Čtyři klíče ke slyšení Božího hlasu

Čtyři klíče ke slyšení Božího hlasu

Dr. Mark Virkler

Svět, ve kterém žijeme, je natolik svázán s racionalismem a analytickým myšlením, že se téměř zhrozíme, když slyšíme někoho, jak tvrdí, že je schopen slyšet Boha. Ale neposmíváme se mu z několika důvodů. Zaprvé, muži i ženy v celé Bibli slyšeli Boží hlas. A i dnes existují někteří velice úspěšní lidé, kteří tvrdí, že slyší Boží hlas. A nakonec je to také proto, že uvnitř nás je hluboký hlad po osobním vztahu s Bohem a slyšení Jeho hlasu, který k nám mluví.

Jako znovuzrozený křesťan, věřící Bibli, jsem se neúspěšně pokoušel slyšet Boží hlas. Modlil jsem se, postil jsem se a studoval Bibli a snažil se naslouchat, ale nefungovalo to. Neslyšel jsem žádný vnitřní hlas! Potom mě Bůh oddělil pro studium Bible, četbu a pokusy v oblasti učení se slyšet Boží hlas. Během této doby, mi Bůh ukázal čtyři klíče, které mi otevřely dveře k oboustranné modlitbě. Zjistil jsem že nefungují pouze v mém případě, ale pro tisíce dalších křesťanů, kteří se je naučili používat a zakouší úžasnou intimitu ve svém křesťanském životě a to změnilo jejich život. To se může stát i vám, pokud budete hledat Boha a naučíte se tyto čtyři klíče používat. Všechny je najdeme v knize Abakuk 2,1-2. Přečtěte si tuto pasáž, než budeme pokračovat.

Klíč 1. – Boží hlas v našich srdcích zní jako proud spontánních myšlenek. Proto kdykoli se naladím na Boha, naladím se na spontánnost.

Bible říká, že mi Pán odpověděl a řekl… (Abk 2,2). Abakuk věděl, jak zní Boží hlas. Elijáš ho popsal jako tichý, jemný hlas. Vždycky jsem se snažil slyšet „akustický“ hlas a samozřejmě Bůh může a někdy mluví tímto způsobem. Zjistil jsem však, že pro většinu z nás, ve většině případech, Boží vnitřní hlas k nám přichází jak spontánní myšlenky, vize, pocity a dojmy.

Například, jeli jste někdy autem a najednou vám přišla myšlenka, že se máte modlit za určitého člověka. Všeobecně se shodneme v tom, že to byl Boží hlas, který nás volal k modlitbě za nějakého jednotlivce. Moje otázka zní: „Jak vám zněl v tu chvíli v autě Boží hlas? Byl to vnitřní, akustický hlas nebo to byla spontánní myšlenka, která přišla do naší mysli?“ Většina z vás by řekla, že Boží hlas přišel jako spontánní myšlenka.

Proto jsem si říkal: Možná, když se snažím slyšet Boží hlas, raději bych se měl zaměřit na spontánní proud myšlenek. Možná komunikace na úrovni ducha se děje skrze spontánní myšlenky, dojmy, pocity a vize. Na základě pokusů a zpětné vazby tisíců dalších lidí, jsem dnes přesvědčen, že tomu je přesně tak.

Bible to potvrzuje mnoha způsoby. Definice slova paga, hebrejského výrazu pro přímluvu je „náhodná zkušenost nebo náhodná přímluva.“ Když Bůh vloží do našeho srdce touhu přimlouvat se za někoho, dělá to na základě slova paga, což je náhodná myšlenka, myšlenkový proces. Proto kdykoli se soustředím na Boha, chci se naladit na náhodnou zkušenost myšlenek. Když se před Bohem ztiším, zjistil jsem, že od Boha přichází proud spontánních myšlenek.

Klíč 2. – Musím se naučit utišit svoje vlastní myšlenky a emoce, tak abych slyšel Boží proud myšlenek a emocí uvnitř mě.

