Prorocké slovo pro rok 2011

Prorocké slovo pro rok 2011

Každý rok se setkává Apoštolsko-prorocká rada starších (ACPE – Apostolic Council of Prophetic Elders), aby hledala Pána a přijala od něho prorocké slovo. Jde o tým uznávaných proroků, kteří jsou přesvědčeni, že jsou modelem podle Skutků 13:1-3. Tento oddíl říká, že to byl Duch svatý, kdo dával slovo jako shodu v celé skupině a nejen jednomu prorokovi. Takže i když jde o výběr proroctví, které přinesli na setkání ke kulatému stolu jednotlivci, šlo o všeobecnou shodu členů ACPE, že nám tato prorocká slova říká Duch svatý.

ACPE se schází od roku 1999. Letos jsme poprvé pozvali skupinu nových mladých vedoucích, aby se k nám připojili. V důsledku toho jsme pravděpodobně měli ten nejmocnější čas při hledání Pána, aký jsme kdy zažili. Na konci našeho setkání byl čas na vklad a předání požehnání.

I když toto slovo nazýváme proroctvím pro rok 2011, je třeba porozumět, že časové rámce pro naplnění proroctví nelze omezit pouze na dobu jednoho kalendářního roku, takže se jedná spíše o prorocké slovo pro určité období. Je také samozřejmostí, že v některých případech může poslušnost lidí v reakci na dané slovo buďto pozdržet, změnit nebo poupravit to, co jsme v Duchu během tohoto času viděli.

Rok přechodů

Tento rok bude buďto rokem otevřeného nebe nebo rokem vícečetné bouře. Číslo 11 má biblický význam přechodných fází. Je to rok, kdy přecházíme z jednoho místa na druhé. To, kde na konci tohoto období skončíme, bude v mnoha ohledech záviset na tom, jak budeme reagovat na vedení Ducha svatého. Může to být rok tlaků, kdy se bude někdy zdát, jako bychom bojovali se silami zla tváří v tvář.

Je to rok naklánění

Pokud uprostřed tlaků v tomto období zeslábneme a ztratíme odvahu, ručičky vah se od nás vychýlí na druhou stranu a může dojít k velké ztrátě a porážce.

Rok úžin

Číslo 11 lze připodobnit místům na zemi, jako je například Gibraltarská úžina mezi Španělskem a Marokem. Někdy se budeme cítit sevřeni, ale zúžení cesty pouze způsobí, že se dostaneme na nové místo, které pro nás Bůh v tomto období má, pokud v tlaku během zkoušky neselžeme.

Porodní kanál

Jinou analogií, kterou nám Pán dal, bylo, že číslo 11 je jako porodní kanál. Dítě, které přichází na svět, přechází z pohodlí lůna skrze určitý stres a nepohodlí během porodu do nového, velkého života.

Snění snů

Josef sdílel své sny s 11 bratry, které představovalo 11 hvězd v Genesis 37:9, a to způsobilo veliké napětí ve vztazích. Bůh bude letos vylévat období snů a vizí i mezi velmi mladé lidi. Dávej pozor na napětí ve vztazích a hlídej své srdce, ať uprostřed toho zůstane v pořádku.

Rok velkých očekávání

Očekávejte v tomto nadcházejícím roce neočekávané. Klíčové je slovo ze Židů 11:11: „Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib.“ Očekávej zázrak! Bůh chce ve tvém životě zlomit neplodnost kvůli odložené naději. Mnozí se vzdali svých snů a kvůli okolnostem o hodně zmenšili s ohledem na časy to, čemu věřili. Boží království je neustále rostoucím královstvím a Bůh je Bohem, který postupuje vpřed a neustupuje. Není čas na kompromis s tím, co ti Bůh řekl. Naopak věř, že všechno je možné. Bůh není člověk, aby lhal. Pokud řekl, že něco udělá, tak svůj názor nezměnil.

Čas přípravy – čas pro hlubší a důvěrnější vztah s Bohem

Během tohoto roku přechodu budou rozdány nové úkoly těm, kteří se v období zkoušek a ohně nestáhnout zpět. Jdi hlouběji ve vztahu s Bohem a čerpej občerstvení z jeho přítomnosti. Tak dokážeš dojít na novou úroveň svého rozvoje a pomazání. Plán (rada) v srdci člověka je jako hluboká voda, rozumný člověk ji však načerpá. (Př 20:5)

Stvořitelské zázraky

Úroveň zázraků bude narůstat, jak bude Stvořitel uvolňovat stvořitelské zázraky, které půjdou přímo proti duchu humanismu a intelektualismu.

