Celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem

Tomáš Korčák: Celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem

 

Na počátku našeho sboru jsme měli většinu obrácených žen, které měly nevěřící partnery a lidí přicházejících z rozbitých rodin. Začali jsme se modlit a postit za probuzení našich rodin. Do dnešního dne jsme měli několik desítek postních setkání, kdy jsme volali k Bohu za uzdravení rodin, vztahů a manželství nejen v našem sboru, ale i v našich městech a naší zemi.

 

V roce 1999 k nám Bůh jasně prorocky promluvil a dal nám tak i vizi, kterou dodnes držíme a vyznáváme: Když se můj lid pokořuje a hledá moji tvář, žádá po proměně v obraz Ježíše Krista a odvrací se od svévole, odpovím na jejich volání, vyslyším jejich prosby a změním jejich úděl. To, co bylo vaší slabostí, to se stane vaší silou. Celé rodiny zde budou sloužit Hospodinu celým srdcem. (16.8.)

 

Až později jsme zjistili, že Mělník má největší rozvodovost v naší zemi. Byla to výzva, ale i potvrzení Božího vedení v zápase za zdravé rodiny. Například internetové Britské listy napsaly 29.7.1999: „Loni (tj. v roce 1998) bylo v ČR rozvedeno 32.363 manželství. Míra rozvodovosti, počet rozvodů na tisíc obyvatel, dosáhla hodnoty 3,1. Míra rozvodovosti v ČR patří k nejvyšším v Evropě… Nejvyšší míra rozvodovosti byla v Praze, a to 3,36. Celostátní průměr předstihli ještě obyvatelé středních, západních Čech a severní Moravy. Absolutně nejvyšší rozvodovost zaznamenal okres Mělník, kde se míra rozvodovosti vyšplhala až na 5,9. Na dalších místech žebříčku byly Louny a Chomutov. Nejméně se rozváděli obyvatelé jižní Moravy a Českomoravské vrchoviny.“

 

Jasně jsme uviděli, proti jakým mocnostem stojíme a jaké destruktivní síly budou skrze modlitby odstraněny (duch Jezábel, vzpoura, rozdělení, svár, hořkosti, nenávist, pomsta, sexuální nečistota, mamon…). Bůh začal odpovídat. Je to úžasné, když přicházejí k Pánu i muži a postupně se uzdravují vztahy v rodinách. Bůh dává naději a nové začátky. Od té doby již Mělník není na prvních místech rozvodovosti, i když stále situace ve Středočeském kraji není růžová.

 

Chci vám předložit důrazy a prorocká povzbuzení, která jsme při modlitebně-postních setkáních od Boha přijímali. Jsou jistě pro nás aktuální i dnes. Mnohé ještě není ideální a potřebuje být aktivně vybojováno.

 

*       Má-li do tvé rodiny přijít probuzení a změna, pak musí nejprve přijít do tvého života. Naše pokání, pokora a upřímnost uzdraví a promění naše rodiny! Místo svých požadavků na partnera hledej svoji proměnu! Pamatuj však, že trvalá proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Pročítej si šestou kapitolu Římanům a pros Ducha svatého, aby ti zjevil, co se s tebou stalo při pokání a přijetí Krista jako Pána.

 

*       Jakub nás vyzývá: Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! (Jk 5,9) Toto slovo jistě platí i na manželství a rodinu. Naříkání, stěžování si, vzdychání, sebelitování a reptání je zaručená cesta do destruktivní temnoty.

 

*       Pán nás vyzývá k tomu, abychom zemřeli svému sobectví, choutkám a nezdravému individualismu a vydali se druhému. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek. (Viz J 12,24-26: Př 18,1).

 

*       Vykořeň ze svého života všechnu hořkost, sebelítost, ukřivděnost, odmítnutí, svévoli, vzpouru, nevěru a postoje Jezábel a Achaba (viz L 17,1-6). Omluv se svému partnerovi, je-li to potřeba.

 

*       Nechť je tvoje mysl poddána a poslušna Kristu (viz 2K 10,3-6). Rázně také vykořeň ďábelské myšlenky jako např.:

·        Neměl jsem si ho (ji) brát.

·        My se k sobě nehodíme.

·        My k sobě nepatříme.

·        Proč jsem si raději nevzala Pištu Hufnágla.

·        Moje situace se nikdy nezmění.

·        Musím si ho (ji) vychovat.

·        Tobě se to řekne, ty s ní(m) nežiješ.

·        Můj partner je překážkou mého duchovního růstu.

·       

 

*       Nezabývej se tím jak a zda naplňuje svoji roli tvůj partner, ale zda a jak naplňuješ svoji roli podle Písma ty (viz Ef 5,22-33)! Muži, jak se prakticky projevuje tvoje láska a posvěcování manželky? Ženo, jak se prakticky projevuje tvoje úcta a poddanost manželovi?

