Prorocké slovo pro rok 2010 a dále

ACPE: Prorocké slovo pro rok 2010 a dále

 

Toto prorocké slovo bylo přineseno jakožto soubor proroctví, vydaných v souhlasu s Apoštolsko-prorockou radou starších (ACPE – Apostolic Council of Prophetic Elders). Obvykle existují různé proměnlivé faktory, které mohou ovlivnit načasování anebo naplnění takovýchto slov:

 

  • Každé proroctví, jež není obsaženo v Bibli, ke svému uskutečnění potřebuje naplnit určité podmínky.
  • Načasování, během kterého se proroctví uskutečňuje, se může objevit během delšího časového období, než je pouze jeden kalendářní rok. U některých prorockých slov může jejich naplnění trvat i mnoho let.
  • Je také možné, že prorocká varování způsobí, že buďto jednotlivec nebo celý národ učiní pokání a odvrátí tak soud, který byl původně prorokován. V Bibli se to stalo například tehdy, když Jonáš prorokoval k Ninive a toto město učinilo pokání, které Boha obměkčilo.

 

Klíčové místo z Písma pro rok 2010

 

Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje na nás na každém místě vůni své známosti. (2K 2,14 ČSP)

 

Rok 2010 je rokem, ve kterém budeme vítězit. Bude rokem triumfu v Kristu, kdy se vůně jeho známosti bude šířit na každém místě.

 

Rok 2010 je rokem probuzení. Je na čase probudit se a uvidět obojí: to, co se chystá učinit náš nepřítel a to, co chce skrze nás činit Bůh. Tento rok je rokem, kdy nám Bůh pomůže nadpřirozeným způsobem „vidět“ věci, o kterých jsme si mysleli, že jim nerozumíme.

 

Rok větru

 

Rok 2010 bude rokem větru. Na ty, kteří hladoví po Bohu, budou vylity nové Letnice. Vítr Ducha svatého nás svým vanutím povede jednak správným směrem a také na místo, na kterém nás Bůh chce mít. Uvidíme slavné projevy jeho svaté moci se znameními a divy.

 

Mnoho národů pocítí vliv tohoto mocného větru. Indonézie bude opět zaplavena Duchem svatým společně s Thajskem, Polskem, Severní Koreou, Jižní Koreou a Spojeným Královstvím. Aljaška uvidí pohyb Ducha svatého mezi domorodými obyvateli.

 

Otevřou se nové studnice probuzení a mnozí budou pít ze studnic spásy.

 

Mnozí budou vyučovat o darech Ducha svatého. Bude zapotřebí, abychom v tomto čase viděli, jak se v církvi projevují a abychom tak dosáhli naplnění našeho poslání.

 

Obzvláště silně uvidíme nárůst slova poznání. Slovo poznání je nadpřirozený vhled do toho, co je třeba udělat, což nám zajistí v budoucnu bezpečí. Tento dar se projeví takovým způsobem, že od jednoho okamžiku k druhému budeme mít plán, či jakousi „cestovní mapu“ toho, co je potřeba v budoucnu učinit.

 

Třetí velké probuzení

 

Věříme, že velké vylití Ducha, které nastalo 11. listopadu 2009 ve městě Kansas City, signalizovalo počátek Třetího velkého vylití o němž jsme prorokovali, že přijde do Ameriky a do světa. Jedenáctý listopad byl dnem, kdy Otcové Poutníci učinili s Bohem smlouvu ve městě Plymouth, Massachusetts. Mnoho přímluvců v celé Americe volá k Bohu za to, aby se celý národ opět stal „městem na hoře ležícím“. Pokud vytrváme v modlitbách a budeme volat k Bohu, náš národ se pohne.

 

Evangelizace

 

Mnohé církve se probudí a budou evangeliem zasahovat ztracené ve svých městech a národech. Tisíce lidí budou vtaženy do Království skrze nová hnutí „evangelizace mocí“, při kterých je lidem nadpřirozeně ukázáno, že Bůh je živý.

 

Církve, ve kterých se po léta nekřtilo, uvidí mnohé lidi, kteří přijdou ke Kristu. Mrtvé církve budou vzkříšeny vlivem ohně a moci Ducha svatého a mnoho ztracených bude vtaženo do Království.

