Jak nadpřirozeným způsobem zhubnout

Marta Copelandová: Jak nadpřirozeným způsobem zhubnout

 

Na začátku roku mnoho lidí dělá novoroční předsevzetí. A není pochyb o tom, že mnohé z těchto předsevzetí se týká zhubnutí.

 

Stejné to před několika lety bylo i se mnou, dokud mne Bůh nenaučil, jak se zbavit přebytečné váhy. Rozhodla jsem se zhubnout a váhu si udržet, jenže to, co se mi povedlo shodit, jsem zase nabrala zpátky. Byl to opravdový boj. Ale skrze modlitbu a Slovo mě Bůh naučil některé věci. Ukázal mi, že mě neurčil k tomu, abych byla vyzáblá a že mé cíle musí jít ruku v ruce s jeho Slovem a teprve potom mi bude moci pomoci s mým hubnutím. Dokud jsem se nedostala do souladu s jeho Slovem, pokračovala jsem v boji v této válce za zhubnutí na půdě těla.

 

Bible u Jakuba 4,7 říká, že se máme podřídit Bohu a vzepřít ďáblu a on od nás uteče. Zkoušela jsem se vzepřít ďáblu, ale nefungovalo to, protože jsem se nepodřídila Božímu slovu. Bůh mi chtěl pomoci, ale nemohl, protože jsem nehrála podle jeho pravidel – pravidel, která způsobí vítězství.

 

Spoléhala jsem na sílu svého těla. Není divu, že jsem prohrávala! „Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění…“ (2K 10,3-4)

 

V knize Galatským 6,8 je řečeno: „kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu.“ To slovo „zkáza“ znamená „nejhorší stav“. Pokaždé, když jsem jedla jídlo, abych naplnila potřebu, která byla ve skutečnosti duchovní potřebou, rozsévala jsem do těla. A pokaždé, když jsem zasévala do těla, získávalo jídlo v mém životě silnější pozici. Po letech různých diet a sporadických období přejídání a postů, které doprovázely nepřetržité pocity viny a hanby, jsem začala ztrácet naději, že budu někdy svobodná. Vyzkoušela jsem snad každou známou dietu a buď jsem cvičila přehnaně nebo vůbec.

 

Nakonec jsem tak, jak jsem pronikala do jeho Slova, poznala pravdu o tom, jak je Bůh dobrý a jak moc mne miluje. Bůh by nestvořil člověka pro život ve vztahu s ním, nedal by mu úžasné tělo a neposkytl by mu jídlo za potravu, aniž by ho vybavil sebekázní. Sebeovládání je ovoce ducha.

 

Bůh nás předurčil k tomu, abychom byli podobní jeho Synu (Ř 8,29). Dobře, a jaký je ten obraz? Je stejný jako obraz Boha.

 

Ježíš řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). V Galatským 5 je Bůh popsán devíti rysy: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Takže částí Ježíše je sebeovládání – to zahrnuje schopnost jíst správným způsobem a kontrolovat kolik toho sním, schopnost cvičit a skrze věrnost a trpělivost být důsledný.

 

Uvědomila jsem si, že pokud se snažíte něco změnit pomocí přirozených způsobů jako je dieta a tělocvik a ono to nefunguje, pak to není přirozený problém. Pak je to duchovní problém a ten vyžaduje duchovní řešení. Pokud máte nějaké jho nebo břemeno, pouze Boží pomazání ho odstraní nebo zničí.

 

Přestala jsem toužit po tom, být hubená a začala jsem toužit po tom, být jako Ježíš. Začala jsem vyznávat, že Bůh mi dává pomazání ke všemu, k čemu mě povolává. Pokud mne povolal k tomu, abych byla proměněná do podoby Jeho Syna, potom je zde pomazání, které mi k tomu pomůže. Když jsem se znovu narodila, Duch svatý ve mně začal působit ovoce ducha. Tyto Boží charakteristiky se při novém narození zrodily v mém duchu. Uvědomila jsem si, že Bůh sám žije ve mně a tak to není moje starost vyprodukovat sebeovládání. On to způsobí! Můj úkol byl rozvíjet to. Podobně jako když trénujeme svá těla, aby byla silnější, když trénujeme svoji víru v Boha, jeho přítomnost v nás začne být silnější.

