Vděčné srdce

Vděčné srdce

Francis Frangipane

 

Samotná kvalita vašeho života, ať se vám to líbí nebo ne, závisí na tom, jak jste vděční Bohu. Tento postoj každého člověka určuje, jestli se jeho život ubírá do místa požehnání nebo strádání. Při pohledu na stejný keř růží si někteří lidé budou stěžovat, že růže mají trny, zatímco jiní se budou radovat, že některé trny jsou doprovázeny růžemi. Všechno závisí na vaší perspektivě.

 

Tento život je jediný, který budete mít, než se dostanete na věčnost. Pokud chcete najít radost, musíte nejprve najít vděčnost. Pravdou je, že ten, kdo je vděčný i za málo, prožívá mnoho radosti. Ale nevděčná duše se má vždy bídně, v neustálém stěžování si. Žije mimo úkryt Nejvyššího Boha.

 

Naším největším nepřítelem možná není ďábel, ale náš vlastní jazyk. Jakub nám říká: „Jazyk je mezi našimi údy ten, který … zapaluje běh našeho života” (viz Jakub 3,6). Dále říká, že tento oheň je zapalován peklem. Přemýšlejte: Našimi vlastními slovy můžeme zakusit Ducha nebes nebo vstoupit do agónií pekla!

 

Peklo se svými tresty, mučením a mizérií ovládá život reptala a bručou­na. Pavel tuto myšlenku rozepisuje v 1. Korintským 10,10, kde nám připo­míná Židy, kteří „reptali a byli zničeni Zhoubcem“. Pokaždé, když se otevíráme reptání a stížnostem, kvalita našeho života se proporcionálně k tomu snižuje – ničitel obrací náš život v trosky!

 

Lidé se mě často ptají: „Jaký démon vládne nad naším sborem nebo městem?” Očekávají, že jim odpovím starověkým aramejským nebo fénic­kým jménem nějakého padlého anděla. Moje odpověď je ale obvyk­le mnohem praktičtější: Jedním z nejrozšířenějších zlých vlivů nad naším národem je nevděčnost!

 

Nepodceňujte sílu a prohnanost tohoto nepřítele! Pavel řekl, že Židé, kteří reptali a stěžovali si během svých těžkých okolností, byli „zničeni Zhoubcem”. Kým byl ten Zhoubce? Pokud trváte na rozpoznání starověkého světovládce, jedním z nejmocnějších duchů zmíněných v Bibli, je Abaddon, jehož řecké jméno je Apollyón. Význam tohoto jména je „niči­tel” (viz Zjevení 9,11). Pavel řekl, že Židé byli zničeni tímto duchem. Jiný­mi slovy, když si stěžujeme nebo jsme nevděční, otevíráme dveře zhoubci, Abaddonovi, démonickému králi pekelné propasti!

 

V Boží přítomnosti

 

Mnozí v našem národě se stali experty ve „vědě trápení”. Jsou odbor­níky – morálními účetními, kteří dokáží během chvilky spočítat všechny křivdy, které společnost kdy provedla jim nebo jejich skupině. Nikdy jsem nemluvil s jediným takovým člověkem, který by byl šťastný, požehnaný nebo spokojený s čímkoliv. Takoví lidí očekávají, že se k nim nedokonalý svět bude chovat dokonale.

 

V naší poraněné zemi opravdu existují lidé, kteří potřebují zvláštní péči a pozornost. Ale většina prostě potřebuje činit pokání z nevděčnosti, protože to je právě nevděč­nost, která brání zahojení ran! Potřebujeme pros­tě odpustit křivdy minulosti a stát se vděčnými za to, co máme v přítomnosti.

 

Ve chvíli, kdy začneme být vděční, začínáme duchovně stoupat do Boží přítomnosti. Žalmis­ta napsal: Služte Hospodinu s radostí, předstup­te před něj s jásáním. Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chvá­lami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, protože Hospodin je dobrý, jeho milo­srdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. (Žalm 100,2.4-5)

 

Nezáleží na okolnostech vašeho života; ve chvíli, kdy začnete Bohu děkovat, i když se vaše situace ještě nezměnila, začnete se měnit vy. Klíčem, který odemyká brány nebes, je vděčné srdce. Ke vstupu na Boží nádvoří dochází, když prostě začnete chválit Pána.

 

Požehnaný Pane, odpust’ mi, že jsem byl reptal. Pomoz mi přinášet ti oběť díků za všech okolností. Pane, přicházím, abych s tebou dnes uzavřel smlouvu. Skrze tvoji milost budu vděčný bez ohledu na to, jak vypadá můj život. Bože, pamatuj na svůj smluvní slib a přitáhni mě blízko ke svému srdci. V Ježíšově jménu. Amen.

 

Překlad: Jiří Čihulka, výňatek z knihy Francise Frangipana Úkryt Nejvyššího (Lake Mary, FL: Charisma House, 2008). Použito se svolením. Převzato se svolením z časopisu The Morning Star (česká edice), ročník 2010, číslo 2, str. 2, vydavatel: Železná berla, Časopis si můžete objednat na adrese: www.zeleznaberla.org

Francis Frangipane je starším pastorem sboru River of Life Ministries v Cedar Rapids, Iowa a prezidentem Advancing Church Ministries. Pán si Francise použil ke sjednocení tisíců pastorů na modlitbách ve stovkách měst. S více než milionem výtisků jeho bestsellerů a s rozšiřující se tréninkovou školou na internetu a televizní službou nazvanou „In Christ’s Image” (Do Kristovy podoby) je Francis žádaný po celém světě. Jeho nejno­vější kniha nese název This Day We Fight! (Dnes bojujeme!).