 

Zlomení cyklů dluhů

 

Klíčové místo Písma: Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych oznámil evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu. (L 4:18 ČSP)

 

Cítili jsme, že nám Pán dal určité období jako tzv. „oko vichřice“ pro to, abychom se vymanili z dluhů. Když jsme společně hovořili o mnohých prorockých varováních, která nám Pán dává, cítili jsme, že Pán ve své milosti prodloužil určité období své milosti, protože mnozí z jeho lidu nebyli pro další otřesy připraveni.

 

Je uvolňována nadpřirozená schopnost dostat se ven z dluhů. Pokud začnete své dluhy splácet a to dokonce po malých částkách, Bůh nadpřirozeně do tohoto vašeho úsilí vstoupí a pomůže vám z dluhů se dostat.

 

 

Vyhlazení systémové chudoby

 

Je čas naplnit první poselství, které Ježíš kázal a sice přinést spravedlnost chudým. Bůh k nám hovořil o misionářích sociální spravedlnosti, kteří jsou povoláni na pomoc vyhladit systémovou chudobu. Dochází k manželství spravedlnosti a práva, a Bůh pozvedne ty, kteří jsou povoláni bojovat s takovými problémy, jako je například obchodování s lidmi stejně tak, jako s chudobou.

 

Toto povolání získat ztracené se doslova ožení se svým pověřením prosazovat spravedlnost. Církve začnou ve svém středu vytvářet modely pro službu chudým a také uvádět do praxe systémy, které budou napomáhat jejich vlastním lidem k tomu, aby se vymanili z dluhů.

 

Střet různých království

 

Stejně tak jako vloni k nám Pán hovořil o velkém „střetu království“, který se odehrává po celém světě – Boží království s duchem Islámu, který si buduje svou říši. Satan postupuje kupředu s cílem vybudovat si říše.

 

Mějte se na pozoru a bedlivě pozorujte to, co se děje okolo vás. Dojde také ke vzestupu tuzemského terorismu. V zemích s demokratickou vládou po celém světě dochází k posunu ve vztahu vůči „civilizaci Džihádu“.

 

Soudy a testování

 

Klíčové místo z Písma: Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš.”Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. (Da 1:11-16 ČEP)

 

Daniel a jeho přátelé byli po dobu deseti dní zkoušeni a potom nalezli u krále přízeň. Bylo shledáno, že jsou desetkrát lepší, než ti druzí. Totéž se stane těm, kteří vytrvají v časech testování a zkoušek. Nakonec budou pozvednuti nad ostatní a budou postupovat vpřed.

 

Nehemjáš

 

Celkem desetkrát byla proti Nehemjášovi vyřčena slova, jež ho měla odradit od práce na hradbách. Nenechte se zastrašit zdánlivě prudkými, někdy verbálními útoky toho zlého. Dokončete úkol, který Pán před vás postavil. Bůh k nám na našem setkání neustále hovořil o tom, že se v nadcházejícím období konfliktů a testování nemáme nechat zastrašit.

 

Aktivizace uctívání

 

Klíčové místo z Písma: Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: “Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.” V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi. Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy… (2Par 20:21-23 ČEP)

 

Zvítězíme skrze uctívání. Uctívání je klíčem k triumfálnímu vítězství! Existuje sňatek mezi uctíváním a aktivizmem, kdy stejně tak, jako za dnů Martina Luthera Kinga jr. bude církev pochodovat a zpívat.

 

Budou napsány nové bojové písně, podobné např. „Bojové písni za republiku“. Jeho Pravda kráčí dál a proto je zde volání po tom, aby skrze uctívání zaznívaly biblické pravdy.

 

Uctívání otevře nebesa a mladí lidé si povšimnou povolání stát se „hudebníky“ a jít do všech končin země, kde pomohou vybudovat Domy uctívání, v nichž bude tato služba probíhat 24 hodin sedm dní v týdnu (tzv. 24/7).

