Obrať svou tvář k větru

Duch Boží vám chce říci: Zemí vane vítr Ducha svatého. Moje církev však nevnímá tento vítr správně.

 

Tak jako dáváte ve vaší zemi zpravidla velkým bouřím názvy, dal jsem také tomuto větru jméno. Jméno tohoto větru zní: PÁNU POSVĚCENÝ.

 

Protože někteří z mého lidu nechápou,co se děje, pokoušejí se chránit, hledat útočiště před tímto větrem. Ale tento vítr byl poslán, aby provanul každou instituci, která byla vybudovaná v mém jménu. Tyto instituce a úřady budou smeteny jako domečky z karet v bouři. Služby, které nebyly vedeny v upřímností přede mnou, budou zrušeny a padnou.

 

Je to můj vítr. Přesto se ho lidé budou snažit označit za dílo satanovo. Ale nenechte se zmást. Toto je můj vítr. Já nemohu a nebudu moji církev v jejím stávajícím stavu tolerovat. Služby a organizace budou otřeseny a zaniknou tímto větrem. I když se budou chtít někteří před tímto větrem schovat, neuniknou.

 

Tento vítr bude stát proti vašemu životu a vše kolem vás bude rozdrobeno. Ale nezapomeňte, toto je můj vítr, praví Pán. Přijde v síle vířivé bouře a zanechá za sebou jen spoušť. Slovo Pána však říká: “Obrať se k větru a nech ho vanout do obličeje.” Vždyť co není ode mne, bude zpustošeno. Pochopte přece, že je to nutné.

 

DRUHÁ BOUŘE! Nebuď ohromený, když po tom všem zavane můj vítr ještě jednou. Což jste nečetli, jak můj dech vál údolím suchých kostí? Právě tak bude vát přes vás. Tento vítr bude zrovna tak mocný jako ten první a ponese jméno: KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ!

 

Přinese moji vládu, můj pořádek a moji sílu. Můj vítr s sebou přinese nadpřirozené. Svět se vám vysměje do tváře vzhledem k pustošení prvního větru, ale smích je přejde. Vždyť tento vítr přinese Mému lidu v moci a síle zázraky a bázeň Boží přijde na národy.

 

V těchto časech příchodu mé moci bude můj lid připraven, praví Pán. Vždyť první bouří, ve které již teď stojíte, bude odstraněna vaše pýcha, rozkoš, žárlivost a vy se budete cítit zničeni na zemi, ale což jste nečetli: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské?

 

Měli byste také vědět, že mnozí se pokusí prvnímu větru uniknout, ale před druhým se už nebudou schovávat. Tito budou smeteni druhým větrem. Budete toužit po probuzení, po nadpřirozených znameních a zázracích. Vy a vaše generace je uvidí. Avšak jen tomu, kdo vystavil svou tvář prvnímu větru, bude dovoleno, aby se nechal hnát kupředu druhým větrem.

 

Toto všechno přijde tehdy a tak, jak já budu chtít. V tomto stavu, v jakém se církev tohoto národa dnes nachází, nemůže být nádobou mé moci. Když se ale obrátí svou tváří k větru Hospodinovu, bude očištěna a změněna, aby na ní mohla být ukázána moje sláva. Toto je začátek soudu nad domem Božím, ale ještě ne konec. Když přijde druhý vítr a sklidí moji úrodu, teprve potom bude konec.

 

David Minor přijal toto poselství 6.dubna 1987 (Život víry – únor 1994, str. 32.)