Praktické aspekty služby uzdravování

Praktické aspekty služby uzdravování

Pavel Neústupný

1. Služba uzdravování?

Je služba uzdravování pouze pro mocné a uznávané muže a ženy? Je také pro nás!

Ježíš vysílá svých 12 učedníků: Cestou hlásejte: ,Přiblížilo se království Nebes. `Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony… (Mt 10:7-8)

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. (J 14:12)

Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. (1K 4:20)

2. Jaký je účel uzdravování, znamení a zázraků?

· Hojnost života! Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já (Ježíš) jsem přišel, aby (ovce) měly život a měly ho hojnost. (J 10,10)

· Oslavit Boha a vzdát mu čest: Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha; padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? (L 17:15-17)

· Aby přišli lidé k Ježíši a uvěřili: Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (J 2:11)

· Ježíš potvrzuje své slovo znameními a zázraky: Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce, a budou se mít dobře.” Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. (Mk 16:17-20) Hospodin mi řekl: “Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.” (Jr 1:12)

3. Proč se dosud děje tak málo uzdravování, znamení a zázraků?

Uvěřili jsme v Ježíše, ale možná nevěříme, že nás budou doprovázet znamení. Možná jsme tedy nevěřící věřící. Možná také proto, že jsme nevyšli a nevyhlašovali evangelium, takže Pán neměl co potvrzovat. Nemá moc cenu nad touto otázkou filozofovat a dělat hluboké analýzy, lepší je začít! Každopádně se musíme změnit my, a ne Pán!

4. Je nemoc od Boha, je požehnáním?

Samozřejmě že ne! To bychom nesměli chodit k doktorovi, protože bychom pak byli mimo Boží vůli a pracovali bychom proti němu! Ježíš by byl se svými uzdravováními v rebelii proti svému Otci! Nemoc je důsledek lidského pádu a hříchu ve světě – celé lidstvo je v disharmonii s Bohem. Naše tělo, duše a duch jsou v disharmonii mezi sebou navzájem. To má vliv na naše tělo, z toho vznikají nemoci. Nemoci mohou být šancí pro náš život, když nás naše nouze přivede k Bohu, od kterého vychází veškeré uzdravení.

5. Je víra pro naše uzdravení nebo pro službu uzdravování skutečně tak důležitá?

Ano, je! Ježíš sám důležitost víry zdůrazňuje.

· Setník a uzdravení jeho sluhy: Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. (…) I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.” A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. (Mt 8,10.13)

· Žena s krvotokem: A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení.“ (Mk 5,34)

· Ježíš k Jairovi: Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Učitele?” Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!” Uchopil ruku dítěte a řekl mu: „Talitha kúm”, což přeloženo znamená: ,Děvče, říkám ti, vstaň! A děvče ihned vstalo a začalo chodit; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich ihned veliký úžas. (Mk 5,35-36.41-42)

· Nevěřící v Nazaretu: Ježíš v Nazaretu nemohl učinit žádný mocný skutek … pro jejich nevěru. (Mk 6,5-6)

6. Musí být všechna uzdravení spontánní, nebo se mohou dít jako proces?

V Ježíšově slovu: Na nemocné budou vzkládat ruce, a budou se mít dobře. je spíše naznačen proces. Často si (my nebo nemocní) při modlitbách s nemocnými myslíme, že když se nic viditelného nestalo hned, tak se tedy nestalo nic. Ztratíme víru a můžeme tím zabrzdit proces postupné manifestace uzdravení. Známe takové procesy například z přírody: trávu růst nevidíme. Když nám lékař předepíše pilulky, tak je bereme pravidelně, aniž bychom museli vidět nějaké změny hned. Proto je dobré brát po obdržení a přijetí modlitby víry pravidelně duchovní pilulky: Slovo Boží! Zabývat se Slovem, meditovat nad ním! Seslal slovo své a uzdravil je. (Ž 107:20) Bůh sám určuje, kdy se naše uzdravení bude manifestovat. Často pracuje na něčem, co je pro náš život nebo pro život jiných lidí důležité. Marta a Marie čekaly na Ježíše, aby uzdravil jejich nemocného bratra Lazara. Ježíš se opozdil o 2 dny! Z bible je zřejmé, že to udělal záměrně (J 11,1-44). Pak vzkřísil Lazara z mrtvých!

