Deset kroků, jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty

Deset kroků, jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty

Check D. Pierce a Rebecca Wagner

 

Krok první: Přijměte Ježíše za svého Pána a Zachránce

 

Je to díky Ježíšovu jménu, že máme autoritu vykázat démonické mocnosti a tohoto jména nemůžeme využít, pokud s Ježíšem nemáme osobní vztah.

 

 1. Prozkoumejte svůj život a odvraťte se ode všeho, co je v rozporu s tím, co si přeje Bůh (Mt 3,7-10; Sk 3,19)
 2. Uvědomte si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby vám odpustil vaše hříchy. Přijměte ho jako Pána a Spasitele, aby vás očistil od hříchu…
 3. Požádejte jej, aby se stal Pánem vašeho života, otevřeně a slovně vyjádřete, že Ježíš není pouze vašim Zachráncem, ale také vašim Pánem (1J 2,23).

 

Krok druhý: Učiňte duchovní inventuru vašeho života

 

K tomu, abyste mohli ze svých domovů odstranit démonické síly a udržet je vně, potřebujete být ochotni jednat s hříšnými oblastmi ve vašich životech. Profesor Charles Kraft z Fullerova Theologického semináře popisuje démony jako krysy a hřích jako odpadky. „Pokud se zbavíme krys, ale držíme si odpadky, je dotyčná osoba stále ve velkém nebezpečí. Pokud se však odpadků zbavíme, náš čin automaticky ovlivní i krysy.“ Jinými slovy – pokud se chceme zbavit krys, je třeba se zbavit i odpadků.

 

Pokud se od hříchu očistíme, pak démonické mocnosti v našich životech ztrácejí legální právo na to, aby nás okupovaly i v našich domovech. Pokud však projdeme následujícími kroky proto, abychom se ve svých domovech démonických sil zbavili bez toho, že bychom své životy dali před Pánem do pořádku, situaci tím ve skutečnosti jen zhoršíme… (viz Mt 12,43-45).

 

Požádejte Pána, ať vám zjeví jakoukoli oblast hříchu ve vašem životě, se kterou je zapotřebí jednat dříve, než budete v tomto procesu pokračovat. Protože neodpuštění je takovým obrovským balíkem odpadků, kterými se démoni rádi sytí, požádejte Boha, aby vám ukázal každou oblast, kde ve svém životě máte ve vztahu k druhým neodpuštění, jež je třeba vyčistit.

 

Krok třetí: Zasvěťte svůj domov Pánu Ježíši Kristu

 

Jednoduše se modlete a pozvěte Pánovu přítomnost do vašeho bytu. Požádejte Pána o to, ať vaši domácnost použije pro své záměry. Vyhlaste slovo z Jozuy 24,15, že vy a váš dům budete sloužit Hospodinu. Hlasitě oznamte do duchovního světa, že vaše domácnost nebude útočištěm temných sil, ale majákem, vydávajícím jasné světlo vaší rodině i světu.

 

Krok čtvrtý: Připravte se na bitvu

 

Bojujeme v ponebesí proto, abychom ve své domácnosti vybudovali příbytek Pánu a mocnostem temnoty vyhlašujeme zákaz vstupu.

 

 1. Požádejte Pána, aby vám pro váš zápas dal svoji strategii. Možná, že vás povede k tomu abyste v určitém období u vás doma pouštěli hudební nahrávky s chvalami, možná vás povede, abyste v určitých místnostech četli konkrétní místa z Písma. Očekávejte, že na vaše modlitby odpoví a ukáže vám, jak se pohybovat kupředu.
 2. Vyznávejte nad sebou, svojí rodinou, svými zvířaty a svým majetkem ochrannou moc Ježíšovy krve.
 3. Modlete se nahlas Žalm 91.
 4. V Ježíšově jménu svažte jakoukoliv moc temnoty a zakažte jí, aby se ve vašem domě v tomto období projevovala.

 

Krok pátý: Pořiďte si duchovní inventář vašeho domova

 

Požádejte Pána, aby vám dal duchovní rozeznání, které při prohlížení toho, co vlastníte, budete potřebovat. Procházejte svoji domácnost místnost po místnosti a dovolte Duchu svatému, aby vám ukazoval na předměty, které by u vás doma být neměly.