 

*       Nesnaž se proměňovat svého partnera. Vzdej to! To není tvůj úkol, ale v přímluvě tlač na Boha, aby učinil nemožné. Tvůj úkol je proměňovat sebe a nést hojné a šťavnaté ovoce, kterého se nají celá tvoje rodina (viz Ga 5,22).

 

*       Tvoje duchovní zralost se projevuje v překonávání těžkostí a ve snášení slabostí druhých (viz Př 18,14: Ř 15,1-3). Právě tehdy ukazuješ nejvíce ovoce Kristova charakteru!

 

*       Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci (Mt 7,12).

 

*       Přijmi a přijímej svého partnera, jako přijímá Kristus tebe (viz Ř 15,7).

 

*       Děkuj za svého partnera, hledej na něm klady a řekni mu o nich.

 

*       Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh (Heb 13,4). Buď svatý ve svém myšlení, pohledech, chování, oblékání – nechť sexuální nečistota v jakékoli podobě nemá ve tvém životě místa. Bůh chce požehnat tvé manželské lože. Pamatuj, že v manželství nevládneš svým tělem, ale tvůj partner a proto se mu neodpírej (viz 1K 7,3-5). Trestání, kontrola a manipulace odpíráním sexu partnerovi je čarodějnictví. Tam přicházejí zlí duchové.

 

*       Buď příkladem pro své děti v lásce k Bohu, partnerovi, církvi, bližním, nevěřícímu světu. Miluj své syny a dcery – nechť je tvé srdce k nim obráceno (Mal 3,23-24: Př 23,26). Žádej Boha, aby toto učinil i se srdcem tvého partnera.

 

*       Očekávej, že Bůh učiní nemožné! Ježíš jednou řekl učedníkům: “Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!“ Ti se zhrozili a říkali si: “Kdo tedy může být spasen?” Ježíš na ně pohleděl a řekl: “U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.” (Mk 10,23-31) Představ si neobrácené členy tvé rodiny, za které se modlíš, že budou zachráněni skrze poznání Ježíše. To není manipulace, ale očekávání dobrého v životě druhých. Věř Bohu, že když k sobě obrátil takového hříšníka jako jsi byl ty, pak již může každého. Věříš v Boha, který rád dělá nemožné věci! Očekávání spravedlivých je radostné. (Př 10,28a)

 

*       Buď věrný v přímluvě a duchovním boji za svoji rodinu. V modlitbách ti může být pomocí studie Jamese W. Golla: Jak vmodlit svoji rodinu do rodiny Boží (viz www.juda.cz).

 

Měj vidění množství zdravých rodin se zdravými vztahy v našich městech. Když nevěřící uvidí dobré vztahy mezi manželi a vztahy rodičů k dětem, příjdou a budou se ptát. Pak přijmou Pána.

 

Chvalme Pána s vizí, že nás vyslyší a že nám dá, oč ho žádáme. Chvalme ho již za výsledky. Vidím stovky rodin na Mělníku, tisíce rodin na Podřipsku, které slouží Hospodinu. Jsme průkopníky v tomto světě, kde jsou převrácené hodnoty a kde jsou rozbité rodiny. Skrze nás Pán chce prolomit v této oblasti a chce ustavit své Království.

 

Jestliže máš jako muž postoj: „Pane, já neumím milovat svou ženu jako Kristus církev,“ tak jsi na tom nejlepším místě. Tady může Pán jednat. On je v tobě a on bude milovat tvoji ženu a tvoji rodinu skrze tebe. A jestliže jako žena máš postoj: „Pane, já se neumím poddávat svému muži, jako se má poddávat církev Kristu,“ tak jsi také na tom správném místě, protože je v tobě Kristus s jeho postoji jako tichý a pokorný. Pán dává pokorným milost. Pyšným se protiví. Ten, kdo hledá Pánovu tvář a kdo žádá jeho pomoc a moudrost, ten je na tom místě pokory a pro něj je připravena milost. Ty jsi nyní na tomto místě. Ty se skláníš před Pánem a žádáš ho o moudrost, milost, lásku a proměnu. To je to místo milosti – místo Pánova jednání. Jsi prvotina, jsi průkopník.

 

Vidím stovky rodin v Mělníku a tisíce rodin na Podřipsku. Vidím muže opilce a násilníka, který je zlomen a v pláči hledá Pána, protože jeho žena mu odpouští, miluje ho a žehná mu. A nad tím zní otázka: „Jak je to možné?“ To je Pán v té ženě. To je Kristus v nás, naděje slávy. Vidím vzpurnou ženu, která v pláči se schoulila v náruči svého manžela, protože ji miloval, pevně vedl a byl trpělivý. A zase nad tím zní otázka: „Jak je to možné? Jak to dokázal?“ To byl Kristus v tomto muži, naděje slávy. Ó Pane, děkujeme ti, že jsi v nás. Ty buduješ svoji církev a buduješ ji především z rodin. Používáš si nás, muže a ženy, kteří jsou na místě pokory a milosti.

