10 RAD PRO RODIČE

10 RAD PRO RODIČE

KVALITNÍ RODINNÁ VÝCHOVA – jediná cesta k záchraně národa

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk

 

Duchovně a mravně kvalitní rodinu je možné budovat jen na biblickém – křesťanském základě. Všechny ostatní základy jsou jako písek, který odplaví vlny problémů a lákadel světa. Křesťanské zásady rodinného života a výchovy jsou jedinou spolehlivou cestou k vytvoření milého a trvalého rodinného domova, bezpečného zázemí, a zároveň nástrojem formování kvalitních lidských charakterů. Níže uvedené zásady se osvědčily v celých dějinách.

 

1.  Poslušnost rodičů. To je jediný správný začátek rodinné výchovy. Rodiče poslouchají nejvyšší autoritu – Pána Boha. Dítě si bere vzor z rodičů. Když vidí, že rodiče poslouchají autoritu Boží, chápe, že poslušnost a podřízenost je normální řád pro všechny lidi.

 

2.      Poslušnost dítěte. To je Boží vůle, aby dítě ve všem poslouchalo rodiče a podřídilo se cele jejich autoritě. Rodiče požadují bezpodmínečnou poslušnost dítěte.

 

3.      Každodenní čtení Písma svatého. Rodiče vybírají krátký srozumitelný úsek z Písma svatého, čtou ho svým dětem a vysvětlují. To je nejlepší škola duchovního života, nejlepší způsob vy­tváření kázně i úcty k Pánu Bohu – tedy bázně Boží i úcty k lidem. Bázeň Boží je základem životní moudrosti.

 

4.      Každodenní modlitba na kolenou. Rodiče klekají spolu s dětmi k modlitbám. To je nejlepší škola pokory, důvěry a úcty vůči Pánu Bohu. S malými dětmi se mají rodiče modlit krátce, dětskými slovy, aby děti rozuměly jejich modlitbám. I děti učíme modlit se vlastními slovy. Chvíli modliteb je možno zakončit modlitbou Páně.

 

5.      Slova „Děkuji” a „Prosím”. Tato slova patří k nejdůležitějším ve vztahu k jiným lidem. Velmi lidem usnadňují soužití. Dítě se má naučit o všechno prosit a za všechno děkovat. Děkovná modlitba před jídlem je každodenní samozřejmostí.

 

6.      Neděle – sváteční den. Je to den, který patří Pánu Bohu. Využijte ho k pravidelným návště­vám bohoslužeb i biblických shromáždění. Děti uveďte do nedělní besídky, aby se seznámily s věřícími kamarády. Tento kolektiv budou velmi potřebovat, obzvlášť v době dospívání a při volbě životního partnera.

 

7.      Jednomyslná výchova obou rodičů je podmínkou úspěchu. Před dětmi si rodiče svou auto­ritu vzájemně podepírají. Před dětmi nesmí nikdo z rodičů shazovat autoritu druhého rodiče žádnými poznámkami. Kdo zlehčuje autoritu druhého rodiče, podřezává větev, na které sám sedí.

 

8.      Dětská neposlušnost. Když dítě neposlechlo matku, přikáže otec dítěti, aby šlo maminku prosit o odpuštění. Když dítě neposlechlo otce, požaduje matka, aby dítě prosilo otce o od­puštění. Naučit se prosit o odpuštění je nesmírně důležitá lekce pro celý život.

 

9.      Práce a pořádek. Rodiče jsou povinni učit dítě pracovat od raného dětství. Dítě si má uklí­zet pravidelně své věci. Má pomáhat podle svého věku a schopností v kuchyni, v bytě i na zahradě. To jsou výborné lekce, které pomáhají dítěti rozvíjet schopnosti a vytvářet kladný vztah k práci.

 

10.  Pochvaly. Za vše, co dítě dobrého udělá, je třeba dítě pochválit. Pochvala je mnohem účin­nější než trestání. Dítě potřebuje také pomazlení a pohlazení. To jsou způsoby, kterými lze dítě povzbuzovat k dobrému. Nikdy neříkejte dítěti, že ho nemáte rádi. Když zlobí, řekněte mu, že vás zarmucuje a způsobuje vám bolest. Nikdy neříkejte dítěti slova, která ho ponižují
a znevažují.

 

Heslo šťastného života: Každý den spolu na kolenou – každý den spolu u Bible.

 

Příloha zpravodaje Dětské misie