7. Důležité je vědět, že existují různé způsoby tělesného uzdravování

· Modlitba víry – nejdůležitější způsob uzdravování pro věřící: Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít. (Mk 11:24)

· Zvláštní případ modlitby víry – modlitba shody: Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. (Mt 18:19)

· Zvláštní případ modlitby víry – potírání olejem: Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. (Jb 5:14)

· Společná modlitba: Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, … A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší odvahou mluvit tvé slovo; vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého Služebníka Ježíše.” Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili slovo Boží. (Sk 4, 24.29-31) Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví. … takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni. (Sk 5:12.15-16)

· Vzkládání rukou: Tu k němu přichází malomocný, padá před ním na kolena a prosí ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.” Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď očištěn.” A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. (Mk 1:40-42) Na nemocné budou vzkládat ruce, a budou se mít dobře. (Mk 16, 18)

· Uplatnění autority nad nepřítelem, nad démony, nad nemocí (buď se vzkládáním rukou, nebo bez): Petr však řekl: „Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!” Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. Ihned se zpevnily jeho nohy a klouby. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. (Sk. 3:6-8) Bodem uzdravení je zde bod rozkazu.

· Vyhánění démonů: Mnohé nemoci jsou zapříčiněny démonickými mocnostmi (ale ne všechny!): Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky. (Mk 16:17)

· Dary Ducha svatého – hlavně dary uzdravování (množné číslo), mocné činy, slovo poznání: Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. (1K 12:7-11)

· Silné pomazání – většinou na velkých evangelizačních a uzdravovacích shromážděních.

· Uzdravení těla uzdravením duše: Blokáda uzdravení kvůli hříchu (nároky nepřítele), např.: neodpuštění, hořkost, strach, starost, pýcha, ujařmování, panování, hrozby, zlá slova. Z toho vznikají psychosomatické nemoci. Mnohá uzdravení probíhají během pastýřské péče a po ní. Je potřeba činit pokání! Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3J 1:2) Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. (Jk 5:16)

· Přímluva proti slabosti, kterou je nemoc – úpěnlivé prosby a sténání pod vedením Ducha svatého: A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. (Ř 8:26)

· Večeře Páně – je setkávání ve víře s Ukřižovaným, a kříž je zdrojem uzdravení! Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně , jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. (1K 11:27-30)

8. Proč nejsou všichni uzdraveni?

Je to skutečnost. To vědí i lékaři, i přímluvci. Navíc musíme všichni jednou umřít. Vzhledem k věčnosti je uzdravení ducha – přijetí Ježíše a obdržení věčného života – důležitější než uzdravení těla: A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.” (Mt 18:9) Ze skutečnosti, že ne všichni jsou uzdraveni, nesmíme splétat nějakou teologii a ignorovat všechny, kteří byli uzdraveni.

Možné důvody podle Andrease Herrmanna: ignorování lékařských rad ke změně životních návyků a životosprávy, např. nevzdat kouření, nedostatek pohybu, trvalý stres, chybějící sebepřijetí, sebeodmítnutí, nekorigované negativní myšlení, trvání na zahořklosti a nesmiřitelnosti. Zlost a nevraživost na Boha. Depresivní mrzutost, spojená s latentními přáními zemřít. Utrpení a nemoc jako náhražka pozornosti a lásky.

Nedostatek víry může být podstatnou překážkou uzdravení, ale není podmínkou božského uzdravení. Bůh např. uzdravuje malé děti nebo ty, kteří jakoby vůbec víru neměli. Na druhé straně nejsou někdy uzdraveni ti, kteří se jeví, jako že mají velkou víru. Důvod někdy prostě nevíme. Nenárokujeme „diferenciálně diagnostický vhled“ (Herrmann). Poznáváme jen částečně, říká Bible v 1K 13,9. Naším úkolem je modlit se za nemocné, Božím úkolem je uzdravovat je!

9. Co dělat, abychom darované uzdravení neztratili?

· Tam, kam přichází hřích, se těžko uzdravení (a i jiné od Boha darované věci) udrží. Potom ho (třicet osm let chromého muže, který byl uzdraven) Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.” (J 5:14)

· Víc než samotné uzdravení je přítomnost toho, kdo uzdravuje, Ježíše! Zůstaňme tedy v jeho přítomnosti a žijme vědomě svatý život!

· Žijme v odpuštění: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, odpustí váš nebeský Otec i vám; jestliže však lidem jejich přestoupení neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.” (M 6:14-15)

· Buďme smířliví: Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. (Mt 5,23-24)

· Čiňme pokání a vyznávejme hříchy: Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. (1J 1:9)

· Odstraňme radikálně ze svého života hořkost, zlostnost a negativní mluvení: Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. (Př 12:18) V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18:21)

· Trénujme svou víru! Tak jak jsme vírou uzdravení přijali, musíme si ho vírou udržet. Hloubka našeho vztahu k Bohu určuje dimenzi naší víry.

Vypracováno s použitím knihy Andrease Herrmanna “Gottes Heilungspower heute erleben!” (Zažít Boží uzdravující moc dnes!), © Pavel Neústupný 2011