 

Namísto zasévání do těla tím, že jsem jedla jídlo, když jsem neměla opravdu hlad, začala jsem zasévat do svého ducha tak, že jsem procvičovala svoji víru v Boží schopnost pomoci mi jíst správně a být věrná při tělocviku. Už jsem nebyla bez naděje – vkládající víru ve své vlastní schopnosti. Moje zbraně již nebyly tělesné, ale mocné v Bohu zbořit pevnosti (2K 10,4).

 

Když mi přišly myšlenky na jídlo a já jsem nebyla hladová, učinila jsem z těchto myšlenek „zajatce“ a odrazila jsem je Slovem. Řekla jsem: „Jsem schopná se ovládat a mám vládu i nad jídlem. Ve jménu Ježíše zasévám do ducha tím, že se poddávám sebeovládání. Jsem mrtvá pro nutkavou touhu se přejíst. Nejsem otrokem jídla, ale Bůh mi dal autoritu nad jídlem. Jsem povolána být jako Ježíš a k čemu mně On povolává, k tomu mně také dává pomazání. Jsem schopná dokázat všechno v Kristu, v tom Pomazaném a v jeho pomazání, které mne posiluje.“

 

Sláva Bohu, dnes jsem úplně stoprocentně svobodná a mohu zakoušet radost, která přichází z úplné svobody. Jako diplomovaný osobní trenér a poradce v oblasti stravování a služebník evangelia jsem měla příležitost vidět mnoho dalších lidí osvobozených mocí Božího slova. Stejné pravdy, které mne osvobodily od břemene váhy a od váhy břemene, pracují dodnes v mém životě.

 

Povzbuzuji vás k rozhodnutí učinit tento rok tím nejvítěznějším rokem, jaký jste kdy prožili. Dovolte Bohu mocně se projevit ve váš prospěch tím, že ve svém každodenním životě budete uplatňovat následující kroky:

 

1. Učiňte Ježíše Pánem nade vším (1J 5,1-4)

 

Od vašeho času na modlitbu až k výběru potravin, toto bude nejlepší rozhodnutí, jaké jste kdy udělali. Je to také nezbytné rozhodnutí k tomu, aby se Boží pomazání – které má moc sejmout břemena a zlámat jha – zapojilo při dosahování vašich cílů.

 

2. Nazvěte svůj problém

 

Příliš často vkládáme svoji víru do tělesných zbraní – diet, léků, různých speciálních cviků – a věříme, že tyto věci vyřeší naše problémy. Když se nám pak nedaří našich cílů dosáhnout, naše víra slábne a začneme ztrácet víru. Byli jsme jednoduše oklamáni bojovat duchovní boj v oblasti těla, místo abychom důvěřovali Božímu slovu. Složte svoji naději a víru v Boha, protože On je cesta k trvalému vítězství.

 

3. Rozjímejte nad Písmem

 

Často dovolíme naší mysli, vůli a citům „vymluvit“ nám Boží nejlepší záměr pro náš život. Moc Božího slova je silná vyzbrojit našeho ducha k nadvládě nad naším tělem. Až budeme stát tváří v tvář pokušení, naše obnovená mysl podpoří našeho ducha. Proměna přichází pouze skrze obnovení naší mysli Božím slovem.

 

4. Choďte v duchu (Ga 5,16)

 

Dříve, než uvidíte přirozenýma očima změnu, pokračujte v rozsévání do ducha. Je čas setby a čas žně – čím více ovoce ducha zasejete, tím více sklidíte. Když budete pokračovat v chození v duchu, nevykonáte žádosti těla.

 

5. Zůstaňte pevní (Ga 5,1)

 

Byla to Boží zodpovědnost zlomit jednou provždy moc hříchu a smrti v našem životě. Je naší zodpovědností udržet si tuto svobodu. Učiňte pevné rozhodnutí nenechat se znovu zaplést do otrockého jha, stůjte pevně ve svobodě, kterou vám přineslo pomazání a radujte se ve své nově nalezené svobodě.

 

Z časopisu BELIEVERS VOICE OF VICTORY – January 1999 – Kenneth Copeland Ministries přeložila Renata Korčáková