Jak slyšet Boží hlas

Jak slyšet Boží hlas

Dvanáct důležitých bodů

Loren Cunningham

Znáš-li Boha, pak už jsi uslyšel jeho hlas – je to vnitřní vedení, které tě především přivedlo k němu. Ježíš vždy hledal vůli svého Otce (J 8,26-29) a my bychom měli dělat totéž; slyšet hlas nebeského Otce je základním právem každého Božího dítěte. Předložené body nejsou pouhou teorií, ale vycházejí z našich vlastních dobrodružství.

1. Nedělej z Božího vedení komplikovanou záležitost.

Ve skutečnosti je těžké neslyšet Boží hlas, když se mu chceme líbit a uposlechnout ho. Slibuje, že nás povede, zůstaneme-li pokorní (Př 16,9).

Zde jsou tři jednoduché kroky, které nám pomohly slyšet Boží hlas:

PODŘIĎ SE jeho vládě. Popros ho, aby ti pomohl umlčet vlastní myšlenky, žádosti a názory druhých, které snad naplňují tvou mysl (2K 10,5). Přestože ti dal rozumnost, kterou máš používat, teď chceš přece slyšet myšlenky Pána, jehož rozum­nost je nejlepší (Př 3,5-6).

POSTAV SE proti odpůrci pro případ, že by se chtěl pokoušet tě v tomto oka­mžiku zmást. Uplatni autoritu, kterou ti Ježíš Kristus dal, abys mohl umlčet hlas ne­přítele (Jk 4,7; Ef 6,10-20).

OČEKÁVEJ odpověď. Když jsi položil otázku, kterou máš na mysli, čekej, že ti odpoví. Očekávej, že tvůj milující nebeský Otec k tobě promluví. On to udělá (J 10,27; Ž 69,14; Ex 33,11).

2. Dovol Bohu, aby k tobě promluvil způsobem, který On zvolí.

Nepokoušej se mu předepisovat metody vedení, kterým ty sám dáváš přednost. On je Pán – ty jsi jeho služebník (1S 3,9). Poslouchej oddaným srdcem; existuje přímá souvislost mezi odevzdaností a nasloucháním. Může k tobě mluvit mimo jiné následu­jícím způsobem:

Svým slovem – může tě oslovit při denním čtení Bible nebo obrátí tvou pozornost na určitý verš (Ž 119,105). Slyšitelným hlasem (Ex 3,4). Prostřednictvím snů (Mt 2) a vizí (Iz 6,1; Zj 1,12-17). Nejběžnějším ze všech způsobů je pravděpodobně tichý vnitřní hlas (Iz 30,21).

3. Vyznej všechny neodpuštěné hříchy.

Chceš-li slyšet Boží hlas, je důležité mít čisté srdce (Ž 66,18),

4. Použij princip sekery.

Je to pojem, který byl vytvořen na základě příběhu ve 2Kr 6. Když se domníváš, že jsi ztratil cestu, vrať se k poslednímu okamžiku, kde jsi slyšel ostří Božího hlasu. A pak, buď poslušný. Rozhodující otázka zní: Byl jsi poslušný v poslední věcí, kterou ti Bůh přikázal?

5. Hledej Boží vedení pro svůj život sám.

Bůh chce použít i jiné lidi, aby potvrdili tvoje vedení, ale ty máš slyšet slovo přímo od něho. Může být nebezpečné spoléhat se na jiné, abychom dostali slovo od Pána (1Kr 13).

6. Nemluv o svém vedení, dokud ti k tomu Bůh nedá souhlas.

To se někdy stane ihned, jindy nastane zdržení. Hlavním důvodem čekání je, abychom se vyhnuli čtyřem nebezpečím při Božím vedení:

a) pýše, že Bůh k tobě promluvil;

b) domýšlivosti, kdy mluvíš, aniž bys měl plné poznání;

c) přehlédnutí Božího času a Božího způsobu;

d) uvedení jiných do zmatku; i oni musí mít připrave­né srdce (L 9,36; Kaz 3,7; Mk 5,19).

7. Použij princip rádců.

Bůh často může použít dva nebo tři duchovně vnímavé lidi, aby potvrdil, co ti chce říci (2K 13,1).

8. Dej si pozor na podvrhy.

Slyšel jsi někdy o zfalšované bankovce? Ano, samozřejmě. Ale slyšel jsi někdy o zfal­šovaném papírovém sáčku? Ne, protože se vyplatí zfalšovat jen věcí, které mají cenu. Satan má pro všechno, co přichází od Boha a co může napodobit, podvrh (Sk 8,9-11; Ex 7,22). Zfalšované vedení např. nastává spiritistickým pohybováním po abecedě, při seancích, věštění a astrologii (Lv 20,6; 19,26; 2Kr 21,6). Vedení Duchem sva­tým nás přivádí blíže k Ježíši a do pravé svobody. Satanovo vedení nás odvádí od Boha do otroctví.

Jedním z hlavních ukazatelů jistoty Božího vedení je, že odpovídá zásadám Bible. Duch svatý nikdy není v rozporu s Božím slovem,

9. Při Božím vedení se může někdy projevovat odpor lidí (Sk 21,10-14).

Překážky, které nám přišly do cesty, byly někdy ve skutečnosti Božím uvedením do širšího okru­hu působnosti v naší službě. Důležitou zásadou tu je opět poddanost Bohu (Dn 6,6-23; Sk 4,18-21). Vzpoura nikdy není od Boha. Bůh tě však někdy může vést k tomu, abys vstoupil do nových věcí, které jsou součástí jeho plánu. Vždy však způsobem, který není vzpourou. Dů­věřuj Bohu, že ti ukáže rozdíl.

10. Každý Ježíšův následovník má jedinečnou službu (1K 12; 1P 4,10-11; Ř 12; Ef 4).

Čím více toužíš slyšet Boží hlas v jednotlivostech, tím účinnější budeš ve svém poslání. Boží vedení není hra – je to vážná věc, kdy se dovídáme, co máme podle Boží vůle ve službě dělat a jak to máme dělat. Boží vůlí je říkat a dělat, co je správné – na správném místě, se správnými lidmi, ve správný čas a ve správném sledu, pod správ­ným vedením, správnými metodami a se správným postojem srdce.

11. Cvič se ve slyšení Božího hlasu a bude to pro tebe stále snazší.

Je to jako když zvedneš sluchátko a poznáš hlas svého nejlepšího přítele… znáš jeho hlas, protože jsi jej tolikrát slyšel. Srovnej mladého Samuele se starším Samuelem (1S 3,4-7; 8,7-10; 12,11-18).

12. Vztah k Bohu je nejdůležitějším základem pro slyšení Božího hlasu.

Bůh není jen nekonečný, ale také i osobní Bůh. Jestliže s ním nemáš obecenství, pak k němu také nemáš osobní vztah. Právě Boží vedení je, přibližovat se stále více k Bohu, který vede. Když k nám Pán mluví, učíme se ho stále více poznávat. Jestliže mu nasloucháme a poslechneme, potěšíme jeho srdce (2M 33,11; Mt 7,24-27).

(Z knihy: Bože, jsi to Ty? – Slyšet Boží hlas, KMS 1995, mírně kráceno a upraveno)