 

 1. „Cizí božstva“… zobrazení jakékoli osoby, modly, boha či démonické postavy, která se v jakékoli kultuře na světě považuje za předmět uctívání či duchovní moci…
 2. Falešná náboženství… Předměty či materiály, které se vztahují k falešným, východním či přírodním náboženstvím, knihy vyučující praktiky jógy, transcendentální meditace, mantry atd.
 3. Okultní předměty… Ouija tabulky, předměty, které tzv. přinášejí štěstí, pohanské symboly, jakýkoli předmět související s astrologií, černou magií, předpovídáním budoucnosti, věstěním z ruky, uctíváním démonů, duchovními průvodci, čarodějnictvím, satanismem nebo tzv. náboženstvím Nového věku (New Age)…
 4. Předměty tajných společenstev… Tajná společenstva, jako například Svobodní zednáři či Jóbovy dcery od svých členů často vyžadují, aby učinili určitý slib a prošli vstupními rituály, které jsou naprosto v rozporu s Božím slovem, včetně vyznání věrnosti různým božstvům. Jelikož se výše zmíněné věci často předávají v celých generacích, jedná se potom o generační záležitosti, se kterými je potom zapotřebí jednat.
 5. Další předměty… V našich domácnostech se mohou nacházet další věci, které nepřináší Bohu slávu a mohou na sebe vázat démonickou aktivitu. Démonské či násilnické videohry, knihy a časopisy, filmy či hudba s démonickým, násilnickým nebo sexuálním obsahem; pornografie, nezákonné drogy, smyslné umění, knihy či „hračky“ a celé množství dalších věcí, které jsou démonské, nelegální nebo v rozporu s Boží vůlí.

 

Krok šestý: Očistěte svoji domácnost od bezbožných předmětů

 

To, co je třeba z vaší domácnosti odstranit, by se v žádném případě nemělo ocitnout na seznamu věcí, které by jste později chtěli prodat například na nějakém bleším trhu apod. Pokud zjistíte, že něco má být odstraněno, je na místě takový předmět zničit (Dt 7,25).

 

Vezměte věc, která má být spálena a spalte ji. Pokud je nehořlavá, zničte ji (jako symbolický akt poslušnosti ji můžete nechat projít ohněm).

 

Zřekněte se osobně či za vaši rodinu jakékoliv účasti v souvislosti s tímto předmětem (ať již vědomě, či nevědomě) a potom požádejte Pána, aby vám odpustil. (Pokud je takový předmět nějakým způsobem spojen s jakoukoliv větví Svobodného zednářství, modlete se modlitbu za zlomení těchto vazeb.)

 

Protože tímto činem bylo odstraněno jakékoliv právo démonických mocností, které se k tomuto předmětu mohlo vázat, můžete nyní přikázat jakékoli síle s tímto předmětem spojené, aby v Ježíšově jménu odešla.

 

Tyto kroky opakujte pro každý předmět, kterého se zbavujete.

 

Krok sedmý: Vyčisťte každou místnost, vyčisťte každé území

 

Je zapotřebí jednat i s každou démonickou silou, jež nebyla přímo vázána na určitý předmět, ale v domácnosti se vyskytuje buďto z důvodu hříchu či traumatu, které se zde odehrálo a se kterým je potřeba jednat. Projděte svoji domácnost a vyznejte jakýkoli vědomý hřích, který se v některých místnostech odehrál.

 

Pokud váš byt dříve patřil jinému majiteli, požádejte Pána, aby vám ukázal, za co je potřeba se v té které místnosti modlit. Důvěřujte dojmům, které vám při tomto procesu přijdou na mysl. Také, pokud jste si od chvíle, kdy jste se přestěhovali do vašeho bytu, všimli podstatných změn v chování či okolností, které nelze vysvětlit jiným způsobem (např. rozbroje ve vztazích, finanční potíže, násilí, noční můry, nehody atd.), může se jednat o vodítko pro to, co se ve vašem bytě stalo před vaším nastěhováním. (Možná bude zapotřebí udělat nějaký hlubší průzkum). Učiňte zástupné vyznání hříchů v každé místnosti nebo na pozemku. (Zástupné vyznání hříchů znamená, že přicházíme před Boha v zastoupení toho, kdo se dopustil hříchu a žádáme o odpuštění konkrétního hříchu za pomoci Ježíšovy krve, kterou dané území v modlitbě očišťujeme. Toto nezbavuje zodpovědnosti osoby, které hřích spáchaly, ale uzavírá to dveře démonickému působení na daném místě.)

