Strach proti víře

Strach proti víře

Harvey Boyd

 

Příliš mnoho lidí se soustřeďuje na problém. Ďábel zdůrazňuje naše negativní okolnosti a říká nám: „Takhle zle bude tvá budoucnost vypadat.“ Satanovou pastí je přimět křesťany, aby se zaměřili více na své problémy než na Boha a jeho řešení. Jestliže se soustředíme na problémy, usídlí se v našem životě strach a ten nás odřízne od Božího řešení. Není možné, aby v jednom člověku působily zároveň víra i strach, protože stojí proti sobě.

 

Ďábel používá strach stejným způsobem, jakým Bůh používá víru. Děje se to, když se zaměříme na problém. Usídlí se v nás strach, protože jednáme v pochybnostech a nevěře. Pochybování a nevěra produkují strach. Strach nás paralyzuje. Strach funguje v nepřítelově sféře úplně stejně, jako víra funguje ve sféře Boží.

 

Židům 11,1: „Víra jest podstata věcí, v něž doufáme.“ Když to řekneme protikladně, strach je podstatou věcí, po kterých netoužíme. Jestliže jednáte ve víře, výsledkem budou věci, ve které doufáte. Jestliže jednáte ve strachu, výsledkem bude to, co nechcete. Moc strachu je skutečná. Strach produkuje všechny druhy fyzických problémů. Strach produkuje stres a úzkost. Jestliže strachu dovolíte, aby vás přemohl, zabije vás.

 

Musíme pochopit, že strach může změnit lidské tělo. Strach aktivuje satana stejným způsobem, jakým víra aktivuje Boha. Stává se podstatou toho, co nechcete. Vytváří otevřené dveře. Když hledíme na naše okolnosti a jdeme s pochybnostmi a nevěrou, vyprodukuje to strach a přesně to, co nechceme.

 

Většinou se bojíte něčeho, co ještě nemáte, v čem ještě nejste. Strach je tudíž tvořivou silou, která aktivuje to, co chce ďábel vybudovat ve vašem srdci a životě, když podle toho jednáte. Stojí v cestě tomu, co chce dělat Bůh. Stojí v cestě Slovu, protože protiřečí Slovu, které je ve vás. Je to přesný opak toho, co chce budovat Bůh. Proč nechceme přijmout logický závěr, že jestliže strach jako duchovní síla dokáže způsobit nemoc, potom víra jako protikladná duchovní síla, může uzdravit?

 

Věříme tomu, co dělá nepřítel, tomu, co dělá Bůh, však nevěříme. A to musíme změnit. Buď máme moc, nebo nemáme. Buď jsme přikryti Ježíšovou krví, nebo nikoliv. Buď máme moc nad nepřítelem podle Lukáše 10,19, nebo nemáme. Buď jsme dostali klíče od Království, nebo nedostali. Musíme si uvědomit, že realitou tohoto světa není fyzická oblast toho, co dělá ďábel; realitou tohoto světa je nebe a to, co dělá Bůh.

 

Může-li moc strachu člověka uvěznit, potom moc víry jej může osvobodit, protože je to mnohem větší moc a síla. Zkrátka, musíme se přepnout a odvrátit se od nás samotných a našich problémů k Bohu a jeho řešení.

 

Bůh chce, abychom mu důvěřovali. Chce, abychom důvěřovali jeho vůli, jeho Slovu, abychom stále hleděli jen na něj. Není možné soustředit se na Boha a zároveň na problém. Jestliže se soustředíme na Boha, přemůžeme okolnosti a náš život se už nebude soustřeďovat na problém, neboť zvítězila větší moc. Dokonce už ani ty problémy nerozpoznáváme, protože se už v nás nemají kde uchytit. Když ďábel pochopí, že problémy, které nám staví do cesty, dokážeme překonat, vzdá se tohoto území.

 

Nikdy nevyznávejte: „Já nemohu…” Místo toho řekněte: „Všecko mohu v tom, který mne posiluje.“ (Fp 4,13) „Hospodine, moje sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení.“ (Jr 16,19)

 

Nikdy nevyznávejte: „Mám nedostatek…” Místo toho řekněte: „Můj Bůh naplní všechnu moji potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Fp 4,19) „Neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně.“ (Ž 84,12)

 

Nikdy nevyznávejte: „Bojím se…” Místo toho řekněte: „Neboť Bůh mi nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.“ (2Tm 1,7) „Hospodin je mé světlo i má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, koho bych se lekal?“ (Ž 27,1)

 

Nikdy nevyznávejte nedostatek víry… Místo toho řekněte: „Bůh mi udělil míru víry.“ (viz Ř 12,3)

 

Kapitola z knihy Uzdravující církev – Jak může místní církev sloužit Boží uzdravující mocí tomuto světu, kterou vydalo Vydavatelství Juda (www.knihyjuda.cz)