Abakuk řekl: „Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce…“ (Abk 2,1) Abakuk věděl, že pokud chce slyšet tichý, vnitřní Boží hlas, spontánní myšlenky, musí jít nejdříve na tiché místo a utišit svoje vlastní myšlenky a emoce. Žalm 46,10 nás nabádá, abychom se ztišili a uznali, že On je Bůh. Existuje hluboké vnitřní poznání (spontánní myšlenka) v našem duchu, kterou každý z nás může zakusit, když se ztišíme v našem těle a mysli.

Objevil jsem několik jednoduchých principů, jak ztišit sám sebe, abych mohl lépe slyšet Boží spontánní hlas. Milovat Boha skrze tichou uctívací píseň je pro mě ten nejefektivnější nástroj. (viz 2Kr 3,15) Jakmile se ztiším (svoji mysl, vůli a emoce) a postavím se před Boha, Boží proud začne plynout. Proto, když tiše chválím a pak se ztiším, otevřu se na spontánní proud myšlenek. Když přichází myšlenky ohledně věcí, které jsem zapomněl, píšu si je a nezapomenu na ně. Když přichází myšlenky viny nebo nehodnosti, činím pokání, přijmu očištění skrze krev Beránka a obléknu si roucho spravedlnosti a vnímám sebe jako čistého před Bohem.

Když pohlédnu na Ježíše (Žd 12,2), a ztiším se v Jeho přítomnosti a začnu mluvit o tom, co je v mém srdci, zjišťuji, že začíná proudit dvojsměrný dialog. Spontánní myšlenky plynou z trůnu Božího přímo ke mně a já zjišťuji, že se setkávám s Králem králů.

Je velice důležité, aby ses ztišil a důkladně se zaměřil na to, abys přijal čisté slovo od Boha. Pokud nejsi ztišen, budeš slyšet pouze svoje vlastní myšlenky. Pokud nejsi plně zaměřen na Ježíše, zakusíš zkreslený proud myšlenek, protože ten proud přichází z toho, na co zaměříš svoji pozornost. Pokud se soustředíš na nějakou touhu svého srdce, proud myšlenek poplyne na základě této touhy. Abys měl čistý proud, musíš se nejdříve ztišit a zadruhé musíš upřít svůj zrak na Ježíše. Znovu říkám, že to jednoduše můžeme udělat v tichém uctívání Krále a potom přijímat to, co říká.

Klíč 3. – Když se modlím, upřu oči svého srdce na Ježíše a v duchu vidím sny a vize Všemohoucího Boha.

Už jsem se o tomto principu zmínil v předchozích odstavcích; musíme si z toho udělat zvyk. Abakuk řekl: „Budu se dívat “ a Bůh řekl. „Zapiš, co jsi viděl“ (Abk 2,1-2). Je velice zajímavé, že Abakuk ve skutečnosti začal hledat vizi během své modlitby. Chtěl otevřít oči svého srdce a podívat se do duchovního světa, co mu Bůh chce ukázat. To je úchvatná myšlenka.

Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych otevřel oči svého srdce a hledal vizi. Ale čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem si uvědomoval, že Bůh chce, abych to udělal. On dal do mého srdce oči. Tyto oči se mají používat, aby viděly v duchovním světě vidění a skutky Všemohoucího Boha. Věřím, že všude kolem je aktivní duchovní svět. Tento svět je plný andělů, démonů, Ducha svatého, všudypřítomného Boha a všudypřítomného Jeho Syna, Ježíše. Není důvod, abych to neviděl, pouze v tom může zabránit moje racionalistická kultura, která mi říká, abych nevěřil, že něco takového existuje a nedokáže mi pomoct vidět duchovní svět.

Samozřejmou podmínkou proto, abychom viděli, je to, že se zkrátka musíme podívat. Daniel měl vidění ve své mysli a řekl: „Díval jsem se…díval jsem se…díval jsem se…“ (Da 7,1.9.13) Proto když se modlím, dívám se na to, že Ježíš stojí vedle mě a mluví ke mně, dělá a říká věci, které jsou v jeho srdci. Mnoho křesťanů by zjistilo, že kdyby se podívali, byli by schopni vidět. Ježíš je Emmanuel, Bůh s námi. Je to velice jednoduché. Uvidíš spontánní vnitřní vizi v proudu spontánních myšlenek. Uvidíš Krista, který v tobě přebývá. Ve skutečnosti k tobě vize přijde tak jednoduše, že budeš mít tendenci ji odmítnout, protože si budeš myslet, že je to z tebe. (Pochybnosti jsou nejefektivnější ďáblovou zbraní proti církvi).