 

Vidím rodiny, otce a matky společně s dětmi, jak společně chválí Pána a slouží živému Bohu, jak společně pracují a jak si společně hrají. Srdce otců u synů a srdce synů u otců. Vidím požehnání, které přichází do Podřipska skrze smíření otců a synů, skrze smíření matek, rodičů a dětí. Požehnání skrze vzájemné žehnání. Je to Boží hnutí, které jedná s rodinami. Boží hnutí, které jde do mládeže, mezi děti, skrze celé rodiny.

 

Další prorocká povzbuzení z modlitebních setkání za probuzení rodin:

 

Nic nezlomí moji vůli požehnat vám. Neustávejte v modlitbách za rozdělené rodiny! Svěřte mi vaše břímě, já ho nesu s vámi. Přichází a je blízko čas vysvobození. Nenechávejte bez odezvy moje slovo! Vybuduji ve vás mocný val modliteb. (Jaromír Voves 16.8.1999)

 

Můj lide, vložil jsem do vás pramen živé vody – pramen pokoje, který zakouší ti, kteří mi důvěřují. Jste moji vyslanci do nepokoje, smrti, beznaděje a nenávisti s pramenem života, pokoje, radosti a lásky. Vložil jsem do vás pramen vyvěrající k věčnému životu a jsem potěšen vaší vírou a trpělivostí. Já odpovím. Odpočívejte skrze víru v mé náruči a volejte ke mně a já odpovím. Odhoďte všechnu faleš a buďte pravdiví v lásce. (15. půst za probuzení rodin 10.4.2000)

 

Volej ke mně a já ti odpovím. Volej s roztrženým srdcem, volej celým srdcem, vylej své srdce a já ti odpovím. (28.1.2002)

 

Viděl jsem dvě ruce – ruce otce a dítěte. Ruce se nedržely cele semknuté, ale jakoby na dálku a zaháknuté jen jedním prstem. Spojení nebylo silné. Nemohlo z toho být cítit pro dítě žádné bezpečí. Boží vůle je, aby otcové pevně drželi své syny, ne jen jedním prstem. Pak jsem se v duchu ptal Pána, co tomu brání, aby došlo k plnému uchopení té ručky. A přišlo mi, že je potřeba, aby z otcovské ruky byla odňata pouta a přišlo vnitřní uzdravení do srdce otce. Další důležitou odpovědí bylo, aby se otec zřekl ducha světa (nebo světskosti), aby svoji výchovu nedělal podle toho, co od něho očekává svět, ale jak to vidí u svého nebeského Otce. Aby uměl vyjadřovat lásku k dětem spontánně, aby uměl být cele pro děti, jako je nebeský Otec pro něj. Myslím, že duch světa, který může držet otce, se projevuje přílišným pečováním o materiální věci, které bere čas, kdy otec má držet ruku dítěte a být mu k dispozici. (Jiří Rauchfuss 9.6.2003)

 

Přicházelo mi slovo: „Otcové, kteří budou vzory.“ Při návštěvách jsem prošel více dětských pokojíků a viděl tam většinou stěny polepené vzory. Je to u kluků i u holek. Kéž by to bylo tak, že nejlepší vzor pro syna bude jeho táta. Nemusí tam mít fotku, i když proč ne. Je to náročné, vyžaduje to spolu trávit čas. Vybavuje se mi jedna myšlenka z knihy Floyda Mc Clunga: Otec říká svému synu: „Možná, že to neuděláme úplně správně, ale budeme to dělat spolu.“ (Petr Dvořák 9.6.2003)

 

Cindy Jacobs kdysi přinesla dodnes aktuální výzvu: Pán říká rodinám: Udělejte si jasno v tom, kým chcete, abych byl ve vaší rodině. (28.12.2003)

 

Loňský rok 2009 jsme vyhlásili rokem rodiny. Uspořádali jsme Manželské večery, měli jsme Týden pro rodinu s manželským párem Thomasem a Ursulou Drosselovými z Týmu.F z Německa (záznam vyučování i skripta najdete na stránkách www.juda.cz – kolonka: Audio). V listopadu jsme měli Měsíc pro rodinu s různými řečníky při nedělní Bohoslužbě. Zapracujme slyšené do svých životů.

 

Na začátku roku 2009 jsme si vytyčili tři cíle. Modleme se za ně i v následujících letech, držme je vírou a praktickým způsobem je naplňujme.

 

1.      Celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem – Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. (Joz 24,15)

 

2.      Naše domácnosti jsou domy pokoje, ve kterých bydlí synové a dcery pokoje – Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. (Mt 5,9)

 

3.      Všechny naše děti jsou Hospodinovými učedníky – syny a dcerami pokoje (jsme jim příkladem) – Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům. (Iz 54,13)

 

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen. (Ef 3,20-21)