Uzdravení neplodnosti

Uzdravení neplodnosti

Tomáš Korčák

(Bezdětnost jako duchovní a etické dilema, 16.10.2010 ČEA Brno)

 

Požehnání plodností

 

Na počátku Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a požehnal jim plodností. A Bůh jim požehnal a řekl jim: “Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.” (Gn 1,28; viz též Gn 9,1.7; Gn 35,10.11; Jr 29,6).

 

Jako výsledek pádu člověka nacházíme mimo jiné neplodnost a potracení plodu a komplikované porody. Jsme součástí padlého lidstva, avšak Ježíš nás vykoupil z každého prokletí (viz Ga 3,13-14). Jak však do tohoto požehnání plynoucího z Kristova kříže vstoupit?

 

Zde nám nepomůže laciné chlácholení „buď v pokoji, bude to dobré“. Musíme jít do Písma a hledat osobně Pána (viz Sk 20,32). V tom je nám dobrým příkladem Asaf, vedoucí chval v Davidově stánku. Říká: Úpěnlivě volám k Bohu, volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu! V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá. (Ž 77,2-3) Asaf odmítá lidskou planou útěchu, musí mít zjevení od Hospodina, útěchu od svého živého Boha. Toto zjevení však často nepřijde do pěti minut. Když přijmeš pouze lidskou útěchu, pak ani již nepotřebuješ volat k Hospodinu a čekat na jeho Slovo. Od lidí můžeš mít odpověď hned, ale výsledky budou žalostné. Žalmista dostal skutečné zjevení od Hospodina: Ty jsi Bůh, jenž činí divy! (Ž 77,15) Toto vnitřní zjevení vypůsobilo skutečnou víru, která způsobila průlomy.

 

Hospodin se nám představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Mt 22,32; Mk 12,26; Sk 3,13; Sk 7,32). Všichni tito praotcové zápasili s neplodností.

 

Deset případů uzdravení neplodných

 

1.      Sára – matka Izáka (Gn 11,26 – 23,2; Ř 4,16-24; Heb 11,11-12; Heb 6,11-15)

 

Abraham je nazván otcem všech věřících – těch, kteří kráčejí v jeho šlépějích víry (viz Ř 4,11-24):

·        uvěřil proti naději na základě naděje (musíš mít nejprve naději, abys mohl dojít víry)

·        neochabl ve víře

·        nehleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino

·        nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat

·        byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu

·        nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit

Sára vírou přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib (Heb 11,11-12).

 

Dva základní sloupy víry, které, když se spojí, počnou a porodí naplněné zaslíbení:

·         Abrahamův postoj: co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit (Bůh je mocný) (Ř 4,21)

·         Sářin postoj: Bůh, který dal slib, je věrný (Bůh je věrný) (Heb 11,11)

 

Abraham a Sára dosáhli plodnosti skrze víru a trpělivost (Heb 6,11-15).

 

2.      Neplodní v abímelekově domě (Gn 20) Na modlitbu bezdětného Abrahama byli uzdraveni všichni neplodní v domě gerarského krále!

 

3.      Rebeka – matka Jákoba (Gn 25,21). Odpověď na modlitby však nepřišla hned, ale téměř po dvaceti letech manželství (viz Gn 25,20.26).

 

4.      Lea a Ráchel – matky izraelských kmenů (Gn 29-30). Zřejmě původně byly neplodné obě ženy. Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. (Gn 29,31)

 

Jákobův modlitební zápas o požehnání a proměnu: “Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.” (Gn 32,23-33; Oz 12,4-5)

 

5.      Manóachova žena – matka Samsona (Sd 13)

 

6.      Rút – matka Obéda (Rt 1,1-6; 4,11-13)

 

7.      Chana – matka Samuele (1S 1 – 2,10)

 

8.      Šúnemanka – matka chlapce, který byl vzkříšen Elíšou (2Kr 4,8-37; Mt 10,40-42)

 

9.      Alžběta – matka Jana Křtitele (L 1)

 

10.  Sijón – církev živého Boha (Iz 54,1-5; Ga 4,26-28; Iz 66,6-14; Iz 49,17-21) Poslední neplodná je Sijón, což je Boží lid. Na mnoha místech světa je již lůno církve otevřené a množství lidí přichází k záchraně skrze poznání Ježíše Krista, avšak církev zvláště v Evropě je zcela neplodná. Bůh tento stav chce změnit: „Chci vám dát plodnost, chci otevřít vaše neplodné lůno. Jako Chana ke mně naléhavě volejte, naslouchejte mému hlasu a skrze vytrvalost, víru a poslušnost mého slova dosáhněte naplnění mých zaslíbení. Já jsem ten, kdo otevírá lůno a dává plodnost. Dotazujte se na moji vůli a moc, hledejte moji tvář ustavičně.“

 

 

Podmínky plodnosti

 

Shrňme si, skrze jaké jednání či postoje Hospodin uzdravil neplodné:

 

*      skrze vytrvalost a víru (Sára)

