22,19-22; 27,6; L 3,14; 12,22-23; Sk 4,32-35; 8,18-24; 1K 12,12; 2K 8,9; 1Tm 3,2-3; 6,10; Heb 13,5; Zj 3,17-18

 

Kletby na financích

 

Vypozorovali jsme, že způsob, jakým lidé zacházeli s penězi v minulosti, může na finance uvalit kletby, které ovlivní i budoucí generace. Pokud jsou na vašich financích kletby, jež vám nedovolují zakoušet takové zabezpečení, jaké pro vás Bůh naplánoval, a pokud si myslíte, že jste již učinili vše, co po vás Pán požaduje, projděte si tyto body. Ujistěte se také, že se nepodílíte na žádném z uvedených způsobů jednání!

 

Členové vaší rodiny možná některé ze zde uvedených praktik činili. A tak poté, co jste dali v modlitbě vše zlé k Ježíšovým nohám, kam to také podle jeho vůle patří, zlomte tyto kletby. Zřekněte se zle nabytého majetku, zlých pohledů na věci a špatného způsobu nakládání s penězi ve vaší rodové linii.

 

Zde je příklad: Ve jménu Ježíše přikazuji všemu zlému v mé rodové linii, aby odešlo k Ježíšovým nohám, kam tomu určil odejít. Vyznávám jako hřích veškeré zlé počínání, které uvedlo na finance v mé rodové linii a v mém životě kletby. Činím pokání za sebe i za svoji rodovou linii a vyznávám jako hřích následující:

 

 • směňování peněz bezbožnými způsoby
 • peníze vynakládané na prostituci
 • nedávání desátku (Pane, odsekni škůdce, kteří požírali moji rodovou linii!)
 • chamtivost
 • předražování
 • nezájem o chudé
 • utiskování chudých
 • nespravedlivé vyžadování poplatků na chudých od autorit
 • kletby svobodných zednářů na finance potomků, když se stali křesťany
 • sliby chudoby (mniši a kněží vyslovovali sliby chudoby, které mohly uvalit kletby na finance příštích generací)
 • bezbožné lichvářství (Ž 15,5; Ex 22,25)
 • bezbožné způsoby nabývání peněz
 • krádeže
 • obchodování s drogami
 • úplatky v neprospěch nevinných (Ž15,5)
 • ziskuchtivé jednání
 • hazardní hry
 • uctívání peněz a „láska k penězům“ (1Tm 6,10)
 • cenění peněz a vlastního úsilí více, než důvěry v Boha
 • oklamání skrze pověry, pohádky a falešné přísliby peněz
 • nevyplacení mezd (Jk 5,4)
 • neodpouštění dlužníkům (Mt 6,12)
 • prolévání nevinné krve a prokletí potulného života (původně Kain – Gn 4,12)
 • kletby čarodějnic na financích
 • veškeré kletby způsobené bankroty
 • bezbožné dohody s nepřítelem s cílem získat peníze
 • upsání své duše proto, aby byl získán majetek
 • nesloužení svému Pánu vděčně a s radostí zvláště v časech, kdy se dobře dařilo (Dt 28,47)
 • materialismus
 • získávání peněz skrze prodej náboženských relikvií
 • spáchání cizoložství (Př 5,10)
 • přijímání prokletých („špinavých“) peněz
 • dávání na službu, která nebyla ustanovena Pánem

 Paul Cox, Aslan‘s Place, www.aslansplace.com