 

Modlete se za to, aby Pán případně uzdravil trauma, jež bylo způsobeno skrze trápení démonických sil u vás doma. Poproste Pána také o to, aby vás a vaši rodinu obnovil, ať již vás démonické mocnosti okradly o jakékoli požehnání.

 

Krok osmý: Zasvěťte svůj dům a svůj majetek

 

Když jste dokončili všechny tyto kroky, projděte svoji domácnost místnost po místnosti a každou z nich zasvěťte Pánu. V každé místnosti vyslovte konkrétní požehnání. Přemýšlejte o tom, k čemu byla každá místnost určena a žehnejte tomuto účelu.

 

Projděte hranice vašeho pozemku a vyhlaste, že toto území je zasvěcené či oddělené pro Pána. Tento fyzický akt vám pomůže vybudovat duchovní hranice anebo vezměte dřevěné kolíky (na kterých jsou napsané verše z Písma) a umístěte je do země na pozemku, který vám patří, zatímco se budete modlit za Pánovo požehnání. Potom z prostředku území, jež vám patří, vzdejte Bohu mocnou chválu, uctívejte jej, zpívejte mu písně a vyhlašujte zaslíbení z Písma. Žádný z těchto způsobů, (ať již je prováděný společně nebo samostatně) není nějakou magickou formulí, ale spíše symbolickým či prorockým činem, který oznamuje Bohu, mocnostem temnoty a vám samotným, že toto vlastnictví je oddělené (zasvěcené) pro Pána. Buďte tvořiví.

 

Krok devátý: Naplňte svoji domácnost slávou

 

Dalším krokem je naplnit svůj dům předměty a činnostmi, které Pánu přinášejí slávu. Jack Hayford nabízí tento seznam praktik, který podporuje zdraví, štěstí a svatost v domácnosti:

 

 1. Vysluhujte společně jako rodina památku Večeře Páně. Jistě k tomu přizvěte i svoje děti.
 2. Zpívejte doma, samostatně i společně. Ať je váš domov naplněn Pánovou písní.
 3. Doma se modlete. Modlete se jako rodina. Ať je vaše modlitba u stolu smysluplná i když je jen krátká. Modlitba, jež je organizována podle určitého časového plánu je vynikající, ale totéž platí i o modlitbě, která vyplyne spontánně z dané situace. Tento způsob navíc dětem umožní, aby se k takovéto modlitbě přidaly upřímně a bez pocitu, že jsou k něčemu tlačeny.
 4. Vyprávějte si u vás doma o dobrých skutcích, které pro vás Hospodin vykonal. Čas trávený u večeře je ideální příležitostí popovídat si o tom, jak vám Ježíš během dne pomohl.
 5. Promlouvejte ve svém bytě Boží slovo. Což takhle zkusit se, kromě svého osobního času s Božím slovem, pravidelně postavit například doprostřed svého obývacího pokoje a nahlas přečíst jeden Žalm.
 6. Udržujte svoji domácnost zářivou. Vytvořte ve svém domově ryzí atmosféru naděje. Odmítněte jakékoliv vlivy (náladovost, ostrou řeč, nevhodnou hudbu, činnosti nebo videa), které by u vás doma udusily zářivý jas Boží slávy.

 

Krok desátý: Udržte své duchovní vítězství

 

Své pozice udržte. Nepřítel se bude pokoušet skrze nové vynalézavé způsoby dostat k vám domů s duchovní temnotou. Dobrý nápad je procházet svoji domácnost pravidelně a hledat jakékoli nové předměty, které by u vás doma být neměly, či modlit se proti jakémukoliv následku hříchu, ke kterému došlo. Mimo to je dobré naplánovat čas, kdy zasvětíme místnosti vašeho domu, či projdeme za účelem vymezení hranic váš pozemek jednou ročně.

 

Ať vám Pán bohatě požehná během času, kdy hledáte způsob, jak se zbavit duchovní temnoty proto, abyste mohli žít ve slávě jeho přítomnosti!

 

Taken from Ridding Your Home of Spiritual Darkness, by Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema,

© 1999, published by Wagner Institute for Practical Ministry, P.O.Box 62958, Colorado Springs, CO 80962-2958, 1-800-279-2307