Vlivy postmoderní doby v křesťanství

Svět nemá ovlivňovat nás, ale my máme ovlivňovat svět (J 17,14-18; Fp 3,18-20)

Jsme solí země, proto mějme v sobě Boží slovo a čiňme ho (Mt 5,13; Mk 9,49-50; L 14,34-35)

Deset lživých tezí odporujících Písmu:

1. Milost a láska může existovat odděleně od pravdy (J 1,14-17; Heb 1,9; 1K 13,6; 2Te 2,9-12)

2. Můžeme milovat Boha, aniž bychom ho poslouchali (J 14,15; J 14,21-24; J 14,31; J 15,10; J 15,14)

3. Následování Pána je vždy spojeno s dobrými pocity (L 9,23-26; Sk 24,24-25; Sk 14,22; L 6,22-23; L 6,26; Mt 5,10-12) Žijeme v humanistickém světě zaměřeném na požitky. Svět říká, že člověk je středem vesmíru a proto, co není pro něj příjemné, odmítá. Ježíš však vede k sebezapírání.

4. Pokání, pokora, poddanost, poslušnost a odpuštění je slabost (J 13,12-17; Fp 2,5-12)

5. Svoboda znamená, že si dělám, co chci, a že nemusím respektovat žádné hranice (Ř 6,12-22)

6. Zákon příčin a důsledků vždy neplatí (Ga 6,7-8; 1K 15,33-34; Jk 1,16-17) (důležitost prozíravosti)

7. Víra je mé přesvědčení nezávislé na skutcích (Jk 1,22-26; Mt 3,7-10; L 3,7-9; Mt 7,15-23; Mt 12,33-37; L 6,43-46; L 13,6-9; J 15,1-8; J 15,16; Ga 5,22-23; Heb 12,11)

8. To, čemu nerozumím, není pravdivé (Iz 55,8-9; 1K 3,18; Ga 6,3) „Kritické myšlení rozhoduje o tom, které části Bible jsou skutečnost a které ne. Uvědomujeme si, jak nenápadně Řecký duch ovlivňuje téměř každou oblast našeho myšlení a činnosti? Jemně šeptá: „Když tomu nerozumím, tak to nemůže být pravda!“ To nakonec vede k určitému druhu naturalismu, který popírá Boha a ďábla, věčnost a zázraky, prostě všechno nadpřirozené.“ (Jobst Bittner: Nová Evropa a duch synů Řecka)

9. To, co nevidím, není skutečné (Mt 24,35; 2K 4,18; 2K 5,7)

10. Mohu důvěřovat Bohu bez přirozeným očím neviditelné prodlevy – jinými slovy: Protože skutečnost je pouze viditelná, odmítám věřit v neviditelné a označuji to za neskutečné. Věřím pouze v to, co je vidět. (Heb 11,1; Heb 11,3; Heb 11,6; Heb 11,8-12; Ř 4,11-12; Ř 4,17-22; Mt 14,22-33; J 20,29)

Celé vyučování si můžete poslechnout zde…

 

Poznámky si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…