 

Do centra uctívání se prolomí obrovská radost, protože Bůh se skrze svůj lid „směje“ svým nepřátelům. (Ž 2; Ž 149)

 

Velký konflikt

 

V každé oblasti, kde bude Boží království na vzestupu, uvidíme zároveň snahu nepřítele zatlačit nás nazpět a podněcovat mezi námi konflikty. Konfliktů a konfrontací se neobávejte. Bojujte proti odrazení. Zaútočte na Goliáše, které máte ve svém životě a pamatujte na to, že v tomto roce jste byli povoláni k triumfu!

 

Aktivizace se projeví také v tom, že v Božím lidu povstanou nové Pánovy armády. Nalezněte své místo a pozvedněte svůj hlas.

 

V nadcházejících několika letech povstane ve Spojených státech třetí politická strana. Pán pro tuto stranu připravuje své vůdce, kteří povstanou z obyvatel Spojených států a kteří sténají pod korupcí „starého dozorce“. Mnozí vedoucí jsou právě teď testováni a nyní zkoušeni ohněm a v dohledné době převezmou vedení, protože se spíše než o politickou stranu bude jednat o hnutí. Ve svůj čas se toto hnutí stane stranou.

 

Období přechodu

 

Toto období je pro církev obdobím přechodu. Pro Spojené státy to bude čas přerodu buďto k dobrému nebo ke zlému. Tento národ se nyní nachází na „rozhraní“ toho, zda zůstane takovou civilizací, jakou jsme znali. Záleží to na této generaci, zda se navrátí zpět k původní vizi jejich zakladatelů. Při porodu se tzv. porodní cesty ženy musí otevřít na deset centimetrů, aby se mohlo narodit dítě. Rok 2010 a roky následující budou obdobím intenzivního tlaku, jenž bude mít za následek, že bude porozeno mnoho nových věcí.

 

Pán také pro nadcházející práci, která má být vykonána, svůj lid přeskupí. U některých dojde k náhlým geografickým přesunům. Jiní se zase přetransformují ve svém zaměstnání či ve své profesní dráze. Na ty, kteří jsou poslušní a dovolí Bohu, aby takovýmto způsobem své vojenské jednotky přeskupil, bude vylita zvláštní milost. Lidé, kteří se měnit nebudou, uvidí druhé, kteří změny milují a jimi procházejí a budou tím motivováni. Bůh také jim pak pomůže se v tomto novém období změnit.

 

Pro posun do tohoto nového období dejte svoji vizi i svůj dům do pořádku. Ujistěte se, že jste správným způsobem uspořádáni pro bitvy, jež leží před vámi.

 

Buďte připraveni

 

Klíčové místo z Písma:

Podobenství o moudrých a pošetilých družičkách (Mt 25,1-13)

Podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30)

 

Znovu se nasměrujte a zvolte si správný rozměr pro svá vítězství a své průlomy. Staňte se více zacílenými pokud se týká vašeho stěžejního poslání. Zjednodušte svůj způsob života. Nehromaďte věci, které jiní lidé mohou používat. Toto je čas, kdy se máme s druhými sdílet a také jeden o druhého pečovat. Ujistěte se, že Tělo Kristovo je schopno na ženichovo zavolání povstat tak, jako těch pět družiček, které byly připraveny.

 

Je třeba, abychom začali smýšlet více jako společenství, než pouze individualisticky. Dejte svůj dům do pořádku a připravte se na následující období. Klíčem pro Království je dnes mobilita. Mnozí, kteří nejsou „správně nasměrováni“ uvidí ztrátu budov, pozemků atd. Pokud se vám to přihodilo, Bůh vám pomůže začít znovu.

 

Jedná se o období prořezávání a střihání, které vypůsobí růst. Toto prořezávání se může zdát občas opravdu bolestivým, avšak důvěřujte Bohu, že on působí to, že se všechny věci budou dít k vašemu dobru.

 

Buďte požehnáni v tomto roce!

 

Upozorňujeme, že toto proroctví je zvláště v některých specifikách určeno především pro Spojené státy americké. Věříme však též, že Bůh jedná i globálně s celým Tělem Kristovým, proto mnohé může být prorockým povzbuzením a napomenutím i pro nás zde v České republice. Modlete se a rozsuzujte, co vám Bůh chce říci skrze toto proroctví do vašeho osobního života. Překlad: Renata Korčáková,

zdroj: James W. Goll, http://www.ministrytothenations.org/