Obnovení Davidova stánku

Letos bude znovu velký důraz na uctívání. Uctívání je klíč! Po celém světě vyraší mnoho nových 24-hodinových domů uctívání, což vyústí v otevřené nebe nad národy a spasení mnoha duší. Je čas žně! Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. (Sk 15:16-17)

Velká žeň lidí z oblasti umění a zábavy

Dojde k mimořádnému Božímu jednání v oblasti zábavního a filmového průmyslu. Povstanou smělé, nové hlasy, které se nebudou stydět a mnozí budou naslouchat jejich svědectvím.

Slovo pro Spojené státy

V národě je mnoho nevyřešených záležitostí a teď není čas na to být unavený z modliteb a jednání na podporu spravedlnosti a práva. Nedovol, aby tě tlak této doby donutil stáhnout se do světa zábavy; místo toho se snaž stát nad tím, co se děje kolem tebe.

Musíme se mít na pozoru před teroristickými útoky, protože mnozí mají sny a vize o přicházejících útocích.

Jednou z ilustrací, kterou jsme dostali, byla věta: „Jste připraveni na boj?“ Ta se používá mezi wrestlingovými nadšenci, když začíná zápas. (Wrestling je nesoutěžní profesionální sport, kde jsou zápasy předem domluvené. Wrestling obsahuje prvky souboje, sportu a divadla.) Nejenže upozorní zápasníky, že začne zápas; vytváří také nadšené očekávání v davu. Bůh se dnes ptá křesťanů v Americe: „Jsi připraven na boj?“ Zápas brzy začne a je zapotřebí vrcholícího nadšení, jak urychlujeme Boží pohyb v zemi.

Rok 2011 je jeden z nejkritičtějších roků v historii národa; základy hoří a hrozí jim zničení. Musíme se postit a modlit a podniknout mimořádná opatření, aby „zápasila“ nebesa společně se zemí.

Jedenáctá hodina 11-11-11

Toto datum bude mít zvláštní význam v této „jedenácté hodině“.

Jan 11:11 říká: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“

Smlouva na lodi Mayflower byla podepsána 11.11.1620. (Mayflower byla loď, na které vypluli angličtí poutníci z anglického přístavu Plymouth do Ameriky. Uzavřeli před Bohem smlouvu, jež můžeme označit jako první ústavní zákon Severní Ameriky.) Bůh hledá novou generaci reformátorů, kteří uzavřou smlouvu s Bohem a dalšími, aby stáli a bojovali za probuzení tohoto národa v tomto krajně naléhavém období historie.

Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří. (Př 11:11)

Svět

Po celé zeměkouli bude porozeno celosvětové hnutí dobrovolníků, které povedou studenti. Satan se je bude snažit zničit a rozpoutat války, jako to udělal, když vzniklo první studentské dobrovolnické hnutí na začátku 20. století. Hnutí nakonec zlikvidovala první světová válka, protože studenti šli do války a místy bojovali i proti sobě. Musíme se modlit proti vypuknutí třetí světové války, protože satan chce vystupňovat dění ve světě pro své záměry. Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu. (Ž 110:3)

Korea

Obzvláště je potřeba se modlit za Koreu, protože z tohoto národa má vzejít jedno z největších misijních hnutí, které půjde až do končin země. Také jsme silně cítili, že by prezident Lee měl stát pevně proti severokorejské agresi.

Blízký východ

Pokud se nezačneme přimlouvat za Blízký východ, přijde rozsáhlejší pronásledování věřících. Bůh však začne jednat mezi mladými v národech, jako je Sýrie, Egypt a Saúdská Arábie. Tito mladí lidé nebudou milovat své životy až k smrti.

Ekonomika

Musíme se přimlouvat proti hyperinflaci, která bude by dusila možnost lidí dávat na světovou misii.

Intelektuální vlastnictví

Velké uvolnění nového bohatství přijde z nápadů, které dá Bůh ve formě duševního vlastnictví. Nové kreativní pomazání nápadů pro ty, kteří budou používat bohatství k šíření Božího království.

Děti

Jsme na prahu velkého dětského probuzení, které se rozšíří po celé zemi. Tisíce lidí budou spaseny a uzdraveny skrze veřejnou službu a kázání dětí.

Sestavila Cindy Jacobs, svolávající apoštol ACPE, 5.1.2011, zdroj: www.generals.org

Upozorňujeme, že toto proroctví je zvláště v některých specifikách určeno především pro Spojené státy americké. Věříme však též, že Bůh jedná i globálně s celým Tělem Kristovým, proto mnohé může být prorockým povzbuzením a napomenutím i pro nás zde v České republice. Modlete se a rozsuzujte, co vám Bůh chce říci skrze toto proroctví do vašeho osobního života.