Proč se modlit za svého pastora?

 • Protože jeho vítězství jsou ve skutečnosti vítězstvími pro nás a pro celou církev. „Dokud Mojžíš držel ruku nahoře (v modlitbě), vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek.“ (Ex 17,11)
 •  Protože Boží lidé bývají zajatci bezbožných mocností. Daniel se přimlouval takto: viz Da 9,1-23; „Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.“ (Da 9,5)
 •  Protože Boží lid neví, co dělat. „…na našich tvářích je patrný zmatek…“ (verš 7 podle anglického překladu KJV)
 •  Protože nepřítel spřádá plány na to, jak odradit anebo zničit vedoucí v církvi. „Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.“ (1P 3,12)
 •  Protože ovečky jsou prostoduché, to znamená zranitelné, nevděčné, kritické, mívají nadměrná očekávání atd. „Modlím se, aby oči mého pastora byly osvícené, aby věděl, jaká je naděje v jeho povolání, jaká je sláva jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost Kristovy moci.“ (podle Ef 1,18-19)
 •  Protože to, co potřebuje k tomu, aby životy lidí byly proměňovány, je kázat v moci a pomazání Ducha svatého. (L4,1.14.18)
 •  Protože díky jeho službě jsou zachraňovány ztracené duše. „Hledal jsem (Bůh) mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi.“ (Ez 22,30)
 •  Protože potřebuje dostatečně dlouhý čas pro studium Písma a k modlitbám. „My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ (Sk 6,4)
 •  Protože nese těžká břemena. „A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.“ (2K 11,28)
 •  Protože potřebuje dobře nakládat se svým časem a jako vedoucí potřebuje činit dobrá rozhodnutí.
 •  Protože je potřeba, aby byl dobrým manželem a otcem.
 •  Protože je zapotřebí, aby byl svatý, zdravý a moudrý.
 •  Protože vy pomáháte nést jeho břemena. „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Ga 6,2)

Děkujeme vám za to, že se modlíte za svého pastora a za duchovní vůdce!

 

PrayerStorm Nov 2009, 1-877-200-1604, www.encountersnetwork.com

 

Článek si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…