Ale pokud si tyto vize budeš zaznamenávat, tvoje pochyby budou přemoženy vírou a ty zjistíš, že jejich obsah mohl být vdechnut pouze Bohem.

Bůh neustále zjevoval sám sebe svým lidem a používal přitom sny a vize. Dělal to od Genesis až po Zjevení a řekl, že proto, že byl vylit Duch svatý ve Skutcích 2, máme očekávat neustálý proud snů a vizí (Sk 2,1-4). Ježíš, náš dokonalý příklad, demonstroval tuto schopnost mít živý kontakt se Všemohoucím Bohem. On řekl, že nepřišel ze své vlastní vůle, ale činí pouze to, co viděl činit Otce a říká, co slyšel od něj (J 5,19.20.30). To je přece úžasný životní styl!

Je pro nás vůbec možné žít tak, jak žil Ježíš? Hlavním smyslem Ježíšovy smrti a vzkříšení, bylo dát nám možnost mít intimní kontakt s Bohem. Jsme nabádáni, abychom se k němu přiblížili (Žd 10,19-22). Proto, i když to, o čem mluvím, se může našemu racionalistickému 21. století zdát nezvyklé, je to biblické vyučování a zkušenost. Je čas, aby si církev vzala, co jí patří.

Díky naší silné racionalistické přirozenosti a kultuře, budou někteří potřebovat víc pomoci pochopit tyto pravdy, než je začnou prožívat. Tuto pomoc najdou v knize Vztah s Bohem od stejného autora.

Klíč 4. – Zapisování si našich modliteb a Božích odpovědí, nám dá novou svobodu ve slyšení Božího hlasu

Bůh řekl Abakukovi, aby si zapsal vizi na tabulky… (Abk 2,2) Nikdy mě nenapadlo, že bych sis zapisoval modlitby a Boží odpovědi, tak jak to na Boží příkaz dělal Abakuk. Pokud budete hledat potvrzení této myšlenky v Písmu, najdete stovky příkladů (Žalmy, mnoho proroků, Zjevení). Proč mě to tedy nikdy nenapadlo?

Nazval jsem ten klíč „zapisování“ a začal jsem to zkoušet. Zjistil jsem, že to je úžasný prostředek k rozeznání Božího hlasu, spontánního proudu, a protože jsem si to zapisoval, byl jsem schopen ve víře psát na dlouho dopředu a věřil jsem, že je to z Boha. Nemusel jsem to testovat během toho, co jsem přijímal, protože jsem věděl, že se k tomu mohu vrátit a ověřit si, že je to v souladu s Písmem.

Budeš se divit, když to zkusíš. Pochyby ti mohou na začátku bránit, odhoď je a uvědom si, že je to biblický koncept a že Bůh je s námi, aby k nám mluvil. Neber sám sebe příliš vážně. Když to uděláš, budeš citlivější na Ducha svatého. To se děje, když přestaneme pracovat a vstoupíme do Jeho odpočinutí. (Žd 4,10) Proto se usmívej, pohodlně se posaď, vezmi si tužku a papír a zaměř svoji pozornost na Boha ve chvále a uctívání a hledej Jeho tvář. Když si napíšeš svoje otázky k Bohu a ztišíš se, upřeš svůj zrak na Ježíše, který stojí vedle tebe, najednou ti přijde velice dobrá myšlenka jako odpověď. Nepochybuj o ní, pouze si ji zapiš. Později, když budeš číst svoje zápisky, budeš udiven zjištěním, že skutečně komunikuješ s Bohem.

Několik závěrečných poznámek. Nikdo by to neměl zkoušet, dokud si nepřečetl alespoň Nový zákon (nejlépe celou Bibli), ani by to neměl dělat, pokud není pod dobrým duchovním vedením. Všechna rozhodnutí bychom měli konsultovat, předtím než do nich vstoupíme.

Zdroj: www.prepareinternational.org