*      skrze přímluvu (abímelekův dům)

*      skrze modlitby manžela (Rebeka, Alžběta)

*      skrze modlitby neplodné (Ráchel, Chana)

*      skrze následování Hospodina a žehnání starších (Rút)

*      skrze službu Božím služebníkům (Šúnemanka)

*      svrchovaný zásah Boží (Lea, Manóachova žena)

 

*      Požehnání plodností pro poslouchající Hospodina (Ex 23,24-26; Lv 26,3.9; Dt 4,23-25; Dt 7,11-15; Dt 28,1-2.4.11; Dt 30,1-20; Iz 48,17-19)

 

*      Plodnosti musí předcházet zapomenutí (Gn 41,50-52). Nejprve musí přijít Manases (to je Bůh dal zapomenutí), aby poté mohl přijít Efrajim (to je Bůh dal plodnost). Nejprve musí být vyřešena naše minulost, aby naše budoucnost mohla být plodná a my přinesli ovoce. Z některých věcí v minulosti musíme učinit pokání a některé musíme odpustit a již na ně více nevzpomínat. Minulost krade mnohým lidem plodnost. Podle Písma máme vyřešit svou minulost pokáním, odpuštěním a zlomením kleteb, a již se nemáme ohlížet nazpět. (L 17,32; L 9,62; Iz 43,18-19; Fp 3,13-14) Minulost se pro nás může stát místem poučení z nezdarů i místem vděčnosti z výher. Bůh povýšil Efrajima nad prvorozeného Manasesa (viz Gn 48). Bez zapomenutí by nepřišla plodnost, avšak plodnost přerostla všechnu minulost a naplnila svým ovocem národy. Když složíme k Pánovým nohám všechny své představy a zkušenosti, dáváme mu tím teprve příležitost jednat, a to takovým způsobem, že to předčí všechny naše představy. (Gn 49,22-26; Dt 33,13-17)

 

*      Plodnost skrze Boží bázeň (Ž 128,3-4; Př 8,13)

 

*      Plodnost skrze důvěru a spoléhání na Hospodina (Ž 127,3-5; Jr 17,7-8; Iz 27,5-6)

 

*      Plodnost skrze zasazení u vod Ducha svatého (Ez 47,12; Ez 19,10-11; Př 13,17; Ř 8,14)

 

*      Plodnost skrze rozjímání nad Božím slovem (Ž 1,1-3; Heb 6,7; Iz 55,10-11; Ef 5,26)

 

*      Plodnost skrze správné používání jazyka (Př 10,31; Př 18,21)

 

*      Plodnost skrze poddanost pastýřům a Pánově kázni (Jr 23,3-4; J 15,1-2)

 

*      Plodnost skrze dávání desátků a darů (Mal 3,10-11)

 

*      Plodnost skrze Božskou přirozenost, skrze vzácná a veliká zaslíbení a skrze úsilí o osmero vlastností (2Pt 1,3-9)

 

*      Plodnost skrze přijetí sebe sama a svých rolí v manželství (Ef 5,22-33)

 

*      Uzdravení od smrti a neplodnosti (2Kr 2,19-22). Elíša vhodil sůl (symbolizující Boží slovo) do zdroje vod, které přinášely smrt a neplodnost. Modlil se Pánovo slovo a Hospodin tento pramen uzdravil.

Příčiny neplodnosti

 

*      Prokletí neplodnosti pro neposlušnost Hospodina a jeho Slova (Dt 28,15.18.32.41.62; Lv 26,22; Ž 21,9-11; 58,9)

 

*      Neplodnost pro vzpouru a pohrdání autoritou v srdci (1Pa 15,29; 2S 6,20-23; Nu 12,12)

 

*      Neplodnost pro krvesmilstvo a cizoložství (Lv 20,10-24; Gn 20)

 

*      Neplodnost pro modlářství, umíněnost a neposlušnost Hospodina (Oz 9,10-10,1; 1S 15,23; Oz 4,16; Iz 30,1-3)

 

*      Neplodnost pro trní, které dusí Slovo (Mt 13,22; Mk 4,19; L 8,14; Ef 5,11)

 

 

Deset klíčových zaslíbení pro neplodné k modlitbě a rozjímání:

 

1.      Je to snad pro Hospodina nějaký div? (Gn 18,14)

 

2.      Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním lůna. (Gn 49,25)

 

3.      Vzdálím od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let. (Ex 23,25-26)

 

4.      Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka. (Dt 7,14)

 

5.      Neplodná posedmé rodí. (1S 2,5)

 

6.      Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. (Ž 113,9)

 

7.      Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. (Ž 127,3)

 

8.      Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin. (Iz 54,1)

 

9.      Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh. (Iz 66,9)

 

10.  Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. (L 1,37)

 

 

(Více najdete v knize: Tomáš Korčák, Studnice uzdravení, Jak čerpat z Božích zdrojů a sloužit uzdravením, Vydavatelství Juda 2008, www